Ryhmärakenne

Gruppstruktur

OP Gruppen är en kooperativ solidariskt ansvarig finansgrupp som grundades 1902. Gruppen består av självständiga andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess dotterföretag.

OP Gruppen

Grunden för OP Gruppens framgång är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och samarbetspartnernas ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Att vara finländsk är en viktig del av gruppens identitet.

OP Gruppen består av 156 medlemsandelsbanker (läget 31.12.2018) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. OP Gruppens grunduppgift är att med sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden. 

OP Gruppens affärsrörelse har indelats i tre segment, som till slutet av 2018 var Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Strukturen med de nya rörelsesegmenten trädde i kraft 1.1.2019. De nya rörelsesegmenten är Bankrörelse för privatkunder och sme-företag, Bankrörelse för företag och institutioner samt Försäkringskunder. 

OP Gruppen består av två delar:
1. sammanslutningen av andelsbanker
2. den övriga OP Gruppen.

OP_ryhmä_Ryhmärakenne%20infografiikka%202_SV.svg

Sammanslutningen utgörs av sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, företagen i centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.

OP Gruppen består av sammanslutningen och sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften. Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och försäkringskonglomerat. Dessutom hör Pohjola Hälsa Ab, som bedriver sjukhusverksamhet, till gruppen.

OP Gruppens och sammanslutningens juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut. Sammanslutningen utgör inte en sådan koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Centralinstitutet upprättar ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Andelsbankerna

Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn. I huvudstadsregionen utövar Helsingforsnejdens Andelsbank motsvarande hushållsbanksrörelse. Helsingforsnejdens Andelsbank hör till centralinstitutskoncernen och dess förvaltningsmodell och förvaltningsstruktur avviker från andra andelsbanker.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövas ägarkundernas beslutsfattande av fullmäktige eller andelsstämman, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse.

Centralinstitutets förvaltningsråd har fastställt principer för intern styrning för gruppen. 

OP-förbunden

OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala samarbetsorgan. Det finns sex (6) OP-förbund i Finland.

OP-förbundets möte för medlemsbankernas företrädare väljer en styrelse som företräder förbundet och handhar dess angelägenheter.

OP Andelslag och dess uppgifter

OP Gruppens centralinstitut är OP Andelslag, på finska OP Osuuskunta, på engelska OP Cooperative. Centralinstitutets hemvist är Helsingfors.

I centralinstitutet innehas medlemsandelsbankernas beslutanderätt av andelsstämman och förvaltningsrådet, som väljs av andelsstämman. De operativa besluten fattas av direktionen, som fungerar som styrelse, som väljs av förvaltningsrådet och som består av anställda direktörer. OP Andelslag är ett centralinstitut som ägs av dess medlemsbanker.

Medlemmar i centralinstitutet kan vara de kreditinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, vilkas stadgar eller bolagsordning har godkänts av centralinstitutet. Om antagning av medlemmar beslutar förvaltningsrådet.

Centralinstitutets uppgift är att som centralinstitut för sammanslutningen och som företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar opartiskt främja och stöda utvecklingen och samarbetet hos sina medlemskreditinstitut, övriga företag som hör till OP Gruppen och gruppen som helhet. I det här syftet styr centralinstitutet gruppens centraliserade tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska styrning och intressebevakning samt de lednings- och tillsynsuppgifter som ankommer på centralinstitutet för sammanslutningen och företaget i toppen av finans- och försäkringskonglomeratet. Dessutom fungerar centralinstitutet som OP Gruppens strategiska ägarsammanslutning.

Mångfald i förvaltningen

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt. För att arbetet ska vara effektivt krävs att förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är tillräckliga.

Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorganen fästs uppmärksamhet vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av respektive förvaltningsorgan bl.a. så att mångfalden i förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Mångfalden ska upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de personer som väljs har mångsidiga kunskaper och erfarenheter, regional spridning samt att fördelningen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.

Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets förvaltningsråd samt i andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser i förhållandet 60/40. För att nå målet strävas efter att på lång sikt säkerställa att, då det bland de personer som föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till kunskaperna och erfarenheterna är jämnstarka, ska till kandidat nomineras den som företräder det kön som är i minoritet i förvaltningsorganet.