Asiakkaan tunteminen

Kundkännedom

Det är viktigt för oss att vi känner dig

Då du blir kund hos oss ber vi om dina person- och kunduppgifter och då du till exempel ansöker om lån eller kreditkort uppdaterar vi uppgifterna. Vi ställer också regelbundet frågor under din kundrelation så att vi kan betjäna dig så bra som möjligt i alla skeden av ditt liv. På så sätt kan vi bedöma vilka produkter och tjänster som är lämpliga för dig och så uppfyller vi de krav som bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och om finansiering av terrorism ställer.

Bankerna måste ha tillräckliga uppgifter om arten och omfattningen hos kundernas verksamhet, om kundens finansiella ställning samt grunderna för användningen av tjänster. Banken ska hålla uppgifterna aktuella under hela kundrelationen och förvara uppgifterna korrekt. Genom att be om uppgifter och utredningar kan banken förstå grunderna för kundens normala verksamhet samt upptäcka och reda ut avvikande verksamhet.

Penningtvätt och finansiering av terrorism har många negativa effekter både på ekonomin och samhället, och därför är vår uppgift att se till att OP inte utnyttjas för att dölja medel som skaffats genom brott eller att dölja deras ursprung. Ansvarskänsla är ett av OP Gruppens värden och hör till all vår affärsrörelse.

Vi frågar till exempel om:

  • ditt livsskede med tanke på din finansiella ställning
  • användningen av våra banktjänster och andra tjänster
  • medlens eller förmögenhetens ursprung
  • en uppskattning av ankommande och avgående kontantbetalningar och utlandsbetalningar på ditt konto
  • du, någon av dina familjemedlemmar eller nära samarbetspartner innehar ett betydande offentligt uppdrag
  • du är skattskyldig i utlandet

Observera att vi aldrig frågar efter dina nättjänstkoder, dina kortuppgifter eller lösenord per e-post eller telefon. Lämna inte ut dina koder åt andra, inte ens åt familjemedlemmar.

Vi behandlar alla dina uppgifter konfidentiellt.

Läs mer

Allmänt om kundkännedom
Behandling av personuppgifter

Då jag loggar in i tjänsten op.fi blir jag ombedd att uppdatera mina kunduppgifter och svara på frågor om till exempel min livssituation, varför?

Det är viktigt för oss att vi känner dig. Vi ställer frågor om person- och kunduppgifter under din kundrelation så att vi kan betjäna dig så bra som möjligt i alla skeden av ditt liv och så att vi uppfyller kraven i bestämmelserna. Enligt lagen måste vi känna till din verksamhet och bakgrund i den omfattning som kundrelationen kräver och därför ställer vi frågor om arten och omfattningen hos din verksamhet, om din finansiella ställning samt om din användning av tjänster.

Uppgifterna ska hållas aktuella under hela kundrelationen och därför ställer vi frågor regelbundet. Om vi inte får den information som lagen förutsätter kan vi inte inleda eller fortsätta en kundrelation.

Jag ombads att uppge uppgifterna i tjänsten op.fi. Måste jag besvara samma frågor om jag börjar sköta mina ärenden i OP-mobilen?

För att vara säkra på att vi når alla våra kunder ställer vi frågor i flera kanaler såsom nätbanken (op.fi), mobilen, per brev eller telefon. Alla uppgifter som du ger behandlas konfidentiellt.

Vi kontrollerar både dina personuppgifter och uppgifter som gäller dina bankärenden. Vi frågar bland annat om din nationalitet, ditt beskattningsland och ursprunget för medlen som du får på ditt konto hos OP. Vi ställer samma frågor vid möten på kontoret.

Vi vill ännu understryka att vi aldrig ställer frågor om dina personliga koder, om kortuppgifter eller personbeteckningar per e-post eller telefon. Om du misstänker att det inte är OP som ligger bakom kontakten ska du ringa 0100 0500. Du kan uppdatera dina uppgifter tryggt då du har identifierat dig i nättjänsten eller mobilen.

Varför ber man om uppgifter i så här stor utsträckning?

Vi ber att få person- och kunduppgifter så att vi kan erbjuda sådana lösningar som lämpar sig bäst i olika skeden av ditt liv och så att vi kan vara säkra på att dina nuvarande tjänster motsvarar dina behov. Dessutom uppfyller vi kraven i bestämmelserna eftersom bankerna enligt lagen ska känna sina kunder: Kundens identitet ska säkerställas från en tillförlitlig källa och dessutom ska banken ha tillräcklig information om kundens finansiella ställning, verksamhet, bankärenden och syfte för användningen av tjänster. Vid behov ska medlens och förmögenhetens ursprung redas ut. Uppgifternas nödvändighet beror på kundrelationens längd, kvalitet och omfattning.

