” ”

Tiedätkö mitä työntekijän sairastuminen maksaa? Sairauslomista ja sairauspoissaoloista vallitsee väärinkäsityksiä

Sairauspoissaolot maksavat aina, vaikka oma poissaolo tuntuisikin pikkujutulta. Sairauslomat aiheuttavat suuria kustannuksia yrityksille, mutta niitä on mahdollista vähentää tehokkaasti ennalta.

Eihän minun muutaman päivän sairauspoissaoloni vaikuta mihinkään. Näin ajatellaan yleisesti, kun puhutaan sairauspoissaolojen kustannuksista. Yksittäinen työntekijä ei aina näe omaa arvoaan osana yrityksen tuottavuutta.

Suomalainen työntekijä on sairauden takia poissa töistä keskimäärin 5-7 päivää vuodessa. Sairauspoissaolot kuormittavat yrittäjiä ja aiheuttavat ongelmia etenkin pk-yrityksille. Yhden ihmisen sairauspoissaolo voi halvaannuttaa koko yrityksen toiminnan. Kustannuksia ei kuitenkaan yleensä ajatella silloin, kun asiat ovat hyvin. 

Pohjola Vakuutuksen henkilöriskien asiantuntijat Sirpa Arffman ja Ulla Juuti vastaavat kysymyksiin sairauspoissaoloista ja yrityksistä. 

Miksi sairauspoissaolojen kustannuksia vähätellään? 

Sirpa Arffman (SA): Keskustelua sairauspoissaoloista on edelleen liian vähän. Ei siis pelkästään vähätellä kustannuksia, vaan kartetaan koko aihetta. Aihepiiriin liittyy vahva vastakkainasettelu työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijöillä on harvoin käsitystä sairauspoissaolojen aiheuttamista kustannuksista. Tilanne on usein jopa niin, ettei käsitystä ole edes työnantajalla.

Sairauspoissaolojen kustannukset ovat hämärän peitossa niin kauan, kun kustannuksia esiin tuova seurantamalli puuttuu eikä asiaa läpivalaista työpaikoilla. Keskimääräiset kustannukset eivät puhuttele, eivätkä valaise sairauspoissaolojen todellista hintaa.

Onko yhden työntekijän sairauspoissaoloilla merkitystä? 

SA: Ajatus siitä, ettei yhdellä työntekijällä olisi merkitystä on väärä. Meillä kaikilla on oma merkityksemme ja roolimme osana työn tekemisen prosessia. Enää ei ole työpaikkoja, joissa käydään ”vain töissä”. Jos roolin tai toimenkuvan merkitys ja vastuut eivät ole selkeitä, on vääjäämätöntä, ettei työntekijä arvosta työpanostaan. Yksikin sairauslomapäivä merkitsee. 

Tiesitkö tämän: Sairauspoissaolojen kustannukset vaihtelevat toimialasta, palkkatasosta ja muista kustannuksista riippuen. Esimerkiksi tuotantovälineiden kulut juoksevat, vaikka niitä ei käytettäisi. Yhden sairauspäivän hinta yritykselle on keskimäärin noin 350 euroa, ja keskimäärin yhdellä työntekijällä Suomessa on sairauspoissaoloja 5–7 päivää vuodessa. 

Voiko yksittäinen työntekijä vaikuttaa sairauspoissaoloihin yrityksessä?

Ulla Juuti (UJ): Useilla ihmisillä omat työt kasaantuvat sairauspoissaolon aikana ja työt tehdään, kun töihin palataan. Omasta työkykyisyydestä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla, mutta työyhteisössä voidaan tukea jokaisen työhyvinvointia reilulla ja tasapuolisella kohtelulla. Tämä koskee sekä käyttäytymistä että töiden ja osaamisen jakamista. Yksinkertaiset asiat auttavat. Milloin viimeksi olet kysynyt siltä vähemmän tutulta työkaverilta, mitä kuuluu ja miten menee?

Tiesitkö tämän: Omailmoituskäytäntö vähentää yrityksen kustannuksia, kun työntekijä voi olla poissa ilman lääkärin tai hoitajan todistusta.

Miten työnantaja voi vaikuttaa sairauspoissaolojen vähentämiseen?

SA: Yrityksissä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin työskentelyolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantamisen lisäksi kiinnittämällä huomioita hoitoprosessien tehostamiseen. Kaikki lähtee johtamisesta ja organisoimisesta. Yrityksissä pitää olla aitoa kiinnostusta työkykyasioita kohtaan ja siihen liittyen sairauspoissaolojen seurannan työkalut, jotka tuovat sairauspoissaolojen kustannukset esille konkreettisesti.

Tiesitkö tämän: Helposti nähtäviä sairauspoissaolojen kustannuksia ovat kiinteät yritystoimintaan liittyvät kustannukset. Näihin kuuluvat vakuutusmaksut, palkkakustannukset, työterveyshuollon kustannukset, sijaiskustannukset, koneiden ja laitteiden kustannukset ja sijaisten rekrytointi. Vaikeammin määriteltäviä kustannuksia ovat laadun heikkeneminen, reklamaatiot, yhteistyön heikentyminen ja muun aineettoman pääoman arvo. Terveysturvan mahdollistama nopea hoitoon pääsy ja sitä kautta nopeampi työhön paluu tuovat hyötyjä sekä yrittäjälle että työntekijälle.

Mitä on huono johtaminen, josta aiheutuu sairauspoissaoloja?

UJ: Osa sairauspoissaoloista johtuu heikosta johtamisesta, kun esimiesten ei koeta välittävän, eivätkä työyhteisön rakenteet ja toimintatavat ole tasapuoliset. Ennakoiva toiminta ja aktiivinen kehittäminen vähentävät sairauspoissaoloja. Osa henkilöstöstä reagoi ja jää helpommin pois, kun koetaan, että se on mahdollista. Osa taas tekee pitkää päivää ja päätyy poissaoloihin kuormituksen vuoksi. 

Tiesitkö tämän: Työhyvinvoinnin edistämisestä vastaa yrityksen johto. Työterveyshuolto auttaa tarvittaessa, joten työnantajan ja työterveyshuollon suhteen on hyvä olla tiivis. Työkykyyn ja työhyvinvointiin sijoitetut eurot tulevat moninkertaisena takaisin. 

Miten esimies voi vaikuttaa sairauspoissaolojen vähentämiseen?

UJ: Toimintatavan pitää olla tasapuolinen kaikille ja koko henkilöstön tiedossa. Osa esimiehistä tekee tätä normaalina arkirutiinina, mutta joillekin esimiehille asioiden ottaminen puheeksi voi tuntua vaikealta. Työkykyyn liittyvät asiat koetaan henkilökohtaisiksi, jolloin niistä ei aina uskalleta keskustella. Esimiehen työkaluja sairauspoissaolojen vähentämiseen ovat palautteen antaminen, kiittäminen sekä kannustuksen ja välittämisen osoittaminen.

Tiesitkö tämän: Lyhyiden sairauspoissaolojen lisääntyminen yrityksessä on signaali ongelmista. Jos ongelmiin ei puututa ajoissa, ne voivat johtaa jopa työkyvyttömyyteen. 

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Työkyvyttömyysvakuutus
Yrityksen työkyvyttömyysvakuutuksilla varaudut ohimenevään ja pysyvään työkyvyttömyyteen.