Flaggningsmeddelanden

Enligt 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen skall en aktieägare anmäla sin ägar- och röstandel till målbolaget och Finansinspektionen (flaggningsanmälan) när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget. Flaggningsanmälan ska göras också då en aktieägare är part i ett avtal eller annat arrangemang som då det genomförs leder till att den gräns som avses i 1 mom. uppnås eller överskrids eller till att andelen understiger flaggningsgränsen.

2014

Flaggningsanmälan 10.4.2014
Flaggningsanmälan 9.4.2014
Flaggningsanmälan 1.4.2014
Flaggningsanmälan 24.3.2014
Flaggningsanmälan 6.3.2014
Flaggningsanmälan 20.2.2014
Flaggningsanmälan 13.2.2014

2011

Flaggningsanmälan 5.5.2011

2010

Flaggningsanmälan 24.8.2010

2006-2009

Inga flaggningar 2006-2009.

2003-2005

Nedan finns en lista över flaggningsanmälningar som aktieägarna i Pohjola (före 1.3.2008 OKO) har lämnat in.

Flaggningsanmälningar mellan 2003-2005