OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto

OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto

Tavoittele houkuttelevia tuottoja listaamattomista yhtiöistä.
1

Sijoita listaamattomiin yrityksiin helposti

Rahaston kautta sijoitat suurimpaan vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokkaan eli listaamattomiin yhtiöihin. Aiemmin tämä omaisuusluokka on ollut tarjolla vain ammattimaisille sijoittajille.

2

Yksi sijoitus, maailmanlaajuinen hajautus

Rahasto sijoittaa listaamattomiin yrityksiin pääosin rahastojen kautta, jotka ovat johtavia toimijoita Private Equity -omaisuusluokassa.

3

Hajauta suurimpaan vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan

Vaihtoehtoinen omaisuusluokka sopii hyvin osake- ja korkosijoitusten rinnalle hajauttamaan sijoitussalkkuasi. Private Equity -omaisuusluokan tuotot ovat historian valossa houkuttelevia ja voit tavoitella korkeampia tuottoja kuin pörssiosakkeista.

 

Private Equity

Private Equity on suurin vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuuslaji ja muodostaa noin 40 prosenttia koko vaihtoehtoisesta omaisuusluokasta. Rahaston kautta voit sijoittaa kohteisiin, jotka aiemmin ovat olleet tarjolla vain ammattimaisille sijoittajille.

OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto sijoittaa globaalisti listaamattomien yritysten omaan pääomaan pääasiasiassa toisten rahastojen kautta. Sijoituskohteet valitaan siten, että saat rahaston avulla hajautetun ja tehokkaasti hallinnoidun ratkaisun yhdessä paketissa.

Näin ostat rahastoa

Rahasto on auki merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille neljännesvuosittain. Lunastus toteutetaan kahden seuraavan täyden vuosineljänneksen kuluttua lunastushetkestä. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 10 000 euroa. Rahaston sijoituskohteet ovat epälikvidejä eikä niillä käydä päivittäin kauppaa. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
1,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan kuukausittain ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia osuuspankin omistaja-asiakkaille. Rahaston ensimmäisen merkinnän minimisumma on 10 000 euroa.

Rahaston osto ja myynti Ostotoimeksianto, myyntitoimeksianto

Rahaston ostotoimeksiannot toteutetaan kuukausittain kuun viimeisenä päivänä. Myyntitoimeksiannot toteutetaan neljä kertaa vuodessa kunkin vuosineljänneksen viimeisenpäivän arvoon.

Jos kyseinen päivä ei ole arkipäivä, toteutetaan ne edellisenä arkipäivänä. Tämän jälkeen rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 45 päivää, jonka jälkeen toteutetut ostot ja myynnit näkyvät salkussasi.

Rahaston ostaminen

Kun teet ostotoimeksiannon, se toteutetaan saman kuukauden viimeisenä arkipäivänä sen päivän arvoon. Esimerkiksi jos teet ostotoimeksiannon 31.3. kello 16 mennessä, se toteutetaan 31.3.

Ostotoimeksianto Toteutetaan
1.–31. tammikuuta​​ 31. tammikuuta​​​
1.–28. helmikuuta 28. helmikuuta
1.–31. maaliskuuta 31. maaliskuuta
1.–30. huhtikuuta 30. huhtikuuta
1.–31. toukokuuta 31. toukokuuta
1.–30. kesäkuuta 30. kesäkuuta
1.–31. heinäkuuta 31. heinäkuuta
1.–31. elokuuta 31. elokuuta
1.–30. syyskuuta 30. syyskuuta
1.–31. lokakuuta 31. lokakuuta
1.–30. marraskuuta 30. marraskuuta
1.–31. joulukuuta 31. joulukuuta

Rahaston myyminen

Kun teet myyntitoimeksiannon, se toteutetaan sitä seuraavan toisen vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä. Esimerkiksi jos teet myyntitoimeksiannon 31.3. klo 16 mennessä, se toteutetaan 30.9.

Myyntitoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 30. syyskuuta
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 31. joulukuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 31. maaliskuuta​
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 30. kesäkuuta

Rahaston tuotto 2024 ensimmäisellä kvartaalilla +2,3 %

OP-Private Equity Rahaston A-osuuden tuotto vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli +2,3 %. Rahastolla on nyt täysi vuosi historiaa takana ja alkumatka on sujunut varsin positiivisissa merkeissä, vuosituoton ollessa + 10,0 %. Rahaston sijoituskohteissa tuottokehitys on ollut varsin tasaista kohdeyritysten kasvaessa ennusteiden mukaisesti tai paremmin. Samaan aikaan, sekä alkuvuonna 2024, että viimeisen 12 kuukauden periodilla USD on vahvistunut hieman Euroa vastaan, mikä on osaltaan tukenut rahaston tuottoa.

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity -rahaston tuotto kvartaalin aikana oli 2,5 %. Rahasto on portfolion toiseksi suurin sijoitus noin 32 % painolla. Rahaston salkussa on 40 suoraa sijoitusta listaamattomiin yrityksiin, sekä 46 rahastosijoitusta. Rahaston sijoituksista 55 % on Euroopassa ja 33 % Amerikassa sekä noin 12 % Aasiassa. Isoimmat sektoripainot ovat terveydenhoito, teknologia ja kuluttajapalvelut.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund on toinen salkun ydinsijoitus, noin 34 % painolla. Rahasto on laajasti hajautettu suorien sijoitusten ja rahastosijoitusten kautta yli tuhanteen alla olevaan yritykseen. Portfoliossa on kaiken kokoisia yhtiöitä lukuisilta toimialoilta. Maantieteellisesti lähes 70% salkusta in USAssa, ja 21 % Euroopassa ja loput Aasiassa. Rahastolla on myös 13 % allokaatio Credit-sijoituksissa. Rahaston tuotto kvartaalin aikana oli noin + 1,7 %.

Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus -rahaston paino portfoliossa on noin 15 %. Rahaston portfolio on edelleen rakennusvaiheessa ja rahastolla on portfoliossa 13 suoraa sijoitusta ja sekä jälkimarkkinoilta hankittu venture capital -rahastoportfolio, jossa on noin 150 kohdeyritystä. Rahaston sijoitukset keskittyvät mm. tekoäly-, tietoturva-, pilvipalvelu-, fintech- ja bioteknologiayrityksiin. Rahaston tuotto kvartaalilla oli 2,1 %.

Neuberger Berman Global Private Equity Access -rahaston paino salkussa on noin 14 %. Myös tämän rahaston portfolio on vielä rakennusvaiheessa. Portfoliossa on 30 buyout-strategian mukaista sijoitusta, ja rahaston pääomista noin 80 % on allokoitu sijoituskohteisiin. Sijoituksista 63 % on USAssa ja 37 % Euroopassa. Tämän USD-määräisen rahaston tuotto kuluneella kvartaalilla oli +2,2 %, mutta USD:n vahvistumisen myötä Euroissa selvästi korkeampi.

Private Equity -omaisuusluokan näkymät jatkuvat positiivisena. Merkittävä osa innovaatioista ja yritysten kasvusta tapahtuu listatun markkinan ulkopuolella, minkä vuoksi listaamattomien yhtiöiden tarjoama tuottopotentiaali on pitkällä aikavälillä erittäin houkutteleva. OP-Private Equity -rahaston kautta sijoittajan on mahdollista päästä kiinni tämän omaisuusluokan tarjoamiin mahdollisuuksiin helpolla ja sijoittajaystävällisellä tavalla.

Petri Lehtola
salkunhoitaja

OP-Varainhoidolle on muodostunut laaja kontaktiverkosto aiemmista sijoituksistamme vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Uudet rahastoideat poimitaan kontaktiverkostomme kautta hyödyntäen aiempia kokemuksiamme.

Valitsemme sijoituskohteita, jotka täyttävät laatukriteerimme sijoitustoiminnan, operaatioiden ja vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen osalta.

Jokaiselle uudelle sijoituskohteelle tehdään perusteellinen analyysi. Analyysivaiheessa arvioidaan sijoituksen sopivuus salkkuun kiinnittäen erityistä huomiota likviditeettiin ja vastuullisuusanalyysiin. Käytämme analyyseissa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sijoituspäätöksissä pyritään maksimoimaan koko rahaston tuotto kuitenkin huomioiden kohderahastojen riskiprofiili, hajautus ja likviditeettiehdot.

Sijoituskohteita seurataan jatkuvasti raportoinnin ja säännöllisten tapaamisten avulla.

OP-Private Equity on rahasto, jonka aktiivisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin, sijoittamalla varat rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahasto on vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, joka tarkoittaa, että se voi poiketa muun muassa sijoitustoiminnassaan, luotonotossa ja toimeksiantojen aukiolossa normaalista sijoitusrahastosta.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin listaamattomien yhtiöiden omaan pääomaan toisten tähän omaisuusluokkaan erikoistuneiden rahastojen avulla. Portfolioon valittavat rahastot ovat pääsääntöisesti avoimia rahastoja, joihin voidaan tehdä lisäsijoituksia ja jotka tarjoavat mahdollisuuden lunastaa varoja tietyin ehdoin. Sijoituksia voidaan tehdä myös suoraan listaamattomiin yhtiöihin rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa. Näille kohteille on tyypillistä, että niillä ei ole likvidiä jälkimarkkinaa ja sijoitukset ovat siten luonteeltaan epälikvidejä. Rahasto voi sijoittaa osan varoistaan likvideihin korkosijoituksiin, mutta käteisen määrä portfoliossa pyritään minimoimaan.

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa listattuja osakemarkkinoita parempi tuotto. Sijoitusuniversumi on globaali. Lähtökohtaisesti valuuttasuojausta ei tehdä. Rahaston rahavirtojen hallinnoinnissa voidaan väliaikaisesti käyttää velkarahoitusta. Rahastossa voidaan käyttää normaalin salkunhoidon tapaan pääasiassa vakioituja johdannaisia osake-, korko- ja valuuttariskin hallinnoinnissa. Tähän rahastoon sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Tässä rahastossa huomioidaan kuitenkin kestävyysriskejä rahastoesitteestä ilmeneviä menetelmiä hyödyntäen. Rahasto noudattaa kokonaisriskin seurannassa absoluuttista Value-at-Risk lähestymistapaa (VaR). Rahaston VaR-luku ei saa olla yli 20 prosenttia rahaston arvosta. Lisätietoa VaR-laskennasta on saatavilla OP-Rahastoyhtiön rahastoesitteestä.

Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon. Suositus: tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.03.2023
ISIN
FI4000530860
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
26 Meur
Osuuden arvo (31.05.)
111,43 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Equity A +0,71 % +1,79 % +5,56 % +8,68 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Equity A - - - - +7,56 % +3,60 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Equity A 1,80 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Rahaston 2A sarja jossa minimimerkintäsumma 1 000 000

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.