Dina rättigheter


Vilka är dina rättigheter som kund hos oss?

Du har rätt, bland andra, att få öppen och transparent information om behandlingen av dina personuppgifter, kontrollera uppgifter om dig själv, kräva att en felaktig eller bristfällig uppgift rättas samt att onödiga eller föråldrade uppgifter raderas. Läs mer om alla dina rättigheter nedan.

Rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen medför öppenhet och transparens i behandlingen av personuppgifter. Du har därför möjlighet att övervaka behandlingen av dina uppgifter, att förstå dina rättigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter samt att utöva dina rättigheter. Vi informerar dig alltid om behandlingen av personuppgifter i samband med insamlingen eller mottagningen av uppgifter, och vi underrättar dig om ändamålen med behandlingen av dina uppgifter samt om dina rättigheter i anslutning till behandlingen.

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi mer detaljerat bl.a. vem som är personuppgiftsansvarig, dvs. vilken instans i OP som samlar in uppgifter, den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation, dataskyddsombudets namn och kontaktinformation, ändamålen med de insamlade uppgifterna, information om lagringstiderna, till vem uppgifter lämnas ut och om uppgifter behandlas utanför EU. Vi berättar också om skyddsåtgärder i anslutning till behandlingen och om dina rättigheter.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter, dvs. rätt till insyn

Du kan granska de centrala uppgifter som OP Gruppen har om din kundrelation i tjänsten Min profil på op.fi. I Min profil kan du också begära att få tillgång till uppgifter som lagrats om dig samt spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan apparat.

Om du vill ha uppgifterna som pappersutskrift, ber vi dig besöka vårt kontor. I vissa fall erbjuder vi också möjlighet att se på uppgifter på vårt kontor. I regel kostar det dig inget att utöva din rätt till insyn och du behöver inte motivera din begäran.

Rätt att överföra dina personuppgifter

Du har rätt att få vissa personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också överföra de här uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att få dina uppgifter rättade

Vi strävar efter att hålla dina uppgifter uppdaterade, och på din begäran rättar vi utan dröjsmål felaktiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter om dig, såsom din kontaktinformation. Kontaktinformationen, till exempel då ditt telefonnummer eller din e-postadress ändras, kan du rätta själv i tjänsten Min profil på op.fi. Du kan också som tidigare sköta ärendet genom att besöka OPs kontor.

Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter

I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter tillfälligt begränsas, till exempel då du bestrider uppgifternas korrekthet. Då tar vi bort de personuppgifter för vilka du vill begränsa behandlingen från den dagliga användningen. Du ska rikta begränsningen till de enskilda personuppgifter som din begränsningsbegäran gäller.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som inte baserar sig på speciallagstiftning, avtal eller samtycke. Du kan alltid göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföring. Dessutom kan du invända mot behandling som till exempel ansluter sig till marknads- eller opinionsundersökningar eller frivillig kundkommunikation. Rätten att göra invändningar mot behandlingen innebär inte en allmän rätt att invända mot all behandling av personuppgifter i OP.

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som i betydande grad påverkar den registrerade och som enbart grundas på automatiserat individuellt beslutsfattande

Automatiskt beslutsfattande innebär att ett beslut som gäller dig fattas enbart på basis av automatisk databehandling. Under rubriken "Hur utnyttjar vi automatiskt beslutsfattande?" finns exempel på situationer där vi använder oss av automatiskt beslutsfattande.

Med hjälp av automatiskt beslutsfattande kan ditt ärende behandlas betydligt snabbare. Du kan till exempel få ett kreditbeslut på ett ögonblick eller din försäkring kan träda i kraft genast efter att du tecknat den. Gällande våra tjänster som baserar sig på automatiskt beslutsfattande informeras du tydligt om saken innan du anlitar tjänsten i fråga.

Om du är missnöjd med ett automatiskt beslut, har du rätt att begära att en fysisk person behandlar ärendet för den personuppgiftsansvarige, att framföra dina synpunkter och att överklaga beslutet.