Varför vill banken veta om jag har ärenden i andra banker?

I enlighet med Finansinspektionens instruktioner behöver vi veta om det är frågan om kundens huvudsakliga bankrelation. Vi måste också ha tillräckliga uppgifter om våra kunders ekonomi, verksamhet och om ändamålet för användning av tjänster. Därför ställer vi frågor bland annat om våra kunders tjänster i inhemska eller utländska banker. På så sätt får vi en helhetsbild av användningen av tjänster och då kan vi också bättre upptäcka eventuella transaktioner som avviker från det normala på det sätt som regleringen kräver. Vi behandlar all information, som våra kunder ger, konfidentiellt.

Hur ofta ställs frågorna?

Vi ställer frågor före kundrelationen inleds och uppdaterar uppgifterna regelbundet under hela kundrelationen. Du kan också själv uppdatera dina uppgifter i tjänsten op.fi, OP-mobilen eller genom att ringa OP:s kundtjänst 0100 0500.

Ställer alla banker likadana frågor?

Alla banker har en lagstadgad skyldighet att ställa frågor om kundens verksamhet, verksamhetens art och omfattning, finansiella ställning samt användningen av tjänster. Banken måste känna sina kunders verksamhet och bakgrund i den omfattning som kundrelationen kräver. Bankerna kan dock göra det på olika sätt och vid olika tidpunkter. Bestämmelserna och myndighetsföreskrifterna är dock samma för alla banker.

Jag har varit kund hos OP i tiotals år. Varför måste jag svara på dessa frågor nu? Jag känner min bankrådgivare personligen sedan länge. Mina uppgifter har inte ändrats efter att jag blev kund hos er. Måste jag ändå besvara dessa frågor?

Ja. Lagen förpliktar alla banker att regelbundet kontrollera kunduppgifterna och att de är aktuella. Förutom uppgifterna för nya kunder uppdaterar vi också uppgifterna för våra nuvarande kunder. Om du blivit kund hos oss före den nuvarande lagen trädde i kraft eller om det har skett ändringar i din finansiella ställning eller i användningen av dina banktjänster, kan det hända att vi behöver mer uppgifter än förr eller så behöver vi annars försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade.

Varför ställs frågor om mina kontotransaktioner?

Vi måste ha tillräcklig information om hur våra kunder tänker anlita våra tjänster. Vi frågar bland annat om din uppskattning av antalet kontotransaktioner, eventuella utlandsbetalningar samt om OP är din huvudsakliga bank. På så sätt får vi en helhetsbild av för vilket ändamål kontot används och då kan vi också bättre upptäcka eventuella transaktioner som avviker från det normala.

Varför frågor man mig varför jag tar ut kontanter eller varifrån jag fått kontanterna som jag sätter in på mitt konto?

Vi måste känna våra kunder och förvara uppgifter om våra kunders behov att använda tjänster, om deras verksamhet, finansiella ställning och skötsel av ärenden. Enligt lagen måste vi också vid behov reda ut ursprunget för medlen på kontot eller syftet för användning av dem.

Hur reds ursprunget för eller syftet med medlen ut?

I praktiken går det att reda ut ursprunget för eller syftet med medlen med en blankett som är avsedd för detta. Ofta kan det också som stöd för utredningen behövas dokument såsom verifikat och köpe- eller skuldebrev.

Vill man med frågan om politiskt utsatt ställning få reda på kundens partiståndpunkt eller politiska aktivitet?

För att förhindra missbruk av offentliga makt är vi enligt lag skyldiga att ta reda på om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning (=PEP, Politically Exposed Person) eller om du innehar ett betydande offentligt uppdrag i Finland eller i en annan stat eller om du är en familjemedlem eller en nära medarbetare till en sådan person. Vi samlar inte in uppgifter om din eller dina närmastes partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

Varför ställs frågor om min skattskyldighet i utlandet, mina skatteangelägenheter angår väl inte banken?

Finland har ingått internationella avtal om utväxling av skatteuppgifter. Banker och andra finansiella institut är skyldiga att reda ut sina kunders skatterättsliga hemviststat samt samla in och rapportera uppgifter i anslutning till beskattningen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar de mottagna uppgifterna vidare till stater med vilka Finland har ingått skatteavtal. 

Är jag tvungen att svara på frågorna?

Ja, för att vi ska kunna betjäna dig bra och i enlighet med bestämmelserna behöver vi tillräckliga och uppdaterade uppgifter om dig under hela kundrelationen. Vi påminner dig vid behov om uppdateringen av uppgifterna eller om att du ska svara på eventuella utredningsbegäran.