Corporate governance

Bolagsstyrning

OP Gruppens bolagsstyrning baserar sig utöver på finsk lagstiftning också på Finsk kod för bolagsstyrning samt på gruppens egna rekommendationer om bolagsstyrning.

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om investeringstjänster, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppen har med beaktande av verksamhetens kvalitet, omfattning och mångfald en täckande och proportionell bolagsstyrning som säkerställer att gruppen leds effektivt enligt försiktiga affärsprinciper samt att gruppens förvaltningsorgan kan övervaka ledningen effektivt.

OP Gruppen följer i sin verksamhet Principerna för god affärssed (Code of Business Ethics) som utgör en etisk grund enligt vilken alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar inom gruppens förvaltning ska handla.

Principer för intern styrning

OP Andelslags förvaltningsråd har fastställt principer för intern styrning för hela OP Gruppen. Principerna gäller i tillämpliga delar alla OP Gruppens företag som vid behov kan upprätta egna anvisningar som preciserar anvisningarna på grupplanet.

Intern styrning innebär att i OP Gruppen som helhet och i dess företag

  • finns en dokumenterad organisationsstruktur, där makt-, ansvars- och rapporteringsförhållanden är klara
  • är förvaltningsorganen mångfaldiga, deras ledamöter har mångsidig kompetens och erfarenhet, båda könen och olika åldersgrupper är tillräckligt representerade i förvaltningsorganen och den regionala representationen uppnås
  • utvärderar förvaltningsorganen regelbundet sin verksamhet
  • är personer som hör till den högsta och verkställande ledningen tillförlitliga, lämpliga för uppdraget och yrkeskunniga
  • hanteras intressekonflikter
  • är riskhanteringen, compliance-verksamheten och internrevisionen oberoende av affärsrörelserna
  • stöder principerna för ersättningar att man når mål och de lockar inte till att ta större risker än vad som har anvisats enligt riskhanteringsförmågan
  • är verksamheten transparent och öppen och väsentlig information som gäller verksamhetens tillförlitlighet offentliggörs
  • har personalen möjlighet att rapportera försummelser via en oberoende kanal.

Mångfald i förvaltningen

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt. För att arbetet ska vara effektivt krävs att förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är tillräckliga.

Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorganen fästs uppmärksamhet vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av respektive förvaltningsorgan bl.a. så att mångfalden i förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Mångfalden ska upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de personer som väljs har mångsidiga kunskaper och erfarenheter, regional spridning samt att fördelningen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.

Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets förvaltningsråd samt i andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser i förhållandet 60/40. För att nå målet strävas efter att på lång sikt säkerställa att, då det bland de personer som föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till kunskaperna och erfarenheterna är jämnstarka, ska till kandidat nomineras den som företräder det kön som är i minoritet i förvaltningsorganet.

OP Andelslags nya förvaltningsmodell

OP Andelslag övergick till en trestegsmodell i förvaltningen (förvaltningsrådet – styrelsen – chefdirektören som också är verkställande direktör) från 1.1.2020.

Förvaltningsrådet, som är det högsta organet i den nya modellen, har till uppgift att fastställa principbeslut som styrelsen fattat och som är betydande för hela OP Gruppen. I den nya förvaltningsmodellen har OP Andelslag, dvs. centralinstitutet, en styrelse som består av ledamöter som inte är direktörer vid centralinstitutet. Styrelsen ansvarar för beslutsfattandet i centralinstitutet och för övervakningen av centralinstitutet. 

Chefdirektören, som är verkställande direktör för centralinstitutet, har till uppgift att leda centralinstitutets löpande förvaltning. Centralinstitutets direktion verkar som en ledningsgrupp som biträder chefdirektören i den operativa ledningen vid centralinstitutet.