Rätt att få dina uppgifter raderade, dvs. rätt att bli bortglömd

Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas i OP Gruppen, har du i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter ska raderas helt eller delvis. Så är fallet till exempel om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke eller om dina uppgifter inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in.

Om du begär att dina uppgifter ska raderas, bedömer vi om vi kan radera de begärda uppgifterna. OP Gruppens verksamhet regleras av flera speciallagar (t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftningen), som innehåller skyldigheter att lagra personuppgifter. Vi kan till exempel inte radera personuppgifter på din begäran, om det finns en lagstadgad förpliktelse eller någon annat motiverad grund att lagra dem. Personuppgifter kan raderas närmast då lagringstiden för uppgifterna har löpt ut eller då uppgifter i övrigt konstateras vara onödiga eller ogrundade.

I tjänsten Min profil på op.fi kan du granska och bearbeta dina personuppgifter, dina samtycken och andra uppgifter om din kundrelation i anslutning till dina personuppgifter som behandlas inom OP Gruppens finansrörelse, dvs. bankerna, skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen.

I Min profil kan du själv ändra din kontaktinformation. Om du vill kan du också begära att få uppgifter som lagrats om dig samt med ett enda klick spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan apparat.

I Min profil kan du vid behov göra en separat personuppgiftsbegäran, om du behöver ytterligare information. I regel kostar det dig inget att utöva rättigheterna.

Du kan också utöva dina rättigheter genom att besöka vårt kontor.

Tjänsten Min profil på op.fi samlar de viktigaste uppgifterna om din kundrelation behändigt på ett och samma ställe.

I Min profil kan du granska och bearbeta dina personuppgifter, dina samtycken och andra uppgifter om din kundrelation i anslutning till dina personuppgifter som behandlas inom OP Gruppens finansrörelse, dvs. bankerna, skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Du ser om dina uppgifter och inställningar är uppdaterade och kan ändra din kontaktinformation. Du kan också vid behov begära att få tillgång till uppgifter som lagrats om dig samt med ett enda klick spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan apparat. I Min profil kan du också vid behov göra en separat personuppgiftsbegäran, om du behöver ytterligare information.

I Min profil finns uppgifter om bland annat dagliga penningaffärer, lån, försäkringar, besparingar och placeringar, dina fullmakter samt uppgifter som gäller ägarkundskapet och förmåner. Här finns också inställningar som gäller Mobilnyckeln och säkerhet.

Innehållet i Min profil har utarbetats tillsammans med våra kunder. Uppgifter som tidigare har funnits på olika ställen har samlats ihop till en överskådlig helhet. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna ska vara lätta att hitta.

OP Gruppen är verksam i branscher som kräver särskilt förtroende. Därför är det ytterst viktigt för OP att säkerställa att nivån för dataskydd och datasekretess är hög i all verksamhet. Alla personuppgifter (inklusive patientuppgifter) behandlas omsorgsfullt och enligt lagstiftningens krav genom att iaktta god informationshantering. Vi respekterar banksekretessen och försäkringshemligheten samt konfidentialiteten hos patientuppgifterna i all vår verksamhet.

Vi försäkrar oss om att det finns en lagstadgad grund för behandlingen. Vi använder uppgifterna enbart för syften som bestämts på förhand eller syften som stämmer överens med dem. Onödiga personuppgifter tas bort eller anonymiseras.

I vissa situationer kan OPs företag behandla personuppgifterna om anställda hos en företagskund, liksom uppgifterna om företagskundens kontaktpersoner. I regel är OPs företag personuppgiftsansvariga i sådana situationer. Då är företagskundens anställda sådana registrerade som avses i dataskyddslagstiftningen. Det kan också vara fallet till exempel i situationer där en företagskund har fått leasingfinansiering från OP för de anställdas tjänstebilar eller för deras arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar.

Nedan finns svar på frågor som våra företagskunder och samarbetspartner oftast har ställt.

