Luottoluokitukset

Insiderövervakning

De företag i OP Gruppen som tillhandahåller placeringstjänster, såsom medlemskreditinstituten har insider- och handelsanvisningar som en del av OP Gruppens insideranvisningar.

Anvisningarna innehåller bestämmelser om insiderinformation, förbudet mot missbruk och röjande av insiderinformation, offentliggörande av insiderinformation, offentliga insiderregister, icke offentliga insiderförteckningar, förteckningar över personer i ledande ställning samt anmälan och offentliggörande av affärstransaktioner, handelsbegränsningar som gäller insiders och insiderövervakningen. Dessutom behandlar anvisningarna begränsningar som gäller relevanta personer och uppläggningen av övervakningen av hur begränsningarna efterlevs.

Dessutom har OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp som är OP Gruppens värdepappersemittenter separata insider- och handelsanvisningar om rollen som emittenter. De här företagen har insiderförteckningar över personer i ledande ställning hos emittent av finansiella instrument. Personer som regelbundet anses ha tillgång till all insiderinformation om värdepapper som OP Företagsbanken Abp satt i omlopp hör dessutom till OP Företagsbanken Abp:s bestående icke-offentliga företagsspecifika insiderregister.

Insider- och handelsanvisningarna baserar sig på lagstiftningen om värdepappersmarknaden såsom Marknadsmissbruksförordningen, Finansinspektionens bestämmelser samt insideranvisningarna för företagen på Nasdaq Helsingforsbörsen och handelsanvisningarna för Finans Finlands medlemssammanslutningar.

Syftet med anvisningarna är att främja förtroendet för OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s verksamhet bland aktörerna på värdepappersmarknaden.

OP Juridiska tjänster för offentliga insiderregister, register över relevanta personer för de företag som ingår i OP Gruppen och en förteckning över personer i ledande ställning för OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp som är OP Gruppens värdepappersemittenter samt en företagsvis bestående insiderförteckning för OP Företagsbanken Abp. Insiderregistren förs via Euroclear Finland Ab:s SIRE-system och OP Gruppens SIPI-system.

De bolag som ingår i OP Gruppen för vid behov själva projektspecifika insiderregister.

I sin egenskap av kreditinstitut deltar OP Gruppens medlemsbanker också i kundernas värdepappersaffärer och andra arrangemang som gäller värdepapper. Medlemsbankerna samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid dem kan också i samband med finansieringsarrangemangen eller som en del av bankens övriga sedvanliga verksamhet få insiderinformation som gäller kundföretagen. Bland annat av den här anledningen omfattas medlemsbankerna samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid dem av insiderbestämmelserna i lagen.

Utbildning i insiderfrågor hålls regelbundet. Utbildning ges speciellt då insideranvisningarna ändras.

Var och en har rätt att ta del av det offentliga insiderregistret och mot kostnadsersättningar få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckningar och adresser samt namnet på andra fysiska personer än insiders namn är dock inte offentliga. Information i andra än offentliga insiderregister såsom register över relevanta personer, bestående insiderförteckningar eller projektspecifika insiderförteckningar är inte offentliga. Utdrag och kopior ur det offentliga insiderregistret kan beställas från OP Juridiska tjänster/enheten Kapitalförvaltningsjuridik för privatkunder och sme-företag. En specificerad begäran om lämnande av upplysningar ska sändas skriftligt till adressen:

OP Juridiska tjänster
Kapitalförvaltningsjuridik
PB 1068
00013 OP