Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Andelslags förvaltningsråd

 

Val av förvaltningsråd, dess sammansättning och mandattid

Centralinstitutets förvaltningsråd består enligt stadgarna av minst 32 och högst 36 ledamöter som valts av andelsstämman. Av ledamöterna i förvaltningsrådet väljs 16 från OP-förbundens områden genom att 3 ledamöter väljs från vart och ett av Pohjois-Suomen OP-liitto, Pohjanmaa-Österbottens OP-förbund, Itä-Suomen OP-liitto och Länsi-Suomen-Sydkustens OP-förbund samt 2 ledamöter från vart och ett av Sisä-Suomen OP-liitto och Etelä-Suomen OP-liitto. Dessutom väljs 16 ledamöter från OP-förbundens områden enligt en mandatfördelning mellan OP-förbunden som bestäms enligt förhållandet mellan det totala antalet ägarkunder hos medlemsbankerna i respektive OP-förbund och OP Gruppens alla ägarkunder.

Av förvaltningsrådets ledamöter är minst 4 personer som inte är ledamöter i förvaltningsorgan, verkställande direktörer eller anställda vid företag som ingår i OP Gruppen.

Mandattiden för en förvaltningsrådsledamot är tre år. Mandattiden för ledamöter som valts enligt antalet ägarkunder upphör dock tidigare, om mandatfördelningen som beräknats enligt antalet ägarkunder i OP-förbunden ändras.

Till ledamot i förvaltningsrådet kan väljas en person som är känd som redbar och tillförlitlig, som på basis av yrkeserfarenhet kan förväntas ha förutsättningar för att effektivt delta i förvaltningsrådets arbete och som uppfyller de övriga krav som ställs i OP Gruppens interna anvisningar.

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet har till uppgift att fastställa OP Gruppens strategi och risktoleranser samt övriga strategiska mål och verksamhetslinjer samt övervaka den del av centralinstitutets förvaltning som direktionen och verkställande direktören ansvarar för och att centralinstitutets verksamhet handhas med sakkunskap och omsorg i överensstämmelse med lagen om andelslag, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, det övriga regelverket och myndighetskraven, centralinstitutets stadgar samt centralinstitutets och OP Gruppens intresse.

För att fullgöra sin lagstadgade övervakningsuppgift har förvaltningsrådet till uppgift att:

 • följa upp hur OP Gruppens strategi verkställs och se till att övervakningen av hur OP Gruppens strategi och risktoleranser samt övriga strategiska linjedragningar och verksamhetsprinciper efterlevs är tillförlitlig
 • se till att OP Gruppens interna kontrollsystem är tillförlitliga
 • regelbundet utvärdera effektiviteten i OP Gruppens bolagsstyrning
 • vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera de brister som upptäcks genom förvaltningsrådets övervakning.

Till förvaltningsrådets lagstadgade uppgifter hör också att:

 • för OP Gruppen godkänna verksamhetsprinciper som främjar mångfald i sammansättningen hos förvaltningsorganen, godkänna ett mål för jämlik representation för könen i förvaltningsorganen samt upprätta verksamhetsprinciper för hur målet ska nås och bibehållas
 • besluta om de allmänna principerna för de ersättningssystem som tillämpas i OP Gruppen
 • välja och entlediga chefdirektören, som är ordförande för direktionen, dennas ställföreträdare samt övriga ledamöter i direktionen samt besluta om deras löneförmåner och pensionsförmåner samt uppgiftsfördelning
 • avge utlåtande till den ordinarie andelsstämman över bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen,
 • besluta om sammankallande av andelsstämma.

Om förvaltningsrådets övriga uppgifter föreskrivs i förvaltningsrådets arbetsordning.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande (presidiet)

Vid sitt första sammanträde efter en ordinarie andelsstämma väljer förvaltningsrådet inom sig en ordförande och två vice ordförande för tiden fram till slutet av följande ordinarie andelsstämma. Förvaltningsrådets ordförande och minst en vice ordförande ska vara en person som inte är verkställande direktör eller anställd vid ett företag som ingår i OP Gruppen.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden bildar förvaltningsrådets presidium. Presidiet fungerar som ett diskussionsforum för direktionens ordförande och vice ordförande i strategiska frågor som ur OP Gruppens och centralinstitutets synvinkel är viktiga och av stor betydelse samt för OP Gruppens personalchefer i HR-frågor där direktionen är jävig.

