Avkastningsandel

Som ägarkund kan du placera i din bank och få en konkurrenskraftig ränta på din placering.

 

En Avkastningsandel är en placering i din andelsbanks kapital. Genom att placera i Avkastningsandelar stärker du din banks kapitaltäckning och stöder den lokala företagsverksamheten. Vårt mål är att betala dig så mycket som möjligt i ränta.

Avkastningsmålet för 2023 är enligt vinstutdelningspolicyn 4,5%. Avkastningsmålet fastställs årligen.

Vad är en Avkastningsandel?

 1. Avkastningsandelen är en placering i din andelsbanks eget kapital i enlighet med lagen om andelslag. Den stärker din banks kapitaltäckning och gör det möjligt för dig att dra nytta av bankens framgång. 
 2. Målet är en så bra och konkurrenskraftig årlig ränta som möjligt på Avkastningsandelen. Räntan för varje kalenderår fastställs i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman.
 3. Minimiplaceringen i Avkastningsandelen är 100 euro och maximiplaceringen varierar från andelsbank till andelsbank.
 4. Det lönar sig att vara beredd på en placeringstid på minst tre år.
 5. En placering i Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti.

Hur placerar jag i Avkastningsandelar?

 1. Som ägarkund i andelsbanken kan du placera i din banks Avkastningsandelar under teckningstiden. Med teckningstid avses den period då du kan köpa Avkastningsandelar.
 2. Observera att teckningstiden varierar från andelsbank till andelsbank. Kontrollera på din banks sidor när det är emission. 
 3. Du kan teckna andelar genom att besöka din andelsbank, boka tid för ett möte eller ringa OP:s telefontjänst på numret 0100 0500 (mån.–fre. 8–16, lna/msa). 
 4. Företags- och organisationskunders möjlighet att bli ägarkunder och placera i Avkastningsandelar varierar från andelsbank till andelsbank. 

Vad annat ska jag beakta då jag placerar i Avkastningsandelar?

 1. För Avkastningsandelen eftersträvas en ränta i enlighet med avkastningsmålet, men räntan kan inte garanteras. På basis av avkastningsmålet kan man inte göra tillförlitliga antaganden om den framtida avkastningsutvecklingen.
 2. Utbetalningen av räntan och räntans storlek beror alltid på bankens resultat. Räntan fastställs årligen i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman.
 3. Räntan på Avkastningsandelen betalas från bankens utdelningsbara överskott i enlighet med lagen om andelslag. Det uppstår inte nödvändigtvis alla år utdelningsbart överskott. Det är också möjligt att Andelsbankens utdelningsbara överskott är större än det belopp som betalas i ränta på Avkastningsandelarna.
 4. Avkastningsandelen beskattas lindrigare än de flesta andra placeringar. Räntan på Avkastningsandelen är kapitalinkomst i personbeskattningen. Beskattningen beror på varje kunds individuella omständigheter och kan förändras i framtiden. I avkastningsmålet beaktas inte skatter eller andra kostnader.
 5. Företag och organisationer kan kontrollera beskattningspraxis på skatt.fi.
 6. Du kan avstå från din Avkastningsandel genom att säga upp den. Återbetalningstiden för en Avkastningsandel är 12 månader från slutet av uppsägningsåret.
 7. Avkastningsandelen saknar kapitalgaranti, och återbetalningen är villkorlig. Du kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Avkastningsandelskapitalet kan användas för att täcka bankens eller OP Gruppens centralinstituts eller dess medlemsbankers förluster. Banken har också enligt sina stadgar rätt att vägra återbetala andelarna.
 8. Om Avkastningsandelarna inte kan återbetalas i sin helhet, har andelsbanken med stöd av sina stadgar möjlighet till efterhandsåterbetalning ännu under de fem följande räkenskapsperioderna, varefter rätten till efterhandsåterbetalning upphör.
 9. En Avkastningsandel kan inte fritt överlåtas vidare. Den kan överföras endast till en annan ägarkund i den egna andelsbanken. Avkastningsandelarna har ingen sekundärmarknad.

 10. Avkastningsandelarna ger inte OP-bonus.

Välj placering som ämne då du bokar tid för ett möte. Då styrs du direkt till rätt expert.

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Avkastningsandelen erbjuds av andelsbanken.