Jäätikköä

OP-Ilmasto

Sijoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yhtiöille kannattavaa liiketoimintaa. OP-Ilmasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan. Rahastoon valitaan yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Ilmastoon valitut yritykset ovat hyvässä asemassa ja hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, sillä ne kehittävät tuotteita ja palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Sijoituskohteena olevien yritysten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun kasvihuonepäästöjen sääntely tiukentuu ja valtiot asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Ilmasto-rahastoon?

 • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä. 
 • Suuntaat rahoitusta yhtiöihin, jotka edistävät ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua. 
 • Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, sillä se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Ilmasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Ilmastoa ilman kuluja. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston tuotto helmikuussa -2,1% ja vertailuindeksi 1,6%

Rahaston arvo nousi helmikuun ensimmäisen puoliskon aikana yli kuusi prosenttia mutta loppukuukaudesta kasvuyhtiöihin kohdistuivat voimakkaat korjausliikkeet, jonka seurauksena rahaston arvo laski kuukauden toisella puoliskolla yleistä markkinakorjausliikettä ja vertailuindeksiä voimakkaammin. Tammikuun ylituotto huomioiden rahaston arvo päättyi helmikuun lopussa suunnilleen samalle tasolle vertailuindeksin kanssa. Helmikuun korjausliike kohdistui vahvemmin joihinkin uusiutuvan energian, sähköajoneuvoja valmistaviin ja näiden arvoketjussa oleviin yhtiöihin, riippumatta siitä oliko yhtiöiden arvostustaso korkea vai ei. Esimerkiksi sähköajoneuvojen ja akkujen valmistajat Tesla, BYD, Yadea Group ja Samsung SDI:n arvostustasot olivat selkeästi korkeat, ja näiden osakekurssit laskivat kuukauden aikana 9-18%. Yhtä paljon tippui myös maailman suurimman sähköakkuvalmistajan LG Chemin osakkeen hinta, vaikka sen arvostustaso ei ollut läheskään niin korkea. Ja samalla sähköajoneuvoihin eniten maailmassa Teslan jälkeen investoinneen Volkswagenin osakekurssi kasvoi lähes 7% helmikuussa. Lisäksi uusiutuvan energian yhtiöiden Vestas Wind Systems, Renewable Energy Group ja Sunrun laskivat 13-17%. Positiivisella puolella monet vesialan yhtiöiden kurssit jatkoivat kasvua ja tulokset olivat odotettua paremmat: esimerkiksi veden mittaus- ja puhdistusteknologiaan keskittyneen Badger Meterin (+19%), infrastruktuurirakentamisen energiatehokkuutta parantavan Tetra Techin (+14%) ja teollisia veden käytön tehokkuutta parantavien laitteiden tuottajan Kadantin (+22%) kurssinousut olivat vahvat. Lisäksi syklisten salkkuyhtiöiden kuten esimerkiksi metallien kierrätykseen ja terästuotantoon erikoistuneen Steel Dynamicsin (+21%) kurssinousut olivat vahvat.