Förvaltningsrådets mötesrutiner och beslutsförfarande

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna har förhinder, av vice ordföranden i regel 6–7 gånger per år. Förvaltningsrådet är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande. Ärenden som föredras för förvaltningsrådet bereds i förvaltningsrådets arbetsutskott eller i förvaltningsrådets övriga kommittéer.

Närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena har också OP Andelslags direktionsledamöter, direktören för riskhanteringen, direktören för compliance, direktören för internrevisionen och övriga personer som rapporterar till chefdirektören samt fem separat utsedda representanter för de anställda eller deras eventuella ersättare.

Förvaltningsrådet har fastställt bland annat följande arbetsordningar och instruktioner:

 • Förvaltningsrådets arbetsordning
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets presidium
 • Arbetsordning för OP Gruppens nomineringskommitté
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets arbetsutskott
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets revisionskommitté
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets ersättningskommitté
 • Arbetsordning för förvaltningsrådets riskhanteringskommitté
 • Arbetsordning för nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning
 • Direktionens arbetsordning
 • Principer för intern styrning
 • Principer för intern kontroll
 • Risktagning och risktoleranssystemet
 • Principer för upprättande av bokslut och principer för kapitaltäckningsanalys.

Dessutom fastställer förvaltningsrådet OP Gruppens verksamhetsprinciper.

Förvaltningsrådets kommittéer

Förvaltningsrådet valde för ett år i taget inom sig vid det konstituerande mötet våren 2018 fem kommittéer: arbetsutskottet, revisionskommittén, ersättningskommittén och riskhanteringskommittén samt nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning. Dessutom jämställs presidiet med kommittéerna. Kommittéerna är organ som fungerar som stöd för förvaltningsrådet och de har i regel ingen självständig beslutanderätt.

Förvaltningsrådet utser också inom sig ledamöterna i de kommittéer som rapporterar till förvaltningsrådet samt ordföranden och vice ordföranden för revisionskommittén och riskhanteringskommittén samt fastställer kommittéernas arbetsordning. Förvaltningsrådet väljer ordförande och vice ordförande för OP Gruppens nomineringskommitté årligen före slutet av juni.

OP Andelslags förfaltningsrådsledamöter OP-Förbunsvis 20.3.2019 (mandattiden för de ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen står inom parentes)

*I antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen, även de uppdrag som framgår av den här tabellen och tabellerna nedan.

 

Namn, födelseår och hemort

OP-förbund och mandattid

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd
(antal ledningsuppdrag inom parentes) *

Huvudsyssla, titel, utbildning

Bakgrund som förvaltningsperson i andelsbanken

Alho Timo, 1964, Villmanstrand

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (4)

Verksamhetsledare, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö, Ekonom, Studentmerkonom

Styrelseordförande, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Ruukin Osuuspankki. Studentmerkonom, MBA, AFM, APV1

 

Bäckman Tiina, 1959, Uleåborg

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2017–2020

Ledamot (2)

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande, VH

 

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Pohjanmaa-Österbotten,
2019–2022

Ledamot (5)

Företagare,
Oy Mapromec Ab, EM

Styrelseordförande,
Korsnäs Andelsbank

Harju Anne, 1969, Salla

Pohjois-Suomi 2018–(2021)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki, AFM

 

Heinonen Jarna, 1965, S:t Karins

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Ledamot (3)

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet, ED

Styrelseordförande,
Åbonejdens Andelsbank

Helin Mika, 1965, Tavastehus

Etelä-Suomi, 2019–2020

Ledamot (3)

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme, EM

 

Hinkkanen Mervi, 1954, Kontiolahti

 

Itä-Suomi, 2017–2020

Ledamot (2)

Koordinator, Karelia Ammattikorkeakoulu,  Restonom YH, MBA

Styrelseordförande, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvsby

Länsi-Suomi–Sydkusten, 2017–2020

Ledamot (2)

Hälsocentralläkare, hälsocentralen i Ulvsby, med.lic.

