Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Andelslags förvaltningsråd

Ledningen av centralinstitutskoncernen baserar sig på förvaltningsrådets styrning och övervakning.

Enligt lagen om andelslag är förvaltningsrådets allmänna uppgift, till den del detta inte inskränker på styrelsens tillsyn, att övervaka centralinstitutets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören, som verkar som chefdirektör, sköter och ansvarar för.

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna till centralinstitutets styrelse och utnämner verkställande direktören, som är OP Gruppens chefdirektör, och chefdirektörens ställföreträdare. Vid valet av styrelseledamöter och chefdirektör biträds förvaltningsrådet av förvaltningsrådets nomineringskommitté som består av ordförande och vice ordförande för OP Gruppens nomineringskommitté, förvaltningsrådets ordförande och första vice ordförande samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådets övriga uppgifter anges närmare i förvaltningsrådets arbetsordning.

Förvaltningsrådet består av 36 ledamöter som valts av centralinstitutets andelsstämma. Förvaltningsrådet har en ordförande och två vice ordförande som tillsammans med styrelsens ordförande och vice ordförande samt chefdirektören utgör OP Andelslags presidium. Presidiet är ett beredningsorgan som har till uppgift att koordinera förvaltningsrådets och styrelsens arbete och bereda förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet kan också tillsätta andra beredningsorgan för att bereda ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträde. Förvaltningsrådet har inrättat två organ: strategiorgan samt hållbarhets- och ersättningsorgan.

OP Andelslags förfaltningsrådsledamöter OP-Förbunsvis 

Namn, födelseår och hemort

OP-förbund

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel, utbildning

Bakgrund som förvaltningsperson i andelsbanken 

Nikola Annukka, 1960,
Kyrkslätt

Etelä-Suomi

Ordförande

Styrelseordförande, Uudenmaan Osuuspankki, EM, ekonom

Styrelseordförande,
Uudenmaan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976,
Rovaniemi

Pohjois-Suomi

1:a vice ordförande

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ

Styrelseordförande,
Pohjolan Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973,
Maaninka

Itä-Suomi

2:a vice ordförande

Verkställande direktör, Maaningan Osuus-pankki, JK, VH

 

Hakasuo Päivi, 1971,
Vittis

Länsi-Suomi– Sydkusten

Ledamot

Upphandlingschef, Nornickel Harjavalta Oy, filosofie magister

Styrelseordförande,
Ala-Satakunnan Osuuspankki

Harju Eeva, 1967,
Pudasjärvi

Pohjois-Suomi

Ledamot

Filosofie magister

Styrelseordförande,
Pudasjärven Osuuspankki

Helin Mika, 1965,
Tavastehus

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme, EM

 

 

       

Hyvönen Raili, 1964,
Kontiolahti

Itä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Vaara-Karjala, Ekonomie magister, eMBA

 

Julkunen Saara, 1967,
Kuopio

Itä-Suomi

Ledamot

Professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen,
Östra Finlands universitet, Ekonomie doktor,
magister i samhällsvetenskaper

Styrelseledamot,
Pohjois-Savon Osuuspankki

Kainusalmi Mika, 1979,
Savitaipale

Etelä-Suomi

Ledamot

Utvecklingschef, Villmanstrands tekniska universitet, Ekonomie magister, diplomingenjör

Styrelseordförande,
Savitaipaleen Osuuspankki

Kiuru Matti, 1963,
Björneborg

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Länsi-Suomi, Ekonomie magister, eMBA

 

Kujala Päivi, 1965,
Alavo

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Äldre lantbruks-ekonom, Pellervon taloustutkimus PTT, GR, AFM, agronom

Förvaltningsrådets ordförande,
Sydänmaan Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973,
Orimattila

Etelä-Suomi

Ledamot

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, EM

Styrelseordförande,
Orimattilan Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969,
Kangasala

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy, maskinauto-mationsingenjör, HHJ

