Osuustoiminta

OP Gruppens kooperativa utgångspunkter

I OPs kooperativa värden betonas människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

OP Gruppens grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. OPs verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning och kunnig riskhantering. Som en kundägd aktör har OP Gruppen vid sidan av sin affärsrörelseroll också en stark samhällelig roll.

Som en till grunden kooperativ aktör har OP Gruppen inte som mål att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som ägarkunderna och kunderna behöver. I sin affärsroll måste OP producera de tjänster som kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt. Till affärsrollen hör också att se till att verksamheten är effektiv och att kapitaltäckningen, som utgör en konkurrensfördel, är stark.

Rörelseresultatet används för kundernas bästa och för att stärka gruppens omslutning. Den starka kapitaltäckningen ger OP Gruppen möjlighet till en dubbelroll. OP upprätthåller en kapitaltäckning som är klart högre än den som bestämmelserna kräver för att trygga sin roll som finansiär och försäkrare av ekonomin också om recessionen i ekonomin blir långvarig. Samtidigt ska gruppens risktagning i enlighet med strategin hållas moderat i relation till riskhanteringsförmågan

OPs verksamhet styrs i första hand av kundens intresse

Det långsiktiga beaktandet av kunden märks i OP Gruppen som en kontinuerlig förnyelse. Tjänster och produkter utvecklas enligt kundernas behov. OP beaktar effektivt olika kundgrupper och erbjuder regionalt vältäckande och tillgängliga finanstjänster.

Andelsbankerna och deras kontor runt om i Finland tillsammans med de användarvänliga elektroniska tjänsterna ger möjlighet till en god växelverkan med kunderna och det lokala samhället. Utöver de ekonomiska fördelarna har ägarkunderna en genuin möjlighet att påverka beslutsfattandet i sin andelsbank och därmed utvecklingen i sin närregion.

På grund av OP Gruppens kooperativa grund är det naturligt att nyttan och mervärdet från affärsrörelsen kanaliseras via kundförhållandet till ägarkunderna och kunderna.

Andelsbankerna använder sitt resultat för kundernas bästa i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska fördelar samt i form av utveckling av betjäningsförmågan. Dessutom skapar andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas samhörighet och kontinuitet i OPs omvärld. På många orter är andelsbankerna en av de största skattebetalarna. En stor del av OPs ekonomiska effekter inverkar också indirekt på den lokala och regionala ekonomins vitalitet.