Helmikuussa teimme merkittäviä muutoksia salkun rakenteeseen. Myimme pois puolet Teslan ja BYD:in omistuksista alkukuukaudesta ja ostimme näiden sijaan uusina sijoituksina salkkuun Volkswagenin ja LG Chemin. Volkswagenin arvostustaso on edelleen alhainen johtuen yhtiön 2015 tapahtuneesta väärinkäytöksestä, jolloin yhtiö antoi väärät tiedot ajoneuvojen päästötasoista. Sittemmin yhtiö on tehnyt merkittävän parannuksen vastuullisuusstrategiaansa ja on hetkellä maailman toiseksi suurin (Teslan jälkeen) sähköajoneuvoihin ja sähköakkuihin investoinut toimija, jolla on hyvät kasvuodotukset, vahva markkina-asema ja laadukas johto. Korealainen LG Chem on maailman suurin sähköajoneuvojen akkujen valmistaja, jonka arvostustaso on myös alhainen sen nopeaan liiketoiminnan muutokseen ja kasvuodotuksiin nähden. Teslan Q4 2020 tulos oli hieman odotettua pehmeämpi, mutta absoluuttisesti vahva: vuosimyynti kasvoi 46% ja autojen valmistuksen. Teslan yllättävä USD 1,5 mrd sijoitus kryptovaluutta bitcoineihin ja ilmoitus siitä, että yhtiö harkitsee bitcoinin hyväksymistä maksuvälineenä, hermostutti markkinoita bitcoinien louhinnan ison energian käytön takia. Emme näe tätä sijoitusta kuitenkaan riskiksi yhtiölle sillä ko. osto muodostaa vain 7,7% yhtiön käteisestä ja maailmassa on monia yhtiöitä, jotka hyväksyvät kryptovaluutat maksuvälineenä. Lisäksi helmikuussa ostimme uusina sijoituksina salkkuun hyviä kasvunäkymiä omaavan viemäröintijärjestelmiä tuottavan Advanced Drainage Sytemsin ja IT järjestelmien energiatehokkuutta edistävän ASML Holdingsin. Kuukauden aikana vähensimme salkun kiinteistösijoitusyhtiöiden määrää 18%:sta 14%:iin myymällä pois lukuisia pieniä sijoituksia sillä edellisessä vertailuindeksissä oli tätä toimialaa enemmän kuin nykyisessä laajaa markkinarakennetta heijastavassa vertailuindeksissä.

Globaaleilla markkinoilla alkuvuoden virustilanteen helpottamisen myötä huomio siirtyi kasvun ja inflaation elpymiseen. Paranevan talousympäristön taustalla on ollut valtioiden tekemä massiivinen elvytys. Etenkin Yhdysvalloissa rahaa on jaettu varsin avokätisesti, myös sellaisille tahoille, jotka koronatukea eivät olisi tarvinneetkaan. Hyvin voimakkaan elvytyksen seurauksena onkin herännyt huoli siitä, että elvytystä tehdään nyt liikaa ja se tulee johtamaan talouden ylikuumenemiseen ja nousevaan inflaatioon. Keskuspankit pyrkivät kovasti vakuuttelemaan, että korkotasoa ei päästetä nousemaan haitallisen ylös, mutta jonkinmoinen huoli kasvun liiallisesta tukemisesta ja velkaantumisesta on kuitenkin herännyt. Alkuvuodesta uuden rahan virratessaan markkinoille kasvuyhtiöiden osakekurssit loikkasivat ylös. Helmikuun loppupuolella tämä nousu kuitenkin tyrehtyi ja korkealle arvostetut kasvuyhtiöt korjaantuivat voimakkaasti alaspäin. Sijoitusrotaatiota tapahtui matalammin arvostettuihin yhtiöihin sekä syklisille toimialoille. Odotamme tässä ympäristössä sykliseen teolliseen tuotantoon altistuneiden energiatehokkuutta parantavien yhtiöiden sekä vesiyhtiöiden hyötyvän eniten. Lisäksi maatalouteen altistuneet yhtiöt tulevat hyötymään inflaatiopaineista ja nousseista maataloustuotteiden hinnoista sekä alan teknologiamurroksen aiheuttamasta ennätyskorkeasta maatalouslaitteiden kysynnästä. Lisäksi uskomme myös uusiutuvan energian yhtiöiden ja sähköajoneuvovalmistajien kysynnän elpyvän ennemmin tai myöhemmin sillä yhtiöiden tulokset olivat hyvät ja kasvuodotukset edelleen mielenkiintoiset.

Kristiina Vares-Wartiovaara
salkunhoitaja

OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Global Environment Net Return Index USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
305 Meur
Osuuden arvo (04.03.)
51,65 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (03.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A −5,58 % +7,74 % +23,16 % +32,00 % +14,37 % +12,02 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +10,01 % +8,31 % −10,32 % +20,85 % +28,35 % +0,33 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ilmasto A 27,55 % 1,18 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.