Styrelseordförande,
Kangasalan Seudun Osuuspankki

Lohi Tuomas, 1979,
Kempele

Pohjois-Suomi

Ledamot

Kommundirektör, Kempele kommun

Styrelseledamot,
Tyrnävän Osuuspankki

Loikkanen Toivo, 1960,
Nyslott

Itä-Suomi

Ledamot

Distriktskaplan, Savonlinnan seura-kunta, teologie magister

Förvaltningsrådets ordförande,
Suur-Savon Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962,
Pyhäjärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Lantbruksföretagare, agrolog, HHJ-ordförande

Styrelseordförande,
Suomenselän Osuuspankki

Markula Kaisa, 1967,
Loimaa

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Niinijokivarsi, ekonomie magister, agrolog (YH)

 

Mäkelä Anssi, 1961,
Urjala

Sisä-Suomi

Ledamot

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, diplomingenjör

Styrelseordförande,
Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982,
Jämsä

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Jämsän Seudun Osuuspankki, Produktionsekonomi,
diplomingenjör

 

 

       

Nurmela Jarmo, 1967,
OP Alajärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Utvecklingschef, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, tradenom

Styrelseordförande,
Alajärven Osuuspankki

Nylund Ulf, 1965,
Vasa

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ekonomie magister, eMBA, HHJ

 

Palosaari Heikki, 1962,
Kello

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Kemin Seutu,
ekonomie magister, MBA

 

Perätalo Teuvo, 1963,
Kajana

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Kainuu, juris kandidat, HHJ

 

Pättiniemi Johanna, 1974,
Humppila

Länsi-Suomi– Sydkusten

Ledamot

Lantbruksföretagare, AFD, agronom

Styrelseordförande,
Humppila-Metsämaan Osuuspankki,
fullmäktigeledamot,
Helsingforsnejdens Andelsbank

Rajala Tiina, 1963,
Kempele

Pohjois-Suomi

Ledamot

Utvecklingsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Förvaltningsrådets ordförande,
Oulun Osuuspankki

Rantala Jyrki, 1969,
Karleby

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Mellersta Öster-botten,
vicehäradshövding, HuK, eMBA

 

Sandell Carolina, 1978,
Mariehamn

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Företagare, Lina Sandell Ab, FM

Styrelseledamot,
Andelsbanken för Åland

Sarhemaa Teemu, 1980,
Asikkala

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Järvi-Häme, Tradenom, eMBA, Ekonomie student

 

Saukkonen Timo, 1963,
Simpele

Etelä-Suomi

Ledamot

AFM, Jord- och skogsbruksföretagare

Styrelseordförande,
Etelä-Karjalan Osuuspankki

Selkee Leena, 1958,
Ruovesi

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki, Juris magister, HHJ

 

Sotarauta Markku, 1963,
Ylöjärvi

Sisä-Suomi

Ledamot

Professor, Tammerfors universitet, AVD

Styrelseordförande,
Tampereen Seudun Osuuspankki

Syrjälä Timo, 1980,
Yli-Lesti

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Företagare, skogsexpert, skogsbruks-ingenjör

Styrelseledamot,
Jokilaaksojen Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969,
Lievestuore

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö,magister i samhälls-vetenskaper, IAT

Förvaltningsrådets ordförande,
Keski-Suomen Osuuspankki

Tiiri Janne, 1965,
Oripää

Länsi-Suomi-Sydkusten

Ledamot

Lantbruksföretagare, Agronomie- och forstkandidat, agronom

Styrelseordförande,
Osuuspankki Harjuseutu

 

Mandattiden för verkställande direktörer är högst 2 år och för förvaltningspersoner högst 4 år räknat från ordinarie andelsstämmas slut till ordinarie andelsstämmas slut.

Av förvaltningsrådets ledamöter står varje år 12 ledamöter i tur att avgå så att från varje OP-förbund står en ledamot som är förvaltningsperson och en ledamot som är verkställande direktör i tur att avgå.

