OP-Intia

Kasvu nousee idästä

OP-Intia -sijoitusrahasto sijoittaa varansa laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin Intian osakemarkkinoille. Tyypillisesti varat sijoitetaan 30-50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski. Rahaston sijoitukset toteutetaan suurimmalta osin suorien osakesijoitusten avulla. 

Salkunhoitaja tuntee Intian markkinan 


Rahaston salkunhoitajalla on käytettävissä paikalliset resurssit Intiassa ja paikallisuus onkin merkittävä etu salkunhoidon menestyksen kannalta. Rahaston salkunhoitajan toimii JP Morgan Asset Management.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 2,20 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. 

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. OP-Intia onkin maan kasvuun luottavan, tuottohakuisen sijoittajan valinta. Monen houkuttelevan osatekijän vastapainona OP-Intiaan sijoittavan on syytä tiedostaa kehittyviin markkinoihin liittyvät erityispiirteet ja riskit. Kehittyvillä markkinoilla riskitaso on aina lähtökohtaisesti kehittyneitä markkinoita korkeampi. Rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteen mukana ja rahaston arvonkehitys poiketa muista vastaavista rahastoista. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Markkinakatsaus

Intian osakemarkkinat kehittyivät positiivisesti syyskuussa, vaikka globaali markkina jatkoi heikkenemistä, kun Yhdysvaltain keskuspankin "higher-for-longer" -kertomus himmensi näkymiä. Tämä nousu oli etenkin kotimaisen ostajien aikaansaama. Makrodata oli positiivista, kun kuluttajahintainflaatio laski kuukausitasolla vihannesten hintojen laskun ansiosta ja teollisuustuotanto parani asteittain. Toisaalta ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat käänsivät ostotrendinsä ja Intian rupia heikkeni hieman.

Rahaston tapahtumat

Salkku jäi jälkeen vertailuindeksin kehityksestä syyskuussa. Osakevalinta oli pääasiallinen syy tähän, erityisesti finanssisektorilla ja tietotekniikassa. Osakevalinta terveydenhuoltoalalla ja alipainotus energiassa ja materiaaleissa olivat myös syitä heikompaan menestykseen. Yksittäisistä osakkeista suurin negatiivinen vaikutus oli HDFC Bank, kun se julkisti odotuksia heikomman sijoitetun pääoman tuoton. Suurimmat onnistumiset olivat alipainomme Reliance Industriesin osakkeissa energiasektorilla sekä terveydenhuoltoalan Dr Lal Pathlabs, joka jatkoi hyvää tuloskehitystä.

Kuukauden aikana teimme kaksi uutta sijoitusta. 1) Konepajayhtiö, jolla on hyvä pitkän ajan kasvunäkymä, vahva taloudellinen asema ja erinomainen johto. 2) Rahoitusalan yhtiö, joka keskittyy ajoneuvorahoitukseen. Yhtiöllä on korkea omanpääoman tuotto. Rahoitimme nämä hankinnat myymällä neljää osaketta: 1) kemianalan yritys, jonka pitkän aikavälin näkymä oli heikko 2) hotelliketju, jossa sijoitusten tuottojen arvioitiin olevan suurelta osin takanapäin 3) moottoripyörien valmistaja, jolta odotettiin alhaista tulosta 4) rahoitusalan yhtiö, jossa alhainen kannattavuus.

Tulevaisuuden näkymät

Intian osakemarkkina jatkaa hyvää kehitystä korkeamman korkotason ja öljyn hinnan ympäristössä. Näkemyksemme mukaan Intia on ehkä ainoa suuri kehittyvien markkinoiden talous, joka pysyy laadukkaana kasvumarkkinana ja joka on poliittisesti vakaa. Yritysten tulosnäkymät ovat parantuneet, mikä on laskenut arvostuksia edellisestä neljänneksestä. Vaikka arvostukset ovat edelleen haastavia erityisesti pienemmissä ja keskisuurissa yrityksissä, uskomme pitkäaikaisiin mahdollisuuksiin Intiassa käynnissä olevan investointisyklin ansiosta.

OP-Intia (Rahasto) on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Intian osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 105% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30 50:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI India 10/40 Total Return Net Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
Vertailuindeksi
MSCI India 10/40 Capped Index
Perustamispäivä
03.05.2004
ISIN
FI0008807292
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
131 Meur
Osuuden arvo (24.04.)
501,95 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Intia A +2,15 % +4,50 % +11,46 % +21,40 % +11,40 % +5,80 %
Vertailuindeksi +3,47 % +8,86 % +21,71 % +39,88 % +19,07 % +13,29 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Intia A +3,33 % −5,66 % +31,89 % −7,00 % +11,34 % +3,59 %
Vertailuindeksi +8,90 % +7,30 % +36,26 % −1,70 % +16,83 % +10,47 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Intia A 10,30 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.