OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli maaliskuussa +2.21% ja tuotto vuoden alusta +4.73%

Kevään alku on kohdellut sijoittajaa ja säästäjää edelleen hyvin positiivisesti osake- ja korkomarkkinatuottojen jatkaessa mainiota kehitystään. Osakemarkkinatuotot alkuvuonna ovat olleet vahvoja ja korkomarkkinakin on nähnyt käännettä korkojen nousun käännyttyä hienoiseen laskuun juoksevan korkotason samaan aikaan jauhaessa korkosijoittajalle tuottoja.

Korkomarkkinoilla maaliskuu oli mainio kuukausi kaikkien markkinalohkojen tuotettua positiivista tuottoa parhaimpana kehittyvien maiden lainat, jotka tuottivat yli 2%:n tuoton. Heikoin oli High Yield -markkina, jonka tuotot jäivät matalammiksi, mutta positiivisiksi nekin. Korot laskivat hieman noustuaan koko alkuvuoden viime vuoden lopun voimakkaan laskun jälkeen. Sijoituksissa tehtiin yksi muutos, jossa KfW:n emittoimaa Saksan valtion takaamat lainat vaihdettiin duraatioltaan hieman pitempiin Saksan valtion lainoihin. Muutoksella nostettiin aavistus korkoriskin määrää ja realisoitiin KfW:n tiukentunut riskipreemio. Rahaston painotukset eri korko-omaisuuslajien kesken ovat tällä hetkellä vaatimattomat korkosijoitusten ollessa kaiken kaikkiaan yleisesti kiinnostavalla tasolla ja puhtaasti korko-omaisuusluokan sisälle ei mikään osa-alue nouse erityisesti toista paremmaksi. Korkoriskin määrä rahastossa on hieman normaalia suurempi, mutta sitä on mahdollista edelleen lisätä korkotason mahdollisesti noustessa nykyisestä.

Osakesijoituksissa kaikki markkina-alueet tuottivat maaliskuussa erittäin hyvin, lähes saman tuoton keskenään. Vuoden alusta mitattuna Yhdysvaltain markkina pitää edelleen selvää kärkisijaa Japanin markkinan kera, mutta laajempi Japanin mukanaan pitävä Aasia-Tyynenmeren alue on jäänyt Yhdysvaltojen markkinasta muiden alueen maiden tuotettua selvästi heikommin. Kehittyvien maiden osakkeet ovat edelleen jäljessä muita, mutta nekin ovat kiristäneet tahtiaan Kiinan markkinan oltua paremmassa voinnissa oltuaan varsi heikko pitkään. Osakesijoituksissa myytiin pitkään heikosti menestynyt Granahanin Yhdysvaltoihin sijoittava rahasto, jota jo aiemmin on pienennetty ja sijoitettiin varat lisäämällä yhdysvaltalaiseen tasapainoin indeksiin sijoittavaan ETF:ään. Globaaleissa osakkeissa myytiin aiemmin ostettu pieni kullantuottajiin sijoittava ETF, joka oli kokenut voimakkaan nopean nousun kullan hinnan nousun myötä. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli sekin maaliskuussa positiivinen, erityisesti fyysiseen kultaan sijoittavan ETF:n, joka tuotti peräti +7.3%. Sijoituksissa lisättiin OP Tonttirahasto -sijoitusta tämän tuottonäkymien jatkaessa hyvinä.

Inflaatio on edelleen keskiössä korkosijoitusten suhteen. Keskuspankit odottavat vielä varmuutta inflaation tiputuksen kestävyydestä, mutta maaliskuussa keskuspankkiirien puheet pehmenivät edelleen aiemmasta, eli valmius korkojen laskuun on olemassa ainakin Euroopan keskuspankin osalta jo kesällä. Ohjauskorkojen laskeminen mahdollistuu siinä vaiheessa, kun taloudesta aletaan saamaan heikompaa dataa etenkin Yhdysvalloista. Osakemarkkinoiden nousu on alkuvuonna ollut todella nopeaa ja varmaankin vaatii ainakin hengähdystaukoa. Nousu alkoi jo lokakuussa korkojen käännyttyä voimakkaaseen laskuun ja sittemmin luottamus talouden odotettua parempaan kasvuun on edelleen vahvistunut. Tämän lisäksi tekoälyyn liittyvä innostus on siivittänyt tiettyjen yritysten kurssikehitystä. Keskuspankkien odotettu rahapolitiikkojen keventäminen on myös tukenut markkinaa, vaikka varmuutta tämän toteutumisesta aivan lähiaikoina ei vielä olekaan.

Painotamme edelleen osakesijoituksia normaalia enemmän, eli osakkeiden määrä salkuissa on normaalia korkeampi ja korkosijoitusten normaalia pienempi. Jatkamme edelleen suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden alipainottamista osakesijoituksissa ja vastaavasti muiden alueiden ylipainottamista, etenkin Yhdysvaltojen. Korkosijoituksissa korkeariskisempien yrityslainojen osuus on normaalia pienempi ja valtionlainojen normaalia korkeampi. Korkoriskiä pyritään pitämään normaalia hieman enemmän ja etsitään tilaisuutta tämän kasvattamiseen nykytasolta.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2802 Meur
Osuuden arvo (23.04.)
196,62 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 −1,82 % +2,66 % +10,44 % +9,08 % +1,93 % +3,66 %
Vertailuindeksi −1,63 % +3,14 % +11,58 % +12,18 % +2,78 % +5,39 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +16,04 % +1,56 % +11,97 % −11,73 % +9,66 % +2,92 %
Vertailuindeksi +18,00 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +12,60 % +3,95 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 4,86 % - 2,29
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy