Dina rättigheter


Vilka är dina rättigheter som kund hos oss?

Du har rätt, bland andra, att få öppen och transparent information om behandlingen av dina personuppgifter, kontrollera uppgifter om dig själv, kräva att en felaktig eller bristfällig uppgift rättas samt att onödiga eller föråldrade uppgifter raderas. Läs mer om alla dina rättigheter nedan.

Rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen medför öppenhet och transparens i behandlingen av personuppgifter. Du har därför möjlighet att övervaka behandlingen av dina uppgifter, att förstå dina rättigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter samt att utöva dina rättigheter. Vi informerar dig alltid om behandlingen av personuppgifter i samband med insamlingen eller mottagningen av uppgifter, och vi underrättar dig om ändamålen med behandlingen av dina uppgifter samt om dina rättigheter i anslutning till behandlingen.

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi mer detaljerat bl.a. vem som är personuppgiftsansvarig, dvs. den instans i OP som samlar in uppgifter, den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation, dataskyddsombudets namn och kontaktinformation, ändamålen med de insamlade uppgifterna, information om lagringstiderna, till vem uppgifter lämnas ut och om uppgifter behandlas utanför EU. Vi berättar också om skyddsåtgärder i anslutning till behandlingen och om dina rättigheter.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter, dvs. rätt till insyn

Du kan granska de centrala uppgifter som OP Gruppen har om din kundrelation i tjänsten Min profil på op.fi. I Min profil kan du också begära att få uppgifter som lagrats om dig samt spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan enhet.

Om du vill ha uppgifterna som pappersutskrift, ber vi dig besöka vårt kontor. I vissa fall erbjuder vi också möjlighet att se på uppgifter på vårt kontor. I regel kostar det dig inget att utöva din rätt till insyn och du behöver inte motivera din begäran.

Rätt att överföra dina personuppgifter

Du har rätt att få vissa personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också överföra de här uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att få dina uppgifter rättade

Vi strävar efter att hålla dina uppgifter uppdaterade, och på din begäran rättar vi utan dröjsmål felaktiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter om dig, såsom din kontaktinformation. Du kan själv rätta till en kontaktuppgift, till exempel ändra ditt telefonnummer eller din e-postadress, i tjänsten Min profil på op.fi. Du kan också som bekant sköta ärendet genom att besöka OP:s kontor.

Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter

I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter tillfälligt begränsas, till exempel då du bestrider uppgifternas korrekthet. Då tar vi bort de personuppgifter för vilka du vill begränsa behandlingen från den dagliga användningen. Du ska rikta begränsningen till de enskilda personuppgifter som din begränsningsbegäran gäller.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som inte baserar sig på speciallagstiftning, avtal eller samtycke. Du kan alltid göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföring. Dessutom kan du invända mot behandling som till exempel ansluter sig till marknads- eller opinionsundersökningar eller frivillig kundkommunikation. Rätten att göra invändningar mot behandlingen innebär inte en allmän rätt att invända mot all behandling av personuppgifter i OP.

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som i betydande grad påverkar den registrerade och som enbart grundas på automatiserat individuellt beslutsfattande

Automatiskt beslutsfattande innebär att beslut som gäller dig fattas enbart på basis av automatisk databehandling. Under rubriken “Hur utnyttjar vi automatiskt beslutsfattande?” finns exempel på situationer där vi använder oss av automatiskt beslutsfattande.

Med hjälp av automatiskt beslutsfattande kan ditt ärende behandlas betydligt snabbare. Du kan exempelvis få ett automatiskt kreditbeslut på ett ögonblick eller din försäkring kan träda i kraft genast efter att du tecknat den.

Gällande våra tjänster som baserar sig på automatiskt beslutsfattande informeras du tydligt om saken innan du anlitar tjänsten i fråga. Om du är missnöjd med ett automatiskt beslut, har du rätt att begära att en fysisk person behandlar ärendet för den personuppgiftsansvarige, att framföra dina synpunkter och att överklaga beslutet.

Rätt att få dina uppgifter raderade, dvs. rätt att bli bortglömd

Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas i OP Gruppen, har du i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter ska raderas helt eller delvis. Så är det till exempel om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke eller om dina uppgifter inte längre behövs för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in.

Om du begär att dina uppgifter ska raderas, bedömer vi om vi kan radera de begärda uppgifterna. OP Gruppens verksamhet regleras av flera speciallagar (t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftningen), som innehåller skyldigheter att lagra personuppgifter. Vi kan till exempel inte radera personuppgifter på din begäran, om det finns en lagstadgad förpliktelse eller någon annat motiverad grund att lagra dem. Personuppgifter kan raderas närmast då lagringstiden för uppgifterna har löpt ut eller då uppgifter i övrigt konstateras vara onödiga eller ogrundade.

I tjänsten Min profil på op.fi kan du granska och bearbeta dina personuppgifter, dina samtycken och andra uppgifter om din kundrelation i anslutning till dina personuppgifter som behandlas inom OP Gruppens finansrörelse, dvs. bankerna, skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen.

I Min profil kan du själv ändra din kontaktinformation. Om du vill kan du också begära att få uppgifter som lagrats om dig samt med ett enda klick spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan enhet.

I Min profil kan du vid behov göra en separat personuppgiftsbegäran, om du behöver ytterligare information.

I regel kostar det dig inget att utöva rättigheterna. Du kan också utöva dina rättigheter genom att besöka vårt kontor.

Tjänsten Min profil på op.fi samlar de viktigaste uppgifterna om din kundrelation behändigt på ett och samma ställe.

I Min profil kan du granska och bearbeta dina personuppgifter, dina samtycken och andra uppgifter om din kundrelation i anslutning till dina personuppgifter som behandlas inom OP Gruppens finansrörelse, dvs. bankerna, skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Du ser om dina uppgifter och inställningar är uppdaterade och kan ändra din kontaktinformation. Du kan också vid behov begära att få uppgifter som lagrats om dig samt med ett enda klick spara uppgifterna i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan enhet. I Min profil kan du också vid behov göra en separat personuppgiftsbegäran, om du behöver ytterligare information.

I Min profil finns uppgifter om bland annat dagliga penningaffärer, lån, försäkringar, besparingar och placeringar, dina fullmakter samt uppgifter som gäller ägarkundskapet och förmåner. I Min profil finns också inställningar som gäller Mobilnyckeln och säkerhet.

Innehållet i Min profil har utarbetats tillsammans med våra kunder. Uppgifter som tidigare har funnits på olika ställen har samlats ihop till en överskådlig helhet. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna ska vara lätta att hitta.

OP Gruppen är verksam i branscher som kräver särskilt förtroende. Därför är det ytterst viktigt för OP att säkerställa att nivån för dataskydd och datasekretess är hög i all verksamhet. Alla personuppgifter (