Styrelseordförande, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Ledamot (4)

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu,
JM, advokatexamen, HHJ PJ

Vice ordförande för styrelsen, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Pohjanmaa-Österbotten,
2019–2022

Ledamot (2)

Lektor, yrkeshögskolan Centria, ekonom, EM

Vice ordförande för styrelsen, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2018–2021

Ledamot (2)

Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PD

 

Kietäväinen Seppo, 1959, Juva

Itä-Suomi, 2018–2021

Ledamot (3)

Agrolog

Styrelseordförande, Suur-Savon Osuuspankki

Koivula Olli, 1955, Kitee

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (2)

Verkställande direktör,
Kiteen Seudun Osuuspankki, EM, agrolog

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa-Österbotten, 2018–2021

Ledamot (2)

Lektor, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, Ingenjör (högre YH), examen i undervisningsförvaltning

Styrelseordförande, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (3)

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, EM

Styrelseordförande, Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Idensalmi

Itä-Suomi,
2018–2021

Ledamot (2)

Planerare,
Folkpensionsanstalten, PM

Förvaltningsrådets ordförande, Pohjois-Savon Osuuspankki

Luomala Juha, 1963, Valkeakoski

Sisä-Suomi, 2017–2020

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Valkeakosken Osuuspankki, EM, AFM

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Nådendal

Länsi-Suomi–Sydkusten, 2018–(2021)

Ledamot (2)

Direktör, Egentliga Finlands NTM-central

Vice ordförande för styrelsen, Paattisten Osuuspankki

Myller Kyösti, 1957, Ilomants

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Jämsän Seudun Osuuspankki, Merkonom, MBA

 

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Nystad

Länsi-Suomi–Sydkusten, 2018–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, OP Lounaisrannikko, Ekonom, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kyrkslätt

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Ledamot (4)

Administrationsdirektör,
Konehuone Oy, EM, ekonom

Förvaltningsrådets ordförande, Västra Nylands Andelsbank

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (2)

AFD

Vice ordförande för styrelsen, OP Rantasalmi, Styrelseledamot, Suur-Savon OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Vittis

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Satakunnan Osuuspankki, JK, VH, eMBA

 

Palomäki Riitta, 1957, Helsingfors

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2017–2020

Ledamot (2)

EM

 

Pehkonen Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Sisä-Suomi,
2017–2020

Förvaltningsrådets
ordförande (5)

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet, ED

Styrelseordförande, Keski-Suomen Osuuspankki

Rosas Saila, 1962, Elimä

Etelä-Suomi, 2019–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör OP Västra Kymmene, ED

 

Sahlström Petri, 1971, Uleåborg

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Ledamot (3)

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet, ED

Vice ordförande för styrelsen, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Mariehamn

Länsi-Suomi–Sydkusten, 2019–2022

Ledamot (2)

Företagare, Lina Sandell Ab

Styrelseledamot, Andelsbanken för Åland

Saukkonen Timo, 1963, Simpele

Etelä-Suomi, 2019–(2022)

Ledamot (3)

AFM, Jord- och skogsbruksföretagare

Styrelseordförande, Simpeleen Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Ledamot (2)

Professor, Tammerfors universitet, AVD

Vice ordförande för styrelsen, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Pohjanmaa-Österbotten, 2018–(2021)

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Suomenselän Osuuspankki, EM, eMBA, AFM

 

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–(2021)

Andra vice ordförande för förvaltningsrådet (4)

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, JK, VH, eMBA

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Första vice ordförande för förvaltningsrådet (7)

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu,
EM, ekonom

Vice ordförande för styrelsen, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi,
2018–(2021)

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Maaningan Osuuspankki, JK, VH

 

Ylimartimo Arto, 1959, Oulunsalo

Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2017–2020

Ledamot (2)

Styrelseordförande, Asylum Oy EM, CGR

 

 

Arbetsutskottet

Ledamöterna i förvaltningsrådets arbetsutskott består av förvaltningsrådets ordförande, som är ordförande för utskottet, vice ordförandena, revisionskommitténs ordförande och riskhanteringskommitténs ordförande samt minst fem övriga ledamöter.

Högst tre ledamöter i kommittén kan vara verkställande direktörer vid medlemsbanker och minst tre ledamöter ska vara personer som inte är ledamöter i förvaltningsorgan, verkställande direktörer eller anställda vid ett annat företag som ingår i OP Gruppen.

