Tilinpäätösaineistojen tilaus

OP-Bokslutsmaterialtjänst

För bokslutet behöver ditt företag från banken saldointyg över konton och lån samt information om borgensförbindelser och inteckningar. Dessutom behöver du uppgifter om ditt företags värdepapper, placeringar och leasingåtaganden.

Via OP-Bokslutsmaterialtjänsten kan du beställa och hämta allt material som behövs för bokslutet från hela OP Gruppen. Material kan beställas för flera företag på en gång med en enda inloggning. Beställningen kan göras antingen av företagets företrädare själva eller så kan de befullmäktiga till exempel en bokföringsbyrå att uträtta ärenden för företagets räkning. Du kan ge en fullmakt i tjänsten Suomi.fi

 

Skedena vid beställningen av bokslutsmaterial via OP-Bokslutsmaterialtjänsten

 

 • Du kan beställa material om du har rätt till det på basis av din ställning eller har fått en fullmakt för det i tjänsten Suomi.fi.
 • Beställ bokslutsmaterial via OP-Bokslutsmaterialtjänsten. Du kan göra beställningen på förhand, i god tid före räkenskapsperiodens slut. Du kan identifiera dig med alla bankers koder.
 • Hämta det färdiga materialet från OP-Bokslutsmaterialtjänsten. Materialet kan hämtas inom 15 bankdagar från den transaktionsdag du meddelat i beställningen.

 

Vem kan beställa? – viktig information om fullmakter

 

 • Firma: näringsidkaren själv
 • Aktiebolag och andelslag: verkställande direktören eller styrelseledamöterna
 • Bostadsaktiebolag: styrelseledamöterna eller disponenten
 • Öppet bolag: bolagsmän
 • Kommanditbolag: ansvariga bolagsmän
 • Förening: styrelsemedlemmarna
 • Bokföringsbyrå eller annan företrädare för företaget: Kan beställa material om företaget har gett en fullmakt i tjänsten Suomi.fi.
 • Stiftelser, offentliga samfund och församlingar: En representant kan beställa material om hen har fått en fullmakt med ansökan i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer information och anvisningar om fullmakter i tjänsten Suomi.fi

Observera att OP-Bokslutsmaterialtjänsten gäller endast finländska företag. Bokslutsmaterial för utländska företag kan du fortfarande beställa via din kontaktperson vid OP.

 

Följande material får du själv från tjänsten op.fi


Om ditt företag använder våra digitala tjänster, kan du från tjänsten op.fi för företag utan separat avgift ladda ner:

 • saldo- och ränteintyg för konton
 • saldobekräftelser för krediter
 • pantförteckningar
 • information om avslutade konton

Läs mer information och anvisningar

 

Följande material sänds automatiskt

 

 • Placeringsrapporterna bildas automatiskt och sänds i månadsskiftet januari–februari till nättjänsten eller per post beroende på det leveranssätt som avtalats.
 • OP-Livförsäkrings Ab sänder per post under januari till sina företagskunder en utredning över inbetalda premier i pensionsförsäkringar samt kontoutdrag över företagets spar- och fondförsäkringar samt kapitaliserings- och placeringsavtal.
 • För material från andelsbankerna debiteras en avgift enligt vår servicetariff. Du kan se tariffen då du loggat in i tjänsten op.fi.
 • Hos OP Företagsbanken är avgiften för material i regel 35 euro/produkt eller produktområde/FO-nummer.
 • För material från OP-Livförsäkring och OP Kapitalförvaltning debiteras ingen separat avgift.
 • För material från OP:s enheter i Baltikum debiteras en avgift i enlighet med tariffen i Baltikum.
Tjänsten tillhandahålls av OP Gruppen. Genom att ge en fullmakt ger du den befullmäktigade rätt att beställa bokslutsmaterial från fullmaktsgivarens tjänster i OP Gruppen. Beställningarna är avgiftsbelagda och serviceavgifterna debiteras kundföretaget.