Hurdana åtgärder har OP Gruppen vidtagit för att uppfylla förpliktelserna enligt dataskyddslagstiftningen?

OP har i ett särskilt dataskyddsprojekt gått igenom alla funktioner som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. I projektet säkerställde man att OP kan uppfylla den nya förordningens krav och genom det också betjäna kunderna ännu bättre än tidigare.

OP Gruppen har dessutom utsett ett dataskyddsombud på grupplanet. Ombudet får hjälp av ett omfattande nätverk av dataskyddsexperter. Pohjola Sjukhus har också ett eget dataskyddsombud. Dessutom utbildar OP Gruppen hela sin personal, så att varje anställd hos OP Gruppen är medveten om kraven i dataskyddslagstiftningen på det sätt som den anställdas arbetsuppgifter förutsätter och kan i sin verksamhet verkställa det inbyggda, standardiserade dataskyddet.

Våra anställda har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en hälsoskyddsförsäkring hos Pohjola Försäkring Ab. Vad måste företaget beakta?

I de här fallen är Pohjola Försäkring Ab personuppgiftsansvarig och således ansvarig för de förpliktelser som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar alltid alla personuppgifter särskilt noggrant, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och genom att iaktta god informationshantering.

Vårt företag har fått leasingfinansiering från OP för sina anställdas tjänstebilar. Vad måste företaget beakta?

I de här fallen är OP Företagsbanken Abp personuppgiftsansvarig och således ansvarig för de förpliktelser som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar alltid alla personuppgifter särskilt noggrant, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och genom att iaktta god informationshantering.

Hur kan våra anställda i det här fallet kontrollera sina uppgifter?

I situationer där OP Gruppens företag som personuppgiftsansvariga behandlar uppgifterna om dem som är anställda hos en företagskund, har personerna i fråga rätt att kontrollera sina uppgifter. Det handlar dock om en personlig rättighet, så våra företagskunder kan inte kontrollera de här uppgifterna för sina anställdas räkning.

Hur har OP Gruppen förberett sig för personuppgiftsincidenter och för att anmäla dem?

OP Gruppen strävar med sin verksamhet efter att förhindra alla personuppgiftsincidenter enligt bästa förmåga. Ifall en personuppgiftsincident trots det skulle ske, använder OP Gruppen effektiva verksamhetsmodeller. Med dem kan gruppen reagera snabbt på situationer och minimera incidentens eventuella skadeverkningar. OP Gruppen rapporterar samtliga upptäckta personuppgiftsincidenter i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Hur avtalas det om behandlingen av personuppgifter med företagskunderna, och vad avtalas?

I situationer där dataskyddsförordningen förutsätter att avtalen uppdateras till vissa delar, kommer OP att uppdatera avtalen. Avtalsuppdateringar behövs inte nödvändigtvis då det gäller OP Gruppens företagskunder.

Ska OP Gruppens företagskunder ingå ett s.k. avtal enligt art. 28 med OP Gruppens företag?

Dataskyddsförordningen förutsätter att man i vissa situationer kommer överens om behandlingen av personuppgifter i ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet (s.k. avtalsvillkor enligt art. 28).

Ifall OP till exempel tillhandahåller dina arbetstagares lagstadgade försäkringar, är OP personuppgiftsansvarig, inte personuppgiftsbiträde för ditt företags räkning. Då är det inte nödvändigt i det här sammanhanget att upprätta ett avtal om databehandling enligt dataskyddslagstiftningen.

Överför OP Gruppen personuppgifter om en företagskunds anställda till tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Vi anlitar underleverantörer och partner för att producera och tillhandahålla tjänster. I samband med att en tjänst tillhandahålls, kan personuppgifter överföras till exempel till en underleverantör för OP Gruppen i ett tredjeland.

