OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli tammikuussa +0.89% ja tuotto vuoden alusta +0.89%

Vuosi on alkanut markkinoilla rauhallisen positiivisena osakemarkkinoiden osalta ja korkomarkkinakin korkojen hienoisesta noususta huolimatta varsin leppoisissa tunnelmissa. Keskuspankkien kokoukset tammikuussa eivät tuoneet suurempia muutoksia odotuksiin ohjauskorkojen leikkauksista loppuvuoden aikana markkinan jo toppuuteltua hinnoittelussaan yltiöpäisimpiä odotuksiaan pienemmiksi. Yhdysvaltain talous on jatkanut vielä tasaista menoaan, eikä etenkin viime vuoden alkupuolella vallinnut taantuma ole vieläkään osoittanut merkkejä saapumisestaan.

Korkosijoituksissa ei tehty juurikaan muutoksia tammikuussa lukuun ottamatta laajan eurooppalaisia inflaatiolinkattuja lainoja sisällään pitävän ETF:n vaihtamisesta korkoriskiltään pitempään Ranskan valtion liikkeeseen laskemaan lainaan. Korkosijoituksissa erityisesti heikomman luottokelpoisuuden yrityslainoja on normaalia vähemmän. Korkoriskin määrä rahastossa on hieman normaalia suurempi, mutta sitä on mahdollista edelleen lisätä korkotason mahdollisesti noustessa nykyisestä. Osakesijoituksissa vähennettiin useita Yhdysvaltojen osakesijoituksia ja avattiin uutena sijoituksena salkussa Nasdaq- indeksiin tasapainoin sijoittava ETF. Euroopassa vähennettiin pienyhtiöiden osakkeita hyvän menestyksen jälkeen ja lisättiin matalan volatiliteetin osakkeita. Maametalleja tuottavien yhtiöiden osakkeita sisällään pitävä ETF myytiin hyvin heikon menestyksen jälkeen ja ostettiin tilalle globaaleja arvo-osakkeita. Yhdysvaltalaissa osakesijoituksissa on laajasta indeksistä eroavaa materiaalia mm. mid-cap- ja arvo-osakkeita, jotka toistaiseksi eivät ole pärjänneet suurimmille yhtiöille, jotka ovat arvostuksiltaan kalliita, mutta myös vahvoja tuloskehitykseltään. Talouden palatessa koronapurskahduksen jälkeen normaaleimpiin uomiinsa uskomme laajemman relatiivisen positiivisen kehityksen olevan mahdollinen. Eurooppalaisia osakkeita on edelleen normaalia vähemmän, muita alueita normaalia enemmän. Vaihtoehtoissa sijoituksissa ei tammikuussa tehty muutoksia.

Korkotaso on laskenut huipustaan selvästi keskuspankkien koronnostosyklin loputtua ja katseiden käännyttyä odottamaan ohjauskorkojen laskua, jota nyt on hinnoiteltu tälle vuodelle reippaasti sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa. Talouskehitys Yhdysvalloissa jatkaa edelleen melko vahvana, mutta inflaation rauhoittuminen antaa keskuspankille mahdollisuuden korkojensa laskemiseen, heti kun merkkejä talouden hidastumisesta alkaa näkyä. Keskuspankit kuitenkin odottavat vielä varmistuakseen siitä, että inflaatio todella on pysyvästi laantunut siedettäville tasoille. Huolimatta siitä saadaanko koronlaskuja piakkoin vai vasta myöhemmin, ovat korkomarkkinat koko vuotta ajatellen sijoittajan kannalta edelleen hyvin kiinnostavat. Osakemarkkinoiden kehityksen osalta talouden jatkaminen edelleen stabiilina on hyvä asia ja vaikka kasvu hieman heikkenisikin, on keskuspankkien valmius ohjauskorkojen ollessa nyt korkeat, niiden laskemiseen korkealla tasolla. Ohjauskorkojen laskeminen ja kenties määrällisen tiukentamisen, eli QT:n, hidastaminen seikkoja, jotka voivat toimia tasapainottavina tekijöinä. Inflaation huima nousu koronan jälkimainingeissa oli pääsyy ohjauskorkojen nostoihin ja nyt inflaation palatessa tavanomaisiin uomiinsa vastaavasti mahdollistava tekijä ohjauskorkojen laskemiseen.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2698 Meur
Osuuden arvo (20.02.)
194,18 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 +2,56 % +6,49 % +8,08 % +7,97 % +2,56 % +4,12 %
Vertailuindeksi +2,71 % +7,17 % +9,81 % +11,08 % +3,29 % +5,97 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +16,04 % +1,56 % +11,97 % −11,73 % +9,66 % +1,64 %
Vertailuindeksi +18,00 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +12,60 % +2,40 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 4,81 % - 2,32
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy