OP-Varovainen -sijoitusrahasto

Tavoittele kohtuullista tuottoa, kohtuullisella riskillä
1

Aloittelevalle sijoittajalle sopiva rahasto

OP-Varovainen -sijoitusrahasto on hyvä valinta varovaiselle säästäjällä ja sopii hyvin esimerkiksi ensimmäiseksi rahastoksi.

2

Vältä suuria arvonvaihteluita

Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin arvonvaihtelu on maltillisempaa.

3

Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

Osuuspankin omistaja-asiakkaana ostat ja myyt rahastoa kuluitta sekä rahasto-osuutesi kerryttävät OP-bonuksia vuosittain. Rahaston muut kulut löydät avaintietoasiakirjasta.

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Rahastoon valitaan sijoituskohteita harkitusti ja tavoitteena on suojautua markkinoiden heilahteluilta. OP-Varovainen -rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston tuottokehitys on pääsääntöisesti sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. Osake- ja korkomarkkinoiden muutokset vaikuttavat rahaston arvonkehitykseen. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen -sijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka odottaa sijoitukselleen kohtuullista tuottoa matalalla riskillä. Rahastoon sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat aktiivisesti markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavia toimenpiteitä. Näin sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.

Voit tehdä rahastoon kertasijoituksen tai aloittaa kuukausisäästämisen alkaen 10 eurolla kuussa. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Osuuspankin omistaja-asiakkaana ostat ja myyt rahastoa kuluitta sekä rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia.

OP-Varovainen -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70-100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0-30 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto
ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston tuotto oli kesäkuussa +1,34%, alkuvuoden tuotto on +2,55%

Rahaston tuotto oli positiivinen kesäkuussa. Globaalien osakemarkkinoiden ennätystehtailu jatkui kesäkuussa teknologiayhtiöiden johdolla. Euroalueen osakkeet vaipuivat kuitenkin pakkaselle, kun poliittinen epävarmuus nosti päätään Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Erityisesti Ranskan pörssi oli reippaassa laskussa epäsuotuisan äänestystuloksen sekä uusien yllätysvaalien vuoksi. Myös korkosijoituksista saatiin positiivisia tuottoja kautta linjan kesäkuussa, mutta tuotot jäivät kuitenkin selvästi osakkeiden tuottolukuja maltillisemmiksi.

Kesäkuussa salkussa kasvatettiin riskitasoa korkosijoitusten sisällä. Nostimme High Yield -lainojen sekä kehittyvien korkomarkkinoiden painoa ja vähensimme yrityslainojen sekä valtiolainojen painoa. Osakepuolella ostimme Eurooppa-lohkossa terveydenhuoltosektorin osakkeita ja vähensimme laatuteeman sijoituksia. Globaalissa lohkossa kasvatimme hieman tehostetun indeksisijoituksen painoa ja kevensimme syklisten sektoreiden painoa.

Reaalitaloudesta saatiin positiivia uutisia, kun globaalit ostopäällikköindeksit sekä Yhdysvaltain työllisyysraportti yllättivät vahvuudellaan. Positiivista oli myös odotuksia selvästi matalammalle painunut inflaatio. Työmarkkinoiden hyvä vire ja nouseva reaalipalkkakehitys antavat jatkossakin tukea yksityiselle kulutukselle. Kokonaisuudessaan kasvunäkymät ovat edelleen positiiviset ja kauan odotettu taantuma antaa yhä odottaa itseään.

EKP laski ohjauskorkoaan odotetusti kesäkuun kokouksessaan. Samalla se kuitenkin nosti inflaatioennusteitaan tämän ja ensi vuoden osalta, ja korosti koronlaskusyklin jatkon riippuvan tulevasta datasta. Keskuspankin ennakoitua haukkamaisempi retoriikka saikin Euroalueen korot nousemaan kokouksen jälkeen.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat ylipainossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on tavallista enemmän osakesijoituksia ja tavallista vähemmän korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä paino on kohdistettu erityisesti Yhdysvaltojen sekä kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Korkosijoituksissa on painotettu erityisesti valtiolainoja.

Ville Pekkala
salkunhoitaja

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen>

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
648 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
138,00 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +1,02 % +2,93 % +4,73 % +8,63 % −0,73 % +0,89 %
Vertailuindeksi +1,04 % +2,78 % +4,93 % +9,81 % −0,28 % +1,86 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Varovainen A +8,71 % +2,01 % +3,66 % −13,07 % +7,97 % +3,33 %
Vertailuindeksi +11,00 % +5,12 % +3,95 % −14,13 % +10,27 % +3,71 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 3,99 % - 4,02
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.