Då data överförs, iakttar OP Gruppen alltid de förpliktelser som dataskyddslagstiftningen för med sig. Vi försäkrar oss med hjälp av avtals- och andra arrangemang om att personuppgifterna alltid behandlas omsorgsfullt och med iakttagande av god informationshantering också hos våra underleverantörer och partner.

Vi behandlar personuppgifter i regel inom EES-området. Med EES-området avses EU-medlemsstaterna samt Island, Norge och Liechtenstein. Om vi överför uppgifter utanför EES-området, till exempel till Förenta staterna, ser vi till att nivån för skyddet av personuppgifter är adekvat på det sätt som lagstiftningen förutsätter och vi använder uppgiftsöverföringsmekanismer som Europeiska kommissionen godkänt, i första hand Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Standardavtalsklausuler på Europeiska kommissionens webbplats:

Vem informerar om behandlingen av personuppgifter?

Då OP Gruppens företag handlar som personuppgiftsansvarig, är det ansvarigt för att dess kunder och andra registrerade får behörig information om behandlingen av personuppgifterna.

Hur säkerställer OP Gruppen att de underleverantörer som den anlitar agerar korrekt?

När OP Gruppens företag anlitar underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter, kan företaget anlita endast sådana underleverantörer som vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

OP Gruppen väljer alla sina underleverantörer särskilt noggrant för att kunna garantera en adekvat nivå för datasekretess och dataskydd i all verksamhet. OP Gruppen kan också auditera de personuppgiftsbiträden som den anlitar för att säkerställa att deras verksamhet motsvarar kraven.

OP Gruppen kommer överens om behandlingen av personuppgifter med de underleverantörer som den anlitar med ett avtal där avtalsparten förpliktas att handla så som dataskyddsförordningen förutsätter.

Hur tar OP Gruppen hand om dataskyddet hos personuppgifter?

Vi skyddar personuppgifterna med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmetoder. Sådana är bland annat en förebyggande och reaktiv riskhantering, användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra utrustningslokaler samt passerkontroll och säkerhetssystem.

Skyddsmetoder är även säkerhetsplanering, ett kontrollerat beviljande av behörigheter och uppföljning av dem, säkerställande av kompetensen hos personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt ett omsorgsfullt val av underleverantörer. Vi uppdaterar fortlöpande våra interna rutiner och anvisningar.

Automatiskt beslutsfattande innebär att beslut gällande dig fattas enbart på basis av automatisk databehandling. Med automatiskt beslutsfattande kan ditt ärende behandlas betydligt snabbare. Du kan t.ex. få ett automatiskt kreditbeslut på ett ögonblick eller din försäkring kan träda i kraft genast efter att du tecknat den.

Bankkort dvs. debit-kort

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande vid beviljandet av kort. Beslutet baserar sig på dina kunddata som OP Gruppen redan har. När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för kortbeviljarens räkning.

Kreditkort samt krediter med och utan säkerhet

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande vid beviljandet av kredit. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har samt uppgifter som begärs från kreditupplysningsregistret och befolkningsdatasystemet.

När du har fått ett kreditbeslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för kreditbeviljarens räkning.

Teckning av försäkring

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut, då du tecknar en försäkring på nätet eller via en mobilapp. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har, fordons- och kreditupplysningsregistret samt våra kund- och försäkringsanvisningar. Vi hämtar uppgifter om registrerade fordon från fordonsregistret med det registreringstecken som du har uppgett.

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för försäkringsgivarens räkning.

Hälsodeklaration

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut, då du vid ansökan om en försäkring fyller i en hälsodeklaration, dvs. lämnar uppgifter om den försäkrades hälsa. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, våra riskurvalsprinciper, de valda försäkringsskydden samt de valda maximiersättnings- eller ersättningsbeloppen.

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för försäkringsgivarens räkning.

Försäkringsersättningar

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i ersättningsbeslut. Beslutet om en försäkringsersättning baserar sig på de uppgifter som du har lämnat om skadan, på försäkringsvillkoren och på dina kunddata som OP Gruppen redan har.

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för försäkringsgivarens räkning.

