Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Andelslags förvaltningsråd

Ledningen av centralinstitutskoncernen baserar sig på förvaltningsrådets styrning och övervakning.

Enligt lagen om andelslag är förvaltningsrådets allmänna uppgift, till den del detta inte inskränker på styrelsens tillsyn, att övervaka centralinstitutets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören, som verkar som chefdirektör, sköter och ansvarar för.

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna till centralinstitutets styrelse och utnämner verkställande direktören, som är OP Gruppens chefdirektör, och chefdirektörens ställföreträdare. Vid valet av styrelseledamöter och chefdirektör biträds förvaltningsrådet av förvaltningsrådets nomineringskommitté som består av ordförande och vice ordförande för OP Gruppens nomineringskommitté, förvaltningsrådets ordförande och första vice ordförande samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådets övriga uppgifter anges närmare i förvaltningsrådets arbetsordning.

Förvaltningsrådet består av 36 ledamöter som valts av centralinstitutets andelsstämma. Förvaltningsrådet har en ordförande och två vice ordförande som tillsammans med styrelsens ordförande och vice ordförande samt chefdirektören utgör OP Andelslags presidium. Presidiet är ett beredningsorgan som har till uppgift att koordinera förvaltningsrådets och styrelsens arbete och bereda förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet kan också tillsätta andra beredningsorgan för att bereda ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträde. Förvaltningsrådet har inrättat två organ: strategiorgan samt hållbarhets- och ersättningsorgan.

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OP-förbundsvis

Namn, födelseår och hemort

OP-förbund

Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel och utbildning

Bakgrund som
förvaltningsperson
i andelsbanken

Nikola Annukka, 1960,
Kyrkslätt

Etelä-Suomi

Ordförande

Styrelseordförande, Nylands Andelsbank, EM, ekonom

Styrelseordförande, Nylands Andelsbank

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi

1:a vice ordförande

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ

Styrelseordförande,
Pohjolan Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi

2:a vice
ordförande

Verkställande direktör,
Maaningan Osuuspankki, JK, VH

 

Alaluukas Essi, 1975, Hollola

Etelä-Suomi

Ledamot

Kundrelationsdirektör, Provincia Oy, FM, HHJ, HHJ PJ

Styrelseordförande, Hämeen Osuuspankki

Antola Kati, 1971, Letala

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Lektor, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, ED

Styrelseledamot, Lounaisrannikon Osuuspankki

Drugge Jan, 1970, Kimito

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Försäljningschef, Nordkalk Oy Ab, agrolog

Vice ordförande för styrelsen,
Andelsbanken Raseborg

Ebeling Sanna, 1986, Uleåborg

Pohjois-Suomi

Ledamot

Jurist, Talenom Konsultointipalvelut Oy, JM, advokatexamen

Förvaltningsrådets ordförande, Utajärven Osuuspankki

Hakasuo Päivi, 1971, Vittis

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Upphandlingschef, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, FM

Styrelseordförande,
Ala-Satakunnan Osuuspankki

Hautala Jouni, 1964, Forssa

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, Lounaismaan Osuuspankki, EM

 

Hirvonen Miia, 1977, Borgå

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Advokatbyrå Sotamaa & Co Ab, JM, VH

Vice ordförande för styrelsen, Ylä-Uudenmaan Osuuspankki

Julkunen Saara, 1967, Kuopio

Itä-Suomi

Ledamot

Professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet, ED, SVM

Styrelseledamot, Pohjois-Savon Osuuspankki

Kainusalmi Mika, 1979, Savitaipale

Etelä-Suomi

Ledamot

Utvecklingschef, Villmanstrands tekniska universitet, EM, DI

Styrelseordförande, Savitaipaleen Osuuspankki

Karhapää Ari, 1963, Joensuu

Itä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Outokummun Osuuspankki, JK, VH, HHJ

 

Korhonen Juha, 1963, Kouvola

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Kaakkois-Suomen Osuuspankki, JK, VH, eMBA, HHJ

 

Kujala Päivi, 1965, Alavo

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Äldre lantbruksekonom, Pellervon taloustutkimus PTT, FöD, AFM, agronom

Styrelseledamot, Sydänmaan
Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy, maskinautomationsingenjör, HHJ

Styrelseordförande, Kangasalan Seudun Osuuspankki

Lohi Tuomas, 1979, Kempele

Pohjois-Suomi

Ledamot

Kommundirektör, Kempele kommun, FD, HHJ

Styrelseledamot, Tyrnävän
Osuuspankki

Loikkanen Toivo, 1960, Nyslott

Itä-Suomi

Ledamot

Prost, TM

Styrelseledamot,
Suur-Savon Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962, Pyhäjärvi

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Lantbruksföretagare, agrolog, HHJ PJ

Styrelseordförande, Suomenselän Osuuspankki

Markula Kaisa, 1967, Loimaa

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, Niinijokivarren Osuuspankki, EM, agrolog (YH)

 

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala

Sisä-Suomi

Ledamot

Senior Manager, Valmet Technologies Ab, DI

Styrelseordförande,
Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982, Jämsä

Sisä-Suomi

Ledamot 

Verkställande direktör, Jämsän Seudun Osuuspankki, DI i produktionsekonomi 

 

Nylund Ulf, 1965, Vasa

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank, EM, eMBA, HHJ

 

Perämäki Leena, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, Into Seinäjoki Oy, SVM, MBA

Styrelseordförande, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Perätalo Teuvo, 1963, Kajana

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Kainuun Osuuspankki, JK, HHJ

 

Saksa Titta, 1977, S:t Michel

Itä-Suomi

Ledamot

Personaldirektör, Meidän IT ja Talous Oy, EM, JM, HHJ

Styrelseordförande, Suur-Savon Osuuspankki

Sarhemaa Teemu, 1980Asikkala

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Järvi-Hämeen Osuuspankki, EM, eMBA, tradenom

 

Sipola Eija, 1970, Karlö

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Ylä-Kainuun Osuuspankki, EM, MBA, HHJ

 

Soltin Kirsi, 1981, Rusko

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Mouhijärven Osuuspankki, EM

 

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi

Ledamot

Professor, Tammerfors universitet, FöD

Styrelseordförande, Tampereen Seudun Osuuspankki

Ström-Hakala Agneta, 1963, Jakobstad

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, Pedersörenejdens Andelsbank, JK, VH

 

Sunikka Miika, 1974, Joensuu

Itä-Suomi

Ledamot

Företagare, Hyvän

tekijä -yhtiöt, DI i pro-duktionsekonomi, HHJ PJ

Styrelseordförande, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti

Pohjanmaa-Österbotten

Ledamot

Företagare, skogsexpert, skogsbruksingenjör

Styrelseledamot, Jokilaaksojen Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969, Laukas

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö, SVM, disponentexamen IAT

Styrelseordförande, Keski-Suomen Osuuspankki

Tiiri Janne, 1965, Oripää

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Lantbruksföretagare, agronomie- och forstkandidat, agronom

Styrelseordförande, Osuuspankki Harjuseutu

Turkka Antti, 1971, Uleåborg

Pohjois-Suomi

Ledamot

Företagare, jord- och skogsbruksföretagare, DI, yrkeskompetens för jordbrukare, HHJ, HHJ PJ

Förvaltningsrådets ordförande, Pohjolan Osuuspankki

 

Mandattiden för verkställande direktörer är högst 2 år och för förvaltningspersoner högst 4 år räknat från ordinarie andelsstämmas slut till ordinarie andelsstämmas slut.

Av förvaltningsrådets ledamöter står varje år 12 ledamöter i tur att avgå så att från varje OP-förbund står en ledamot som är förvaltningsperson och en ledamot som är verkställande direktör i tur att avgå.

