Den finansiella rapporteringsprocessen

De olika delarna av ekonomiförvaltningen som är underställda OP Gruppens ekonomidirektör upprättar de delårsrapporter och årliga bokslut för OP Gruppen och de företag som hör till gruppen som den externa redovisningen kräver samt de interna kalkyler som ledningen använder som verktyg, t.ex. upprättandet av månatliga rapporter som beskriver resultatet i affärsrörelsen. OP Gruppens Controller-funktion upprättar också resultatprognoser, analyserar den realiserade utvecklingen i relation till prognoserna samt rapporterar om avvikelser.

I det här kapitlet beskrivs i huvuddrag hur OP Företagsbankens interna kontroll och riskhantering fungerar för att säkerställa att de finansiella rapporter som gruppen offentliggjort ger väsentligen riktiga uppgifter om bolagets och koncernens ekonomi. Grunden för tillförlitlig ekonomisk rapportering består av uppgifter på grupplanet som sammanställs korrekt av delbokföring och uppgifter om OP Företagsbankens företag.

Hur OP Företagsbankens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som omfattar OP Företagsbanken samt genom en regelbunden genomgång av dem vid den verkställande ledningens, OP Företagsbankens styrelses och OP Andelslags direktions sammanträden. Uppgifterna om utfallet i de finansiella rapporterna jämförs med planerna. Dessutom analyseras eventuella differenser och bedöms resultatutsikterna för det innevarande året och på längre sikt. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för alla bolag i OP Gruppen iakttas enhetliga principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

Den finansiella rapporteringens organisation

OP Andelslags direktion är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bolagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Bolagets styrelse beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten i enlighet med OP Andelslags riktlinjer. Styrelsen behandlar och godkänner koncernbokslutet och delårsrapporterna.

Styrelsens uppgift är att säkerställa att bolaget har ett adekvat system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har också till uppgift att bedöma hur lagar och föreskrifter, myndigheternas anvisningar och de interna anvisningarna efterlevs. Styrelsen behandlar också räkenskapsperiodens viktigaste ändringar i bokslutsprinciperna, principerna för nedskrivningsprövningen av goodwill och immateriella tillgångar samt resultatet av prövningen samt de viktigaste bedömningar och principer som kräver överväganden av ledningen samt inspektionsberättelser och rapporter som upprättats av tillsynsmyndigheterna, revisorerna, internrevisionen och Compliance-organisationen.

Verkställande direktören ansvarar enligt aktiebolagslagen för att bolagets och koncernens bokföring följer lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För koncernens finansiella rapportering ansvarar oberoende av affärsrörelserna OP Andelslags funktion Ekonomi och centralbank. Över koncernens verksamhet och ekonomi upprättas tillförlitlig, väsentlig och aktuell information och styrelsen, verkställande direktören och övriga beslutsfattare hålls underrättade om koncernens resultat och närmaste utsikter. Till verkställande direktörens uppgifter hör också att övervaka kvaliteten på utlagda bokförings- och myndighetsrapporteringstjänster samt att styra utvecklingen av metoderna och mätarna för ekonomistyrning och riskhantering samt system som stöder dem.

Sammanställningen av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter som offentliggörs sker koncentrerat på centralinstitutsplanet. Rapporteringen styrs av ledningens och affärsrörelsernas behov samt av lagstiftningen. Rapporteringssystemen och förmedlingen av information har uppställts så att vederbörlig uppföljning och kontroll av mål, resultat, verksamhet och risker är möjlig på angivna organisationsplan. Vid rapporteringen av OP Företagsbankskoncernens och affärsrörelsernas resultat samt annan konfidentiell företagsinformation, ska säkerställas att det i rapporterna anges att uppgifterna är konfidentiella och att sekretessen också beaktas då rapporterna delas ut.

Vid ekonomistyrningen ska i regel användas OP Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna som gäller extern och intern revision har koncentrerats till OP Gruppens centralinstitutskoncern.

Oberoendebedömning av den finansiella rapporteringen

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den externa finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska bolagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning för att säkerställa att bolagets bokslut är upprättade i enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en rättvisande bild av bolagets och koncernens finansiella ställning, operativa resultat och kassaflöde.

Internrevisionen ska under sina granskningar bedöma hur bolagets och koncernens finansiella rapportering fungerar och räcker till samt rapportera sina granskningar till den verkställande ledningen och styrelsen.