Uppsägning av försäkring

En försäkring kan sägas upp automatiskt på grund av obetalda fakturor.

Konton

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande vid öppningen av kontot. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har och uppgifter som hämtas från befolkningsdatasystemet.

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter på nytt för kontobeviljaren.

Hur fungerar cookies?

Cookies (kakor) är små textfiler som sparas på din webbläsare. De berättar oss till exempel vilken typ av enhet du använder för att komma åt webbtjänsten och om du har besökt vår webbplats tidigare.

Vi använder cookies endast med användarens samtycke

Med dina egna inställningar för cookies kan du påverka hur vi kan utnyttja uppgifterna som vi samlar in. Vi utnyttjar exempelvis inte uppgifter för inriktning och marknadsföring av tjänster utan ditt samtycke.

Dina inställningar för cookies gäller i tjänsten op.fi, på alla dess undersidor samt i OP-mobilen från version 31.0 och i OP-företagsmobilen från version 15.0. Vid behov frågar vi efter ditt samtycke till användning av cookies på dessa sidor.

Om du endast har tillåtit nödvändiga cookies kommer vi att be om ditt samtycke igen efter 6 månader. Dina andra cookieinställningar gäller för 12 månader. Om du raderar cookies ur webbläsaren kommer vi att be om ditt samtycke igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Cookies på öppna webbplatser

När du besöker OP Gruppens öppna webbplatser, sparas inställningarna för cookies i din webbläsare. Om du använder flera webbläsare, kan de ha olika inställningar för cookies.

Om flera personer använder samma enhet och webbläsare, gäller de val som en användare gör gällande cookies också för de andra användarna, om cookies inte raderas ur webbläsaren efter varje session.

Läs mer om inställningarna för cookies i olika webbläsare

Cookies i nättjänsten för privatkunder

Om du under samma besök loggar in i tjänsten op.fi inom 15 minuter, sparas dina samtycken till cookies som du gett på den öppna webbplatsen också i dina kunduppgifter. 

Läs mer om inställningarna för cookies för inloggade privatkunder

Inställningarna för cookies för inloggade användare hittar du också i din egen profil.

Cookies i nättjänsten för företag

När du loggar in i op.fi med en företagsbeteckning, sparas inställningarna för cookies i dina egna uppgifter. Samtycken till cookies kopplas alltid till en fysisk person, inte till ett företag.

Läs mer om inställningarna för cookies för inloggade företagskunder

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Verktygen kan ställa in flera cookies med olika lagringstider. Vi anger den maximala lagringstiden för cookies för varje verktyg. 

  • Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök. De raderas automatiskt då du stänger webbläsaren. Sessionscookies hjälper dig till exempel att navigera mellan sidor, att logga in i tjänsten och att använda olika räknare och nätblanketter.   
  • Permanenta cookies blir kvar för en viss tid i din webbläsare eller enhet också efter sessionen, om du inte tar bort dem tidigare via webbläsarens inställningar. Permanenta cookies använder vi för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av dem identifierar webbplatsen din enhet och kommer ihåg dina inställningar, exempelvis ditt språkval, när du besöker webbplatsen igen.  

Lista på verktyg

Lista över verktyg som används i tjänsten op.fi och på dess undersidor. I OP-mobilen och OP-företagsmobilen används endast Adobe Analytics. Utöver dessa används också OP:s egna cookies och verktyg. Vi anger den maximala lagringstiden för cookies för varje verktyg.