Under stadgeändringens övergångsperiod avgörs turen att avgå med lottdragning. Efter övergångsperioden följs normal praxis så att verkställande direktörernas mandatperiod är 2 år och förvaltningspersonernas 4 år

Till förvaltningsrådets strategiorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Nikola Annukka, 1960

Ord-förande

EM, ekonom

Styrelseordförande, Nylands Andelsbank

Väänänen Ari, 1973

Vice ordförande

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Alaluukas Essi, 1975

Ledamot

FM, HHJ, HHJ PJ

Kundrelationsdirektör, Rantalainen

Drugge Jan, 1970

Ledamot

Agrolog

Försäljningschef, Nordkalk Oy Ab 

Hakasuo Päivi, 1971

Ledamot

FM

Upphandlingschef, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Hautala Jouni, 1964

Ledamot

EM

Verkställande direktör, Lounaismaan Osuuspankki

Julkunen Saara, 1967

Ledamot

ED, SVM

Professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet

Korhonen Juha, 1963

Ledamot

JK, VH, eMBA, HHJ

Verkställande direktör, Kymenlaakson Osuuspankki

Kujala Päivi, 1965

Ledamot

FöD, AFM, agronom

Äldre lantbruksekonom, Pellervon taloustutkimus PTT

Lehtonen Pekka, 1969

Ledamot

Maskinautomationsingenjör, HHJ

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy

Lohi Tuomas, 1979

Ledamot

FD, HHJ

Kommundirektör, Kempele kommun

Loikkanen Toivo, 1960

Ledamot

TM

Prost

Mäkelä Anssi, 1961

Ledamot

DI

Senior Manager, Valmet Technologies Ab

Perätalo Teuvo, 1963

Ledamot

JK, HHJ

Verkställande direktör, Kainuun Osuuspankki

Sarhemaa Teemu, 1980

Ledamot

Tradenom, eMBA,

ekonomie student

Verkställande direktör, Järvi-Hämeen Osuuspankki

Ström-Hakala Agneta, 1963

Ledamot

JK, VH

Verkställande direktör, Pedersörenejdens Andelsbank

Takala Pauliina, 1969

Ledamot

SVM, disponentexamen IAT

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Turkka Antti, 1971

Ledamot

DI, yrkeskompetens för jordbrukare, HHJ, HHJ PJ

Företagare, jord- och skogsbruksföretagare

 

Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till nästa andelsstämman efter den ordinarie andelsstämman 2023.

Till förvaltningsrådets hållbarhets- och ersättningsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jurmu Taija, 1976

Ordförande

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Sotarauta Markku, 1963

Vice ordförande

FöD

Professor, Tammerfors universitet

Antola Kati, 1971

Ledamot

ED

Lektor, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Ebeling Sanna, 1986

Ledamot

JM, advokatexamen

Jurist, Talenom Konsultointipalvelut Oy

Hirvonen Miia, 1977

Ledamot

JM, VH

Verkställande direktör, Advokatbyrå Sotamaa & Co Ab

Kainusalmi Mika, 1979

Ledamot

EM, DI

Utvecklingschef, Villmanstrands tekniska universitet

Karhapää Ari, 1963

Ledamot

JK, VH, HHJ

Verkställande direktör, Outokummun Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962

Ledamot

Agrolog, HHJ PJ

Lantbruksföretagare

Markula Kaisa, 1967

Ledamot

EM, agrolog (YH)

Verkställande direktör, Niinijokivarren Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982

Ledamot

DI i produktionsekonomi

Verkställande direktör, Jämsän Seudun Osuuspankki

Nylund Ulf, 1965

Ledamot

EM, eMBA, HHJ

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank

Perämäki Leena, 1966

Ledamot

SVM, MBA

Verkställande direktör, Into Seinäjoki Oy

Saksa Titta, 1977

Ledamot

EM, JM, HHJ

Personaldirektör, Meidän IT ja Talous Oy

Sipola Eija, 1970

Ledamot

EM, MBA, HHJ

Verkställande direktör, Ylä-Kainuun Osuuspankki

Soltin Kirsi, 1981

Ledamot

EM

Verkställande direktör, Mouhijärven Osuuspankki

Sunikka Miika, 1974

Ledamot

DI, HHJ PJ

Företagare, Hyvän

tekijä -yhtiöt

Syrjälä Timo, 1980

Ledamot

Skogsbruksingenjör

Företagare, skogsexpert

Tiiri Janne, 1965

Ledamot

Agronomie- och forstkandidat, agronom

Lantbruksföretagare


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till nästa andelsstämman efter den ordinarie andelsstämman 2023.