Arbetsutskottet utför den övervakning som avses i 13 § i OP Andelslags stadgar. Förvaltningsrådet kan i utskottets arbetsordning tilldela utskottet ytterligare uppgifter.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden mins 8 gånger per år. Centralinstitutets direktion bereder ärendena som behandlas vid sammanträdena.

Till förvaltningsrådets arbetsutskott hör:

Namn och födelseår         

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen,
1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen,
1963

Vide ordförande      

EM, ekonom

Lektor i marknadsföring,
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen,
1962

Ledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio,
1964

Ledamot

Studentmerkonom, MBA, AFF, APV1

Verkställande direktör,
Ruukin Osuuspankki

Tiina Bäckman, 1959

Ledamot

VH

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande

Leif Enberg, 1954

Ledamot

EM

Företagare, Oy Mapromec Ab

Jarna Heinonen, 1965

Ledamot

ED

Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet

Mika Helin, 1965

Ledamot

EM

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme

Riitta Palomäki, 1957

Ledamot

EM

 

Arto Ylimartimo, 1959

Ledamot

EM, CGR

Styrelseordförande, Asylum Oy

 

Medlemmarna väljs årligen vid förvaltningsråds konstituerande möte efter andelsstämman.

Revisionsutskottet

Förvaltningsrådet väljer vid sitt konstituerande möte inom sig för ett år i taget till revisionskommittén 4 ledamöter, och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt som permanenta expertledamöter för tre år i taget eller till slutet av förvaltningsrådets mandattid 3 verkställande direktörer för andelsbanker. Den som är ledamot av revisionskommittén får inte i arbets- eller tjänsteförhållande delta i den dagliga ledningen av ett sådant kreditinstitut som omfattas av kommitténs uppdrag. Av ledamöterna i kommittén ska minst en ledamot som har tillräckliga kunskaper i redovisning eller revision vara en OP Gruppen utomstående företrädare.

Revisionskommittén ska ha tillräckliga kunskaper i redovisning, bokföring, ekonomisk rapportering och bokslutspraxis samt internrevision. Revisionskommitténs ordförande ska ha specialkunskaper (special knowledge and experience) inom tillämpning av bokslutsprinciper och interna kontrollprocesser.

Revisionskommitténs uppgift är att biträda förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Gruppens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Kommittén har också till uppgift att kontrollera att centralinstitutskoncernens och OP Gruppens verksamhet och interna kontroll är organiserad så som lagen, föreskrifterna och ett gott bolagsstyrningssystem förutsätter samt att övervaka verksamheten hos internrevisionen.

Revisionskommittén bistår också för sin del förvaltningsrådet med att säkerställa att centralinstitutskoncernen administreras sakkunnigt och omsorgsfullt på ett sätt som främjar OP Gruppens konkurrenskraft och framgång.

Dessutom ska revisionskommittén bland annat:

 • bereda gruppens bokslutsprinciper och principer för kapitaltäckningsanalys för fastställande av förvaltningsrådet
 • för sin del övervaka den finansiella rapporteringen
 • för sin del övervaka att lagar, föreskrifter och andra bestämmelser efterlevs
 • övervaka att god affärssed iakttas
 • övervaka internrevisionens verksamhet och effektivitet
 • bedöma den interna kontrollens och riskhanteringens täckning och funktion samt effektivitet särskilt med tanke på rapporteringen av den finansiella ställningen
 • för sin del behandla frågor i anslutning till myndigheternas tillsyn
 • behandla och bedöma frågor som ansluter sig till revisionen och revisorerna.

Revisionskommittén sammanträder minst sex gånger per år.

Till förvaltningsrådets revisionsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Riitta Palomäki,
1957

Ordförande

EM

 

Katja Kuosa-Kaartti,
1973

Vice ordförande

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Terttu Hällfors, 1955

Ledamot

Med.lic.

Hälsocentralsläkare, hälsocentralen i Ulvsby

Jaakko Kiander, 1963

Ledamot

PD

Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Anne Harju,
1969

Expertledamot (2018–2021)

AFM

Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki

Timo Suhonen, 1959

Expertledamot (2018–2021)

EM, eMBA, AFM

Verkställande direktör, Suomenselän Osuuspankki

Ari Väänänen,
1973

Expertledamot (2018–2021)

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

 

Medlemmarna väljs årligen vid förvaltningsråds konstituerande möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamot är tre år eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande som är första ställföreträdare för ordförande samt högst tre övriga ledamöter som förvaltningsrådet årligen utser. Som ledamot i kommittén kan vara en person som hör till förvaltningsrådet och som inte står i arbets- eller tjänsteförhållande till ett företag som hör till OP Gruppen.

