Så här används det positiva kreditupplysningsregistret i OP Gruppen

Vi använder det positiva kreditupplysningsregistret som upprätthålls av Skatteförvaltningen då vi bedömer beviljandet av nya krediter till våra kunder eller ändringar i gamla krediter.

I det positiva kreditupplysningsregistret finns aktuell information om privatpersoners inkomster och skulder. Registret hjälper kreditgivare att bedöma kundernas betalningsförmåga jämlikare och noggrannare än tidigare. Syftet med registret är att förebygga hushållens överskuldsättning.

Även kunden själv kan få en bättre uppfattning av sin ekonomiska situation med registret.

Kreditupplysningsregistret kallas positivt, eftersom det i registret inte visas några så kallade negativa kreditupplysningsanteckningar, såsom betalningsstörningar och utsökningar.

 

Registret tas i bruk i två faser

Skatteförvaltningen upprätthåller registret och öppnar det i två faser.

 1. Från och med februari 2024 anmäler kreditgivare uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till registret. Dessa uppgifter är bland annat bolån, kreditkortskredit, billån eller någon annan konsumentkredit, studielån och avbetalningsavtal. Kreditgivare kan söka dessa uppgifter från registret från och med den 1 april 2024.
 2. Från och med december 2025 börjar kreditgivare anmäla krediter som beviljats företag och firmor till registret. Kreditgivare kan utnyttja dessa uppgifter från och med den 1 april 2026.

 

Vem kan granska mina uppgifter i kreditupplysningsregistret?

Privatpersoner kan endast granska sina egna uppgifter i e-tjänsten för kreditupplysningsregistret. Privatpersoner har inget tillgång till andra personers uppgifter.

Kreditgivare, dvs. banker och finansiella institut, kan granska konsumenternas uppgifter endast på de sätt som anges i lagen:

 • innan ett kreditavtal ingås för att bedöma konsumenternas kreditvärdighet
 • efter att ett kreditavtal har ingåtts om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betydligt
 • när en konsument ansöker om en ändring av kreditvillkoren och ändringen förutsätter en bedömning av konsumentens kreditvärdighet. (Sådana ändringar är till exempel amorteringsfrihet, minskning av betalningsposten och förlängning av lånetiden.)
 • för att bedöma en borgensman eller en person som ställer tredjemanssäkerhet.

 

På vilket sätt använder OP Gruppen det positiva kreditupplysningsregistret?

Enligt konsumentskyddslagen har vi en skyldighet att bedöma en persons kreditvärdighet innan ett kreditavtal ingås. Vi använder uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret för att bedöma våra kunders kreditvärdighet innan vi beviljar

 • konsumentfinansiering med eller utan säkerhet
 • kortkrediter för konsumentkunder
 • finansiering genom leverantörssamarbete (säljsamarbete), exempelvis billån. 

Från registret får vi uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster under de senaste 12 månaderna.

Vi meddelar dig på förhand när vi kontrollerar dina uppgifter

I likhet med alla kreditgivare är OP Gruppen skyldig att i förväg informera kunden om att kundens uppgifter kommer att inhämtas från det positiva kreditupplysningsregistret. Samtidigt bör vi ange från vilket register vi inhämtar uppgifterna.

Om vi måste avvisa en kreditansökan på basis av uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret, ska vi omedelbart efter beslutet underrätta kunden om det.

Eftersom kreditvärdigheten även bedöms utifrån uppgifter som kunden själv lämnat och utifrån negativa kreditupplysningar, är det mycket sällsynt att ett avvisat kreditbeslut enbart skulle bero på uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret.

 

Utlämnande av registeruppgifter

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister fastställs även i vilka situationer kreditgivaren kan lämna ut uppgifter ur registret vidare. Kreditgivaren får lämna ut uppgifter som fåtts ur registret

 1. till statskontoret i samband med att kreditgivaren ansöker om ersättning enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån
 2. till borgensmannen och tredjemanspantsättaren, om det är fråga om uppfyllande av informationsplikten enligt 12 § (innan borgen ställs) och 14 § (borgensmannen begär att få upplysningar medan borgen är i kraft) i lagen om borgen och tredjemanspant. Uppgifter kan dock inte sökas ur registret på begäran av en borgensman eller person som ställt en tredjemanssäkerhet.

 

Användningen av registret övervakas av myndigheter

Kreditgivare har en skyldighet att anmäla de uppgifter som anges i lagen till det positiva kreditupplysningsregistret. Finansinspektionen övervakar uppfyllandet av anmälningsplikten.

Användningen av de kreditupplysningsrapporter som inhämtats från registret för att bedöma kreditvärdigheten övervakas av konsumentombudsmannen och Finansinspektionen.

Dataombudsmannen ska övervaka att rapporterna från det positiva kreditupplysningsregistret lämnas ut och används endast för tillåtna ändamål, liksom även annan behandling av personuppgifter som har anknytning till registret.