Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

Andelsstämman

OP Andelslags högsta beslutande organ är andelsstämman.

Medlemmar i centralinstitutet är kreditinstitut vars stadgar eller bolagsordningar uppfyller kraven i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker och vars stadgar eller bolagsordningar har godkänts av centralinstitutet och vilka förvaltningsrådet har godkänt som medlemmar i centralinstitutet.

Ordinarie andelsstämma hålls i enlighet med centralinstitutets stadgar årligen före utgången av maj. I praktiken ordnas ordinarie andelsstämma i april. Extra andelsstämmor hålls vid behov.

Centralinstitutets styrelse sammankallar andelsstämman. Andelsstämman bland annat fastställer bokslutet och beslutar om disposition av överskott, ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och för verkställande direktören samt om val av revisor och ledamöter till förvaltningsrådet och om deras arvoden. Andelsstämman beslutar också om ändringar i centralinstitutets stadgar.

Vid beräkningen av röstetalen på stämman ges en medlem på basis av insatserna lika många röster som det antal medlemsandelar i centralinstitutet som medlemmen har. Andelsbanker med god kapitaltäckning får tilläggsröster i enlighet med centralinstitutets stadgar. En medlem får dock inte rösta med mer än sju procent av det röstetal som är företrätt på stämman. Utöver kravet på röstmajoritet eller kvalificerad majoritet krävs för ett beslut att minst hälften av de medlemmar som röstat vid stämman biträder förslaget. Vid val anses dock den vald som har fått flest röster. En medlem har endast en röst vid andelsstämman, om medlemmen på grund av egna ekonomiska svårigheter har fått sådant ekonomiskt stöd som baserar sig på andelslagets beslut och uppfyller kriterierna i 8 § i centralinstitutets stadgar. Dotterföretag till centralinstitutet som är medlemmar i centralinstitutet får delta i andelsstämman där de har yttranderätt, men inte rösträtt.
 

OP Gruppens nomineringskommitté

I valet av ledamöter till förvaltningsrådet biträds andelsstämman av OP Gruppens nomineringskommitté som består av ordförande samt första och andra vice ordförande för varje OP-förbunds styrelse. En central uppgift för OP Gruppens nomineringskommitté är att lägga fram förslag för andelsstämman om vem som ska väljas till ledamöter i förvaltningsrådet.