OP-Japani

Yhdellä sijoituksella Japanin markkinoille

 

OP-Japani -sijoitusrahasto sijoittaa Japanilaisiin osakkeisiin kasvu-tyylillä, jossa painotetaan yhtiöiden laadukkuutta ja kasvupotentiaalia. Rahasto pyrkii korkeaan tuottoon ja sen aktiiviriski on hyvin korkea. Salkku on hyvin hajautettu sisältäen kuutisenkymmentä kasvuyhtiötä eri sektoreilta.  

Salkunhoitaja tuntee Japanin markkinan

Rahaston salkunhoitaja tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri toimialojen välillä ja salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä. Rahaston tuottokehitys voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin kehityksestä. Rahaston salkunhoitajalla on käytettävissä laajat paikalliset resurssit Japanissa, ja paikallisuus onkin merkittävä etu salkunhoidon menestyksen kannalta. Rahaston salkunhoitajan toimii JP Morgan Asset Management.

 

 
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,95 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Japani -sijoitusrahasto palvelee sijoittajaa, joka haluaa hajauttaa salkkuaan maailman kolmanneksi suurimpaan talouteen. Hajautushyöty on merkittävä, sillä Japanin markkinoilla osakkeiden hintakehitys poikkeaa eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden kehityksestä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

 

Markkinakatsaus

Yhdysvaltojen korkojen laskun muuttuneet odotukset ja kotimaisten korkojen nousun vaikutukset johtivat volatiiliin kuukauteen Japanin osakkeissa. TOPIX päätyi toukokuussa 1,2 % nousuun jeneissä. Japanin viranomaiset puuttuivat valuuttamarkkinoihin kuukauden aikana, ja odotetaan, että interventio jatkuu liiallisen jenin liikkeiden estämiseksi. Tämä aiheutti volatiliteettia jenissä, joka päättyi kuukauden lopussa tasolle 157/USD.

Konsensusarvioiden mukaan Japanin keskuspankki aikoo virallisesti vähentää valtion joukkovelkakirjojen ostoja aikaisintaan heinäkuussa 2024, kun 10 vuoden joukkovelkakirjan tuotto nousi yli 1 % ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen.

Toukokuussa 18 TOPIX-sektoria nousi, kun taas 15 sektoria laski. Parhaiten menestyneet sektorit olivat korkoherkät ja kuluttajiin liittyvät sektorit, kuten vakuutus ja kulutustarvikkeet, kun taas energiasektori nousi datakeskusten kasvaneen kysynnän vuoksi. Kiinteistö-, maaliikenne- sekä sellu- ja paperisektorit olivat heikoimmin menestyneet sektorit. Tyyleittäin kasvuyhtiöt ylittivät arvo-osakkeet kuukauden aikana.

Rahaston tapahtumat

Salkun tuotto ylitti selvästi vertailuindeksin kuukauden aikana, ja sekä osakevalinta että sektorijakauma vaikuttivat positiivisesti tuottoon. Allokaatiossa ylipainotukset muihin tuotteisiin ja vakuutussektoriin vaikuttivat eniten, kun taas alipaino pankkisektorissa ja sijoitusten puuttuminen sähkövoima- ja kaasusektoreilta vaikuttivat negatiivisesti.

Suurimmat positiiviset vaikuttajat olivat ylipainotukset Asicsissa (juoksukenkien valmistaja), Hitachissa (sähkölaitteisiin keskittynyt monialayritys) ja SoftBank Groupissa (japanilainen monialayritys). Asics nousi vahvan tuloksen jälkeen, joissa nähtiin sekä liikevaihdon kasvua että marginaalien laajentuminen. Pitkän aikavälin näkymät pysyvät positiivisina markkinaosuuden kasvaessa ja kustannusten hallintaan keskittymisen odotetaan auttavan marginaalien parantuessa. Hitachi nousi vahvan tuloksen jälkeen. Myös SoftBank Group nousi uusimpien raporttien jälkeen, joissa kerrottiin yhtiön investoivan 10 biljoonaa jeniä kehittääkseen tekoälypiirejä, datakeskuksia ja robotiikkaa.

Suurimmat negatiiviset vaikuttajat olivat ylipainotukset Rakuten Bankissa (uuden aikakauden digipankki) ja Secomissa (turvapalvelujen tarjoaja). Rakuten Bank laski, kun se ilmoitti heikosta lähiajan näkymästä, joka oli alle konsensusarvioiden, sekä rajoitetuista tiedoista liittyen fintech-segmentin uudelleenjärjestelyyn. Secom laski, kun se raportoi hieman odotuksia heikommasta tuloksesta.

Tulevaisuuden näkymät

Tiukan työmarkkinan odotetaan tukevan palkkakasvun myönteisiä kehitystä. Tämän vuoden shunto-palkkaneuvottelu, joka oli korkein viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, on nostanut odotuksia siitä, että reaalipalkkakasvu voi tänä vuonna kääntyä positiiviseksi, mikä vaikuttaisi myönteisesti kulutukseen ja koko talouteen. Japanin keskuspankin odotetaan suhtautuvan tähän kehitykseen myönteisesti, sillä heidän arvionsa mukaan Japani on vasta palkkavetoisen inflaation alkuvaiheessa.

Vuoden 2023 aikana havaitut parannukset yritysten hallinnossa ja taseiden hallinnassa jatkuvat tänä vuonna, tarjoten hyvän ympäristön osakevalinnoille, joissa tunnistetaan näitä muutoksia. Osakkeiden takaisinostot ja yritysostot ovat jatkuneet koko vuoden. Osinkojen kasvu jatkuu, ja Japanin osakkeet ovat toimittaneet korkeimman osinkojen kasvun verrattuna vertailumarkkinoihin viimeisen vuosikymmenen aikana. Sukupolven vaihdos japanilaisten yritysten johdossa antaa myös lisäpontta näiden muutosten läpiviemiselle.

Uskomme, että on tärkeää keskittyä yrityksiin, joilla on vahvat taseet ja joustavuutta selviytyä missä tahansa makrotaloudellisessa ympäristössä ja joiden tulokset kasvavat rakenteellisesti. Näiden yritysten odotetaan myös olevan yritysten hallinnon muutosten ensisijaisia hyötyjiä, kun ne alkavat parantaa taseidensa tehokkuutta. Emme näe merkittävää muutosta useimpien salkun yritysten perustekijöissä, vaikka yhä useammat yritykset alkavat täyttää etsimämme kriteerit. Näkemyksemme mukaan Japanin yrityssektorin rakenteellisten muutosten ja maan poliittisen vakauden yhdistelmä tarjoaa houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia sijoittajille.

19.6.2024

OP-Japani on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty Japanin jeneissä ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 105% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50-80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on TOPIX TR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
Vertailuindeksi
Topix TR
Perustamispäivä
29.06.2004
ISIN
FI0008807417
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
153 Meur
Osuuden arvo (15.07.)
213,40 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Japani A +5,97 % +4,73 % +10,64 % +18,75 % −2,57 % +5,57 %
Vertailuindeksi +3,25 % −0,68 % +8,30 % +19,25 % +6,66 % +7,91 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Japani A +29,58 % +28,90 % +3,75 % −30,29 % +11,51 % +13,90 %
Vertailuindeksi +21,44 % +3,70 % +8,76 % −9,29 % +15,98 % +12,02 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Japani A 16,84 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Rahaston IIIA sarja jossa minimimerkintäsumma 1 000 000

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.