Asfalttiin maalattu kompassi.

Ledningssystemet

Värden och de etiska anvisningarnas roll

För OP Gruppen har fastställts värden som styr verksamheten och som för sin del också fungerar som etiska anvisningar. Koncernens värden är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. OP Gruppen följer i sin verksamhet också principerna för god affärssed. Principerna för god affärssed utgör en etisk grund enligt vilken alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar inom gruppens förvaltning ska handla. Den etiska verksamheten styrs dessutom av principer och anvisningar som stöder hanteringen av intressekonflikter. De uppdateras årligen. I de här principerna ingår närmare föreskrifter och anvisningar bland annat om att identifiera och hantera intressekonflikter, att följa god sed, att ta emot betalningar utan vederlag i anslutning till rörelsen, ledningens och de anställdas bindningar och bisysslor, egna och den närmaste kretsens affärsrörelse och beslut samt åtgärder vid konflikter.

OP Andelslags struktur och ledningssystem

Förvaltningsrådet fastställer arbetsfördelningen mellan ledamöterna i centralinstitutets direktion. Direktionen fastställer för sin del centralinstitutets verksamhetsorganisation. Det operativa och juridiska beslutsfattandet förenas i centralinstitutets direktion som har styrnings- och kontrollansvar över hela koncernen.

Centralinstitutskoncernens ledningssystem och centralinstitutets dotterföretag

I centralinstitutskoncernens dotterföretag ansvarar styrelsen för företagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. I sitt arbete ska styrelsen beakta OP Gruppens strategiska linjer samt övriga riktlinjer, principer och anvisningar från centralinstitutets förvaltningsråd och direktion i ärenden där centralinstitutet är skyldigt eller har rätt att dra upp riktlinjer och ge anvisningar som gäller hela koncernen.

Centralinstitutets direktion lägger fram förslag till val av ledamöter till dotterföretagens (exkl. Helsingforsnejdens Andelsbank) styrelser, varefter styrelsen väljs på det sätt som fastställs i bolagsordningen och gällande lagstiftning.  Centralinstitutets direktion behandlar också förslagen till val av verkställande direktör för dotterföretagen före valet. Vid valen beaktas anvisningarna om hantering av intressekonflikter i gruppen.

I arbetsordningarna för dotterföretagens styrelser beskrivs respektive styrelses uppgifter. Styrelserna upprättar årligen verksamhetsplaner ur vilka tidtabellen för sammanträdena samt de viktigaste ärendena som behandlas vid sammanträdena framgår. Styrelserna utvärderar sin verksamhet och sina arbetsrutiner årligen.

Johtamisjärjestelmä-infografiikka