Nödvändiga cookies

Lagras högst

Adobe Analytics
Med Adobe Analytics analyserar vi felsituationer, användarvolymer och trafiken på OP:s egna webbplatser och i OP:s mobilapplikationer.  
2 år
Giosg Live Chat
Genom cookies Giosg Live Chat-tjänsten kan vi tillhandahålla en chatt-tjänst samt analysera och utveckla tjänsten.
2 år

Cookies för verksamhetsutvecklin

 
Adobe Analytics
Med Adobe Analytics analyserar vi besökarnas aktivitet och agerande på OP:s egna webbplatser och i OP:s mobilapplikationer. Vi använder dessa uppgifter för utveckling av nya tjänster och affärsutveckling inom OP Gruppen.
2 år

Riktade cookies

 
Salesforce Data Management Platform (DMP)
Med verktyget Salesforce DMP kombinerar vi uppgifter som vi samlar in, skapar olika målgrupper och riktar reklam bl.a. i externa kanaler.
6 månader
Adform
Vi analyserar och statistikför webbplatstrafik med hjälp av Adform och inriktar reklam i våra samarbetspartners tjänster.
13 månader

Tredje parts annonscookies 

Med hjälp av tredje parts annonscookies kan vi rikta aktuell marknadsföring från OP till användaren på olika webbplatser och sociala medier. Genom dem får vi också statistisk information om marknadsföring och målgrupper.

Den här sidan använder annonscookies från Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Sumo, Twitter och YouTube.

Tredje parter svarar för lagringstiden av annonscookies i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.

Sociala insticksprogram

På OP Gruppens webbplatser använder vi sociala tillägg, dvs. sociala insticksprogram från en tredje part. Med hjälp av dem kan du se innehåll och videor från sociala medier på webbplatsen. Den här sidan använder sociala insticksprogram från YouTube.

Sociala insticksprogram laddas upp från tjänsteleverantörers egna servrar. Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur sociala insticksprogram använder cookies. Insticksprogram kan ställa in egna cookies efter sina egna principer. Tjänsteleverantörerna kan använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte. 

Din integritet är viktig för oss

Uppgifterna som samlats in med cookies och olika verktyg ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen, och endast OP kan använda dem. Våra samarbetspartner verkar som personuppgiftsbiträden på OP:s vägnar och för OP:s räkning, och använder inte uppgifterna för egna syften.

För att kunna överlåta uppgifter till tredje part måste vi få medgivande till annonscookies. För användningen av dessa uppgifter svarar tredje part som personuppgiftsansvarig tillsammans med OP eller som separat personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.

Som ett ansvarsfullt företag har vi förbundit oss till att svara för ditt integritetsskydd i enlighet med lagstiftningen om dataskydd. Läs mer om hur OP behandlar personuppgifter

I OP Gruppens cookie-principer och då vi ber om cookie-samtycken följer vi den lagstiftning som gäller användningen av cookies samt myndighetsanvisningar och beslut, särskilt:

Läs mer om våra partners och sociala mediers egna dataskyddspolicyer: 

Radera cookiehistorien

I inställningarna för din webbläsare kan du radera cookiehistoriken, vilket gör att de cookies, som din webbläsare har lagrat tidigare, raderas. Att radera cookiehistoriken hindrar inte lagring av nya cookieuppgifter.

Förhindra användning av tidigare uppgifter om riktning

Om du tidigare har godtagit riktade cookies, raderar dina nya inställningar för cookies inte omedelbart gammal cookieinformation. Du kan se riktad annonsering på våra samarbetspartners webbplatser upp till 30 dagar efter det att du återtog ditt samtycke.

Hindra tredje parts webbannonsering

Om du inte tidigare har blockerat cookies från tredje part, riktar annonsörer och annonsnätverk reklam till dig på basis av uppgifter om ditt agerande med webbläsaren som tidigare samlats från OP Gruppens webbplatser.

Du kan blockera webbreklam utanför OP som grundar sig på tidigare överlåtna uppgifter helt eller per företag.

Förhindra riktad webbannonsering på webbplatsen Your Online Choices

Blockera alla cookies

Om du vill blockera all användning av cookies, kan du göra det genom att ändra webbläsarens inställningar. Mer detaljerade anvisningar hittar du i din webbläsares hjälp-meny.

Om du blockerar alla cookies, kan vi inte garantera att tjänsternas basfunktioner, såsom språkinställningarna och inloggningen, fungerar.