Ersättningskommitténs uppgift är att bland annat. styra och övervaka utvecklingen av ledningens och de anställdas löner och ersättningar i OP Gruppen, bedöma hur ersättningssystemen fungerar för att se till att ersättningarna följer gruppens värden, strategi, mål, riskpolicyer och kontrollsystem samt bedöma ersättningssystemens incitament och andra effekter på hanteringen av risker, kapital och likviditet. Dessutom fastställer kommittén bland annat mätarna för OP Gruppens personalfond och utfallet för mätarna samt fastställer vilka personer som omfattas av OP Gruppens långfristiga ersättningssystem för ledningen och fastställer beloppet för den intjänade ersättningen.

Dessutom ska ersättningskommittén bland annat:

 • för förvaltningsrådet bereda förslag om principerna för ersättningar i OP Gruppen, lönepolicyn och de långfristiga ersättningssystemen i OP Gruppen samt de allmänna villkoren för ersättningssystemen
 • fastställa praxis för OP Gruppens avlöning och ersättningar i enlighet med de ersättningsprinciper och den lönepolicy som förvaltningsrådet har beslutat om
 • regelbundet följa upp och övervaka att OP Gruppens principer för ersättningar och lönepolicyn realiseras samt att bestämmelserna och föreskrifterna om ersättningssystemen efterlevs i hela OP Gruppen
 • ge en helhetsbedömning på OP Grupplanet om hur förutsättningarna för ersättningarna uppfylls beträffande konsolideringsgruppens totala resultat och dess utveckling, kapitalbasens tillräcklighet, kreditvärdigheten både beträffande ekonomiska och andra faktorer i första hand före utbetalningen av ersättningarna respektive år samt utbetalningen av uppskjutna poster
 • fastställa struktur- och andra förändringar som gäller utvecklingen av ersättningarna
 • årligen fastställa grunderna för OP Gruppens lönetabell och bedömning av tjänsters svårighetskategori
 • fastställa risktagningsuppgifter vilkas innehavare med sin verksamhet kan påverka gruppens, företagets eller andelsbankens riskposition
 • övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna för ersättningar och ersättningssystem efterlevs i hela OP Gruppen
 • övervaka avlöning och ersättningar för personer som i OP Gruppen ansvarar för riskhanteringen, compliance och tillsynsfunktioner som är oberoende av affärsrörelserna
 • årligen fastställa en rekommendation om ledningens löner
 • årligen fastställa de kortfristiga ersättningssystemen för andelsbankernas ledning och personal
 • fastställa en rekommendation om OP-Fastighetscentralernas löner och ersättningar.
 • Ersättningskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden 5–8 gånger per år.

Till OP Gruppens ersättningsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen,
1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen,
1963

Vide ordförande   

EM

Lektor i marknadsföring,
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
1976

Ledamot

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen,
1959

Ledamot

Agrolog

 

 

Medlemmarna väljs årligen vid förvaltningsråds konstituerande möte efter andelsstämman.

 

Riskhanteringskommittén

Förvaltningsrådet väljer för ett år i taget inom sig till riskhanteringskommittén fyra ledamöter med tillräckliga kunskaper om kreditinstituts och OP Gruppens risktagningsförmåga och riskprinciperna i gruppens strategi, och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt till permanenta expertledamöter 3 verkställande direktörer för andelsbanker som förvaltningsrådet inom sig utser separat. Minst en ledamot i kommittén ska vara en OP Gruppen utomstående företrädare.

Riskhanteringskommittén ska biträda förvaltningsrådet i frågor som gäller centralinstitutskoncernens och gruppens risktagning och riskhantering samt i den riskbaserade övervakningen av att den verkställande ledningen iakttar en risktagning som är förenlig med gruppstrategin och de risklimiter som förvaltningsrådet fastställt.

Riskhanteringskommittén bistår förvaltningsrådet med att säkerställa att riskhanteringssystemet är adekvat och att man inte tar så stora risker i verksamheten att det äventyrar kontinuiteten i verksamheten, kapitaltäckningen, likviditeten eller genomföringen av strategin.

