Placering av skyddsersättning

Det kan i din skog finnas ett med tanke på dess mångfald värdefullt naturobjekt som det också kan vara ekonomiskt lönsamt att skydda.

Det är viktigt att placera skyddsersättningen i enlighet med de egna målen, så att din egendom ger avkastning också i fortsättningen. Skyddsersättning som erhållits i synnerhet i form av en engångsersättning kan vara av en betydande storlek.

Frivilligt skydd av skogar

Metso, den frivilliga handlingsplanen för den biologiska mångfalden, är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets samföretag med syfte att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarterna.

Metso lämpar sig för privata skogsägare som är intresserade av skydd och som i sin skog har lämpliga naturobjekt att skydda antingen permanent eller temporärt. Skogsägare kan också sälja skog till staten som skyddsområde. I Metso-programmet betalar staten ersättning till skogsägare för skydd och naturvård i enlighet med programmet, och därför lämpar det sig också för skogsägare som vill skydda mångfalden i skogen men som också har ekonomiska mål för sin skogsegendom.

Skyddsersättningen – hur stor kan den vara?

I det tidsbestämda avtalet ersätts endast en del av avverkningsvärdet på det skyddade skogsområdet. Ersättningen för ett tidsbestämt skydd på 10 år utgör i allmänhet högst en tredjedel av avverkningsvärdet på trädbeståndet. Ersättningen är jämförbar med skyddsområdets avkastningsvärde, som är bundet till regionala rotpriser, huvudträdslag, trädbeståndets mängd och avverkningsmöjligheter. Du kan läsa närmare på webbplatsen för Metso-programmet.

Objekt som lämpar sig för Metso-programmet

En grundregel är att objektet ska avvika betydligt från en ekonomiskog. Det finns trädbestånd i flera lager, och spår av avverkning syns inte eller de är gamla. Trädbeståndet borde i regel vara över 100 år och på området finns mycket rötträd.

Värdefulla livsmiljöer och naturobjekt som lämpar sig för Metso-programmet är:

  • vidsträckta gamla moskogar
  • lundar
  • trädbevuxna och näringsrika myrar
  • svämskog
  • solexponerade miljöer
  • miljöer omkring småvatten, såsom bäckar och källor

Genom att placera skyddsersättningen stärker du din ekonomi också i framtiden

Placeringarna kan ge ränta, utdelningar eller värdeökning – beroende på vad placeringen gäller. Genom att placera möjliggör du emellertid avkastning på kapitalet, det vill säga i det här fallet på den skyddsersättning som du har fått. När kapitalet är placerat erbjuder det skydd mot inflationen som tär på köpkraften. Att placera i olika objekt åter hjälper till att sprida riskerna.

Hos OP erbjuder vi placeringsobjekt enligt just dina mål och behov. Placeringsobjekten skiljer sig från varandra bland annat enligt avkastning samt avkastningsfluktuationer, det vill säga enligt risken.

Våra produkter och tjänster stöder hanteringen av din ekonomi och hjälper dig att ta förnuftiga beslut som gäller pengar oberoende av ditt livsskede. Med våra tjänster får du mer tid över för att leva och förverkliga dina drömmar om att till exempel bli förmögnare. Min ekonomi finns i alla OP:s kanaler.

Placeringsexperterna i våra banker hjälper dig med att välja bland de olika placeringsprodukterna.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.

Läs mer om möjligheterna för sparande och placering