Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

Andelsstämman

OP Andelslags högsta beslutande organ är andelsstämman.

Stämmans uppgifter och ärenden som behandlas på stämman

Vid den ordinarie andelsstämman behandlas de ärenden som nämns i 7 § i centralinstitutets stadgar. De är bland annat fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsperiod samt val av ledamöter till förvaltningsrådet och en revisor. Andelsstämman godkänner också eventuella stadgeändringar.

Hur stämman sammankallas och vem som kan delta vid stämman

Ordinarie andelsstämma hålls årligen före utgången av maj (i praktiken i mars) på andelslagets hemort Helsingfors. Stämman sammankallas av förvaltningsrådet. Extra andelsstämma hålls då förvaltningsrådet anser att det finns skäl till det eller då en sådan stämma annars ska hållas enligt lag.

Vid stämman deltar representanterna för centralinstitutets medlemsbanker.

Andelsstämman sammankallas genom en kallelse som tidigast två månader och minst en vecka före den sista anmälningsdagen delges medlemmarna skriftligt eller med datakommunikation.

Beslutsförfarandet vid stämman

Vid beräkningen av röstetalen på stämman ges en medlem på basis av insatserna lika många röster som det antal medlemsandelar i centralinstitutet som medlemmen har.

Medlemsandelsbanker med god kapitaltäckning får tilläggsröster i enlighet med centralinstitutets stadgar. Vid stämman får dock ingen medlem rösta med mer än två procent av det röstetal som är företrätt på stämman. En medlem har endast en röst vid andelsstämman, om medlemmen på grund av egna ekonomiska svårigheter på basis av andelslagets beslut har fått ekonomiskt stöd som uppfyller kriterierna i 8 § i centralinstitutets stadgar.

OP Gruppens nomineringskommitté

Kommittés lagstadgade uppgift är att biträda förvaltningsrådet i ärenden som gäller nominering och val av förvaltningsrådsledamöter, i synnerhet när det är fråga om att:

  • bedöma den samlade kompetens, kunskap, mångfald och erfarenhet som finns i förvaltningsrådet och utarbeta en beskrivning av de uppgifter som åläggs nya ledamöter och den kompetens som krävs samt att bedöma den förväntade tidsinsatsen och söka och bedöma kandidater för lediga platser i förvaltningsrådet,
  • bedöma förvaltningsrådets sammansättning och arbete samt de enskilda förvaltningsrådsledamöternas arbete samt att
  • främja mångfald i förvaltningsrådets sammansättning samt att könen är jämlikt representerade i förvaltningsrådet.

Om de övriga uppgifterna hos OP Gruppens nomineringskommitté föreskrivs i den arbetsordning för nomineringskommittén som förvaltningsrådet fastställt.

Ledamöterna i kommittén består av ordförande samt första och andra vice ordförande för varje OP-förbunds styrelse. Ordförande och vice ordförande för kommittén utses av förvaltningsrådet bland de kommittéledamöter som är ordförande för OP-förbund.