Kommittén ska bedöma huruvida de avgifter som centralinstitutet och dess koncern tar ut för tjänster som binder kapital motsvarar deras affärsmodell och principerna för risker i strategin samt om det visar sig att så inte är fallet, bereda en plan för att korrigera läget. Kommittén ska biträda förvaltningsrådets ersättningskommitté med att upprätta sunda ersättningssystem.

Riskhanteringskommittén verkställer sin uppgift bland annat genom att:

 • För fastställande av förvaltningsrådet bereda dokumentet om gruppens risktagnings- och risktoleranssystem, inklusive gruppens risktoleranser, principerna för det ledningssystem som det solidariska ansvaret förutsätter, utlåtanden om tillräckligheten hos kapitalet och likviditeten samt uppdateringar av återhämtningsplanen.
 • Övervaka att riskpolicyn följer gruppstrategin och risktoleranserna: kvaliteten på gruppens och dess företags kapital, resultatutvecklingen, riskpositionen samt att riskpolicyn, risktoleranserna och kontrollgränserna följs.
 • Bedöma tillräckligheten hos gruppens risktoleranssystem, gruppens riskposition på basis av riskanalyser samt på basis av olika rapporter bedöma kvaliteten och tillräckligheten hos gruppens riskhantering och kapitalutvärdering.
 • Följa upp utvecklingen av andelsbankernas riskklasser, verksamheten hos det organ som bereder balans- och riskhanteringsärenden för direktionen, riskbedömningar av tillsynsmyndigheter samt utvecklingen av regleringen i anslutning till gruppens verksamhet ur riskhanteringssynpunkt.

Riskhanteringskommittén sammanträder minst sex gånger per år.

Till förvaltningsrådets riskhanteringsutskott hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Arto Ylimartimo,
1959

Ordförande
 

EM, CGR

Styrelseordförande, Asylum Oy

Petri Sahlström,
1971

Vice ordförande

ED

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Timo Alho, 1964 Ledamot

Ekonom, studentmerkonom

Verksamhetsledare, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö

Tiina Bäckman,
1959

Ledamot

VH

Rautaruukin Eläkesäätiö, styrelseordförande

Juha Luomala,
1963

Expertledamot (2017–2020)

EM, AFM

Verkställande direktör, Valkeakosken Osuuspankki

Kyösti Myller, 1957

Expertledamot (2019–2021)

Merkonom, MBA

Verkställande direktör, Jämsän Seudun Osuuspankki

Olli Näsi,
1963

Expertledamot (2017-2018)

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, Satakunnan Osuuspankki

 

Medlemmarna väljs årligen vid förvaltningsråds konstituerande möte efter andelsstämman, mandattiden för en expertledamot är tre år eller till slutet av förvaltningsrådsperioden (mandattiden inom parentes).

Nomineringskommittén för Centralinstitutskoncernens ledning

Nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning består av förvaltningsrådets ordförande, första vice ordförande och minst en annan förvaltningsrådsledamot.

Nomineringskommittén bereder för förvaltningsrådet förslag till ledamöter i centralinstitutets direktion, direktör för internrevisionen, direktör för compliance, till befattningsbeskrivningar för dem samt justeringar i beskrivningarna, till anställningsvillkor samt förslag till att upphäva uppgifter. Kommittén utser enligt den s.k. principen 'en över' övriga än ovan nämnda personer som rapporterar direkt till chefdirektören.

Nomineringskommitténs lagstadgade uppgift är att biträda förvaltningsrådet, särskilt att

 • bedöma den samlade kompetensen, kunskapen, erfarenheten, mångfalden och tidsinsatsen i direktionen, utarbeta en beskrivning av de uppgifter som åläggs nya ledamöter och den kompetens som krävs samt bedöma de enskilda ledamöternas arbete
 • främja mångfald i direktionens sammansättning samt att könen är jämlikt representerade i direktionen.

Om nomineringskommitténs övriga uppgifter föreskrivs i kommitténs arbetsordning.

Ledamöterna i nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen,
1963

Vide ordförande

EM

Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu, 1976

Ledamot

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

 

Medlemmarna väljs årligen vid förvaltningsråds konstituerande möte efter andelsstämman.