Ryhmärakenne

Gruppstruktur

OP Gruppen är en kooperativ finansgrupp som grundades 1902. Gruppen består av självständiga andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess dotterföretag.

OP Gruppen

OP Gruppens grunduppgift är att främja ägarkundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. Att vara finländsk är en viktig del av gruppens identitet.

OP Gruppen består av 137 medlemsandelsbanker (läget 31.12.2020) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, lagen om investeringstjänster, lagen om andelslag och aktiebolagslagen.

OP Gruppen består av två delar:
1. en sammanslutning i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker och
2. den övriga OP Gruppen.

Sammanslutningen består av:

  • sammanslutningens centralinstitut, dvs. OP Andelslag
  • företag som ingår i centralinstitutets finansiella företagsgrupp
  • centralinstitutets medlemskreditinstitut
  • företag som ingår i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupp
  • sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster ovan nämnda företag tillsammans innehar över hälften.

Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet skyldigt att stödja medlemskreditinstituten och svara för medlemskreditinstitutens skulder. Medlemskreditinstituten är skyldiga att delta i stödåtgärder för att förhindra att ett annat medlemskreditinstitut försätts i likvidation. Medlemskreditinstituten är dessutom solidariskt ansvariga för skulderna hos ett sådant medlemskreditinstitut som inte klarar av att fullgöra sina åtaganden.

OP Gruppen består av: sammanslutningen samt sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften.

Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och försäkringskonglomerat. Dessutom hör Pohjola Sjukhus Ab, som erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården, till OP Gruppen.

OP Gruppens och sammanslutningens juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut. Sammanslutningen utgör inte en sådan koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Centralinstitutet upprättar ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

OP Gruppens affärsrörelse är indelad i tre segment: Hushållsbank (Bankrörelse för privatkunder och sme-företag), Företagsbank (Bankrörelse för företag och institutioner) samt Försäkring (Försäkringskunder).

Andelsbankerna

Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn. I huvudstadsregionen utövar Helsingforsnejdens Andelsbank motsvarande hushållsbanksrörelse. Helsingforsnejdens Andelsbank hör till centralinstitutskoncernen och dess förvaltningsmodell avviker från andra andelsbanker.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där beslutsfattandet grundar sig på principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövas ägarkundernas beslutsfattande av fullmäktige eller andelsstämman, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd, där alla ledamöter är ägarkunder. 

OP-förbunden

OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala samarbetsorgan. Dessa sex OP-förbund säkerställer samarbetet mellan andelsbankerna och den interna kontakten samt upprätthåller och utvecklar sammanhållningen och gruppgemenskapen. Dessutom samarbetar medlemsbankerna i varje förbund bland annat i projekt som gäller samhällsansvar och utbildning av förvaltningspersoner i förbundets andelsbanker.

OP-förbundet utser kandidater från sitt område till OP Andelslagets förvaltningsråd och till andra organ inom OP Gruppen till vilka OP-förbundet har rätt att ställa upp kandidater.

OP-förbundets möte för medlemsbankernas företrädare väljer en styrelse som företräder förbundet och handhar dess angelägenheter.

OP Andelslag dvs. centralinstitutet

OP Gruppens centralinstitut är OP Andelslag och dess hemort Helsingfors. Medlemmar i centralinstitutet kan vara de kreditinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, vilkas stadgar eller bolagsordning har godkänts av centralinstitutet. Centralinstitutets förvaltningsråd besluter om antagning av medlemmar.

Centralinstitutets uppgift är att som centralinstitut för sammanslutningen och som företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar opartiskt främja och stöda utvecklingen och samarbetet hos sina medlemskreditinstitut, övriga företag som hör till OP Gruppen och gruppen som helhet. I det här syftet styr centralinstitutet gruppens centraliserade tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska styrning och intressebevakning samt de lednings- och tillsynsuppgifter som ankommer på centralinstitutet för sammanslutningen och företaget i toppen av finans- och försäkringskonglomeratet. Dessutom fungerar centralinstitutet som OP Gruppens strategiska ägarsammanslutning.

I centralinstitutet utövar medlemsandelsbankerna sin beslutanderätt vid andelsstämman och i förvaltningsrådet, som väljs av andelsstämman.