Under stadgeändringens övergångsperiod avgörs turen att avgå med lottdragning. Efter övergångsperioden följs normal praxis så att verkställande direktörernas mandatperiod är 2 år och förvaltningspersonernas 4 år

Till förvaltningsrådets strategiorgan hör:

Namn och födelseår Roll Utbildning Huvudsyssla, titel

Annukka Nikola, 1960

Ordförande

EM, ekonom

Styrelseordförande, Uudenmaan Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Vice ordförande

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Päivi Hakasuo, 1971

Ledamot

Filosofie magister

Upphandlingschef, Nornickel Harjavalta Oy

Mika Helin, 1965

Ledamot

EM

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme

Raili Hyvönen, 1964

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA

Verkställande direktör, OP Vaara-Karjala

Saara Julkunen, 1967

Ledamot

Ekonomie doktor, magister i samhällsvetenskaper

Biträdande professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet

Matti Kiuru, 1963

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA

Verkställande direktör, OP Länsi-Suomi

Päivi Kujala, 1965

Ledamot

AFD

Påbyggnadsstuderande, utbildningsprogrammet i förvaltning

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Ledamot

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Pekka Lehtonen, 1969

Ledamot

Maskinautomationsingenjör, HHJ

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy

Tuomas Lohi, 1979

Ledamot

Filosofie doktor, HHJ

Kommundirektör, Kempele kommun

Toivo Loikkanen, 1960

Ledamot

Teologie magister

Distriktskaplan, Savonlinnan seurakunta

Anssi Mäkelä, 1961

Ledamot

Diplomingenjör

Senior Manager, Valmet Technologies Ab

 

     

Jarmo Nurmela, 1967

Ledamot

Tradenom

Utvecklingschef, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå

Tiina Rajala, 1963

Ledamot

Förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Utvecklingsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Jyrki Rantala, 1969

Ledamot

vicehäradshövding, HuK, eMBA

Verkställande direktör, OP Mellersta Österbotten

Teemu Sarhemaa, 1980

Ledamot

Tradenom, eMBA, Ekonomie student

Verkställande direktör, OP Järvi-Häme

 

Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2023.

Till förvaltningsrådets hållbarhets- och ersättningsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll Utbildning Huvudsyssla, titel

Taija Jurmu, 1976

Ordförande

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Markku Sotarauta, 1963

Vice ordförande

AVD

Professor, Tammerfors universitet

Eeva Harju, 1967

Ledamot

Filosofie magister 

 

 

     

Mika Kainusalmi, 1979

Ledamot

Ekonomie magister, diplomingenjör

Utvecklingschef, Villmanstrands tekniska universitet

Veijo Manninen, 1962

Ledamot

Agrolog, HHJ-ordförande

Lantbruksföretagare

Kaisa Markula, 1967

Ledamot

Ekonomie magister, agrolog (YH)

Verkställande direktör, OP Niinijokivarsi

Kari Mäkelä, 1982

Ledamot

Produktionsekonomi DI

Verkställande direktör, Jämsän Seudun OP

Ulf Nylund, 1965

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA, HHJ

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank

Heikki Palosaari, 1962

Ledamot

Ekonomie magister, MBA

Verkställande direktör, OP Kemin Seutu

Teuvo Perätalo, 1963

Ledamot

Juris kandidat, HHJ

Verkställande direktör, OP Kainuu

Johanna Pättiniemi, 1974

Ledamot

AFD, agronom

Lantbruksföretagare

Carolina Sandell, 1978

Ledamot

FM

Företagare, Lina Sandell Ab

Timo Saukkonen, 1963

Ledamot

AFM

Jord- och skogsbruksföretagare

Leena Selkee, 1958

Ledamot

Juris magister, HHJ

Verkställande direktör, Ylä-Pirkanmaan OP

Timo Syrjälä, 1980

Ledamot

Skogsbruksingenjör

Företagare, skogsexpert

Pauliina Takala, 1969

Ledamot

Företagare, skogsexpert

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Janne Tiiri, 1965

Ledamot

Agronomie- och forstkandidat, agronom

Lantbruksföretagare


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2023.