Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna stiger nästa år

Avkastningsmålet för ägarkundernas Avkastningsandelar stiger till 5,50 procent 2024.

OP Gruppen har höjt avkastningsmålet för Avkastningsandelarna till 5,50 procent 2024. Avkastningsmålet för 2023 är 4,50 procent.

Avkastningsmålet baserar sig på OP Gruppens vinstutdelningspolicy för Avkastningsandelar. Enligt den har vi som mål att på Avkastningsandelarna betala en avkastning som är minst 1–2 procentenheter högre än den genomsnittliga räntan på finska statens 10-åriga referenslån. Avkastningen kan uppgå till högst 30 procent av OP Gruppens resultat.

Avkastningsmålet kan ändras årligen 

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för ägarkunder, alltså en placering i den egna andelsbanken. Genom att placera i den kan du stärka din andelsbanks kapitaltäckning och stöda den lokala företagsverksamheten. Du har också möjlighet att ta del av din banks framgång.  

Observera att en placering i Avkastningsandelen inte är en insättning och att den saknar insättningsgaranti. Det här betyder att Avkastningsandelen också saknar kapitalgaranti och det är möjligt att förlora det placerade kapitalet.  

För Avkastningsandelen eftersträvas en ränta i enlighet med avkastningsmålet, men räntan kan inte garanteras. Räntan på Avkastningsandelen betalas ur bankens utdelningsbara överskott. Det uppstår inte nödvändigtvis alla år utdelningsbart överskott. Avkastningsmålet kan ändras årligen och den slutliga räntan fastställs årligen i efterskott. 

Andelsbanken fattar beslutet om betalningen av ränta i enlighet med lagen om andelslag vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman. Utbetalningen och beloppet beror alltid på bankens resultat. 

 

Avkastningsandelen erbjuds av andelsbanken.