Corporate governance

Bolagsstyrning

OP Gruppens bolagsstyrning baserar sig utöver på finsk lagstiftning också på Finsk kod för bolagsstyrning samt på gruppens egna rekommendationer om bolagsstyrning.

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om investeringstjänster, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppens principer för bolagsstyrning iakttar tillämpliga delar av Finsk kod för bolagsstyrning som Värdepappersmarknadsföreningen rf antog i oktober 2015 – med beaktande av de kooperativa särdragen.

Dessutom följer OP Gruppen i sin verksamhet Principerna för god affärssed (Code of Business Ethics).