OP-Korkotuotto

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton kesäkuun tuotto 0,05 %

OP-Korkotuotto -rahasto tuotti kesäkuussa kulujen jälkeen 0,05 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin. Markkinoiden riskitunnelma kohentui kesäkuussa inflaatiopelkojen hellittäessä ainakin hetkellisesti voimakkainta otettaan. Korkomarkkinat näyttävät kallistuvan keskuspankkien kannalle hintapaineiden lyhytaikaisuudesta, mikä näkyi pitkien valtiolainakorkojen nousun tasaantumisena ja osin myös laskuna kuun aikana. Lyhyemmät korot sen sijaan kääntyivät nousuun kasvaneiden koronnosto-odotusten saattelemana. Yrityslainojen luottoriskilisät kaventuivat vahvistuneessa markkinatunnelmassa hieman, mikä osaltaan tuki rahaston tuottoa kuun aikana. Rahastossa parhaiten pärjäsivät talouksien avautumisesta hyötyvät syklisen sektorin yrityslainat ja high yield lainat. Heikommin sen sijaan menestyivät osa finanssi- ja defensiivisen kulutussektorin lainoista.

Kesälomakaudesta huolimatta kesäkuu oli rahastolle erittäin aktiivinen kuukausi ja uutta rahaa virtasi runsaasti sisään yritysten hakiessa parkkipaikkaa kesän yli ylimääräisille kassavaroille. Rahaston varoja sijoitettiin kuun aikana lyhyisiin yritystodistuksiin sekä paremman että heikomman luottoluokituksen yrityslainoihin. Rahaston high yield -painoon ei kuitenkaan tehty muutoksia.

Sijoittajien mielenkiinto kohdistui kesäkuussa etenkin Fedin ja EKP:n korkokokouksiin ja keskuspankkien tuoreisiin talousennusteisiin. Markkinoita rauhoitti tieto EKP:n päätöksestä jatkaa PEPP-ohjelman ostoja korotetulla tahdilla vielä kesän yli keveiden rahoitusolosuhteiden varmistamiseksi. Euroalueen kirkastuva talouskuva näkyi keskuspankin päivitetyissä talousennusteissa. Sekä kasvu-, että inflaatioennusteita reivattiin ylöspäin kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. EKP näkee inflaatiopaineiden kuitenkin säilyvän vähäisinä ja viimeaikaisen nousun selittyvän pääosin tilapäisillä tekijöillä. EKP:n kokous vastasi pitkälti markkinoiden odotuksia, Fed sen sijaan yllätti markkinat odotettua haukkamaisemmalla korkolinjauksellaan. Keskuspankki viitoittaa nollakorkokauden jatkuvan vielä ensi vuonna, mutta vuodelle 2023 mediaaniennuste indikoi jo kaksi koronnostoa. Vaikka Fedin koronnostonäkemykset aikaistuivatkin selvästi, on keskuspankin ensisijainen huomio arvopaperien osto-ohjelmassa. Fed alkaneekin vähitellen valmistella markkinoita elvytyksen asteittaiselle supistamiselle. Päivitettyjen talousennusteiden mukaan Fed odottaa inflaation vauhdittuvan tänä vuonna merkittävästi, mutta laantuvan jo ensi vuonna 2,1%:iin. Toukokuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa jopa 5 % vuodentakaisesta. Markkinoidenkin huoli inflaation karkaamisesta on kuitenkin hieman helpottanut, mikä näkyi pitkien korkojen laskuna etenkin Yhdysvalloissa. Fedin odotettua haukkamaisempi korkoindikaatio loivensi korkokäyrää koronnosto-odotusten vahvistumisen nostaessa lyhyempiä korkoja pitkiä enemmän. Eri taloussyklissä olevalla Euroalueella korkoliikkeet jäivät maltillisemmiksi.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020375
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
993 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
129,00 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A +0,09 % +0,17 % +0,35 % +1,53 % +0,26 % +0,18 %
Vertailuindeksi −0,04 % −0,14 % −0,27 % −0,51 % −0,40 % −0,37 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A +0,90 % +0,20 % −0,93 % +0,93 % +0,12 % +0,41 %
Vertailuindeksi −0,22 % −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,32 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 0,43 % 4,78 0,93
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.