Corporate governance

Bolagsstyrning

OP Gruppens bolagsstyrning baserar sig utöver på finsk lagstiftning också på Finsk kod för bolagsstyrning samt på gruppens egna rekommendationer om bolagsstyrning.

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag iakttas gällande finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om investeringstjänster, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppen har med beaktande av verksamhetens kvalitet, omfattning och mångfald en täckande och proportionell bolagsstyrning som säkerställer att gruppen leds effektivt enligt försiktiga affärsprinciper samt att gruppens förvaltningsorgan kan övervaka ledningen effektivt.

Värden och ansvarsfull verksamhet

OP Gruppens verksamhet styrs och gruppens grunduppgift stöttas av våra värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

OP Gruppen följer i sin verksamhet Principerna för god affärssed (Code of Business Ethics) som innehåller de centrala hållbarhets- och miljöprinciperna enligt vilka alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar inom gruppens förvaltning ska handla. OP Gruppen har förbundit sig att följa de internationella hållbarhetsprinciperna av vilka de viktigaste är principerna i FN:s Global Compact-initiativ. OP Gruppen undertecknade 2019 som grundande medlem principerna för ansvarsfull bankverksamhet enligt FN:s miljöprogram Finance Initiative (UNEP FI). Dessutom har gruppens fondbolag och kapitalförvaltningsföretag förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfull placering (UN PRI).

Företagsansvaret är en fast del av OP Gruppens affärsrörelse och strategi. OP Andelslags förvaltningsråd har godkänt OP Gruppens samhällsansvarsprogram. OP Gruppen rapporterar sitt företagsansvar regelbundet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-riktlinjerna.

Principer för intern styrning

OP Andelslags styrelse och förvaltningsråd, till den del det gäller mångfalden i förvaltningen, har fastställt principerna för intern styrning för hela OP Gruppen. Principerna gäller i tillämpliga delar alla OP Gruppens företag som vid behov kan upprätta egna anvisningar som preciserar anvisningarna på grupplanet.

Intern styrning innebär att i OP Gruppen som helhet och i dess företag:

 • finns en dokumenterad organisationsstruktur, där makt-, ansvars- och rapporteringsförhållandena är klara
 • är förvaltningsorganen mångfaldiga, deras ledamöter har mångsidig kompetens och erfarenhet, båda könen och olika åldersgrupper är tillräckligt representerade i förvaltningsorganen och den regionala representationen uppnås
 • utvärderar förvaltningsorganen regelbundet sin verksamhet
 • är personer som hör till den högsta och verkställande ledningen tillförlitliga, lämpliga för uppdraget och yrkeskunniga
 • hanteras intressekonflikter
 • är riskhanteringen, compliance-verksamheten och internrevisionen oberoende av affärsrörelserna
 • stöder principerna för ersättningar att man når målen och de lockar inte till att ta större risker än vad som har anvisats enligt riskhanteringsförmågan och de uppmuntrar inte heller att agera mot principer som gäller intressekonflikter eller leder till verksamhet som strider mot kundens intresse
 • är verksamheten transparent och öppen, och väsentlig information som gäller verksamhetens tillförlitlighet offentliggörs
 • är säkerställandet av företagssäkerheten, dataskyddet och informationssäkerheten en väsentlig och integrerad del av verksamheten
 • säkerställs det då funktioner läggs ut på entreprenad att riskhanteringen och övervakningen av den verksamhet som lagts ut är ordnad på ett ändamålsenligt sätt
 • har personalen möjlighet att rapportera försummelser via en oberoende kanal.

Mångfald i förvaltningen

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt. För att arbetet ska vara effektivt måste det finns tillräckligt med mångsidig expertis, kompetens och erfarenhet i förvaltningsorganen.

Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorganen ska man fästa vikt vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av respektive förvaltningsorgan bland annat så att mångfalden i förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Vi upprätthåller och utvecklar mångfalden genom att säkerställa att de personer som väljs har en mångsidig kompetens, erfarenhet och regional spridning samt att fördelningen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.

Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets och andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser åtminstone i förhållandet 60/40 procent. För att nå målet strävas efter att på lång sikt säkerställa att, då det bland de personer som föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till kompetens och erfarenhet är jämnstarka, ska till kandidat nomineras den som företräder det kön som är i minoritet i förvaltningsorganet.

OP Andelslags förvaltning

OP Andelslags andelsstämma beslöt 20.3.2019 att ändra OP Andelslags stadgar. I och med stadgeändringen infördes den nya trestegsmodellen från och med 1.1.2020. Innan förvaltningsmodellen förnyades fattades de operativa besluten av direktionen, som fungerade som styrelse, som valdes av förvaltningsrådet och som bestod av anställda direktörer. I den nya förvaltningsmodellen har OP Andelslag ett förvaltningsråd, en styrelse och en chefdirektör. Styrelsen styr och övervakar centralinstitutets och hela OP Gruppens verksamhet. Förvaltningsrådets uppgift, utan att inskränka på styrelsens tillsyn, är att övervaka centralinstitutets förvaltning som styrelsen och chefdirektören, som verkar som verkställande direktör, sköter och ansvarar för. Chefdirektören har till uppgift att sköta centralinstitutets löpande förvaltning. Centralinstitutets direktion verkar som en ledningsgrupp som biträder chefdirektören i den operativa ledningen vid centralinstitutet.