Asfalttiin maalattu kompassi.

Ledningssystemet

Centralinstitutskoncernens ledningssystem och centralinstitutets dotterföretag

Centralinstitutskoncernen består av koncernens moderföretag OP Andelslag (centralinstitutet) som ägs av sammanslutningens medlemsbanker samt av dotterföretag som i sin helhet ägs av centralinstitutet och/eller något av dess dotterföretag och där dessa har rösträttsmajoritet eller där centralinstitutet och/eller något av dess dotterföretag på annat sätt utövar bestämmande inflytande.

OP Andelslag är gruppens strategiska ägarsammanslutning och centralinstitut för sammanslutningen så som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. OP Andelslag (centralinstitutet) svarar för OP Gruppens styrning och övervakning.

I centralinstitutskoncernens dotterföretag ansvarar styrelsen för att företagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad. I sitt arbete ska styrelserna beakta OP Gruppens strategiska linjer samt riktlinjer, principer och anvisningar från OP Andelslags förvaltningsråd och styrelse samt chefdirektören i ärenden där centralinstitutet är skyldigt eller har rätt att dra upp riktlinjer och ge anvisningar som gäller hela koncernen.

OP Andelslags styrelse bereder förslagen till val av ledamöter från centralinstitutet till dotterföretagens styrelser, och förvaltningsrådet lägger fram förslagen på ledamöter som ska representera medlemsandelsbankerna i betydande dotterföretags styrelser. Efter det väljs dotterföretagets styrelse på det sätt som fastställs i bolagsordningen och gällande lagstiftning. Som en del av ägarstyrningen bereder OP Andelslags styrelse också förslagen till val av verkställande direktörer för dotterföretagen före valet. Vid valen beaktas anvisningarna om hantering av intressekonflikter i gruppen.

I arbetsordningarna för dotterföretagens styrelser beskrivs respektive styrelses uppgifter. Styrelserna upprättar årligen verksamhetsplaner ur vilka tidtabellen för sammanträdena samt de viktigaste ärendena som behandlas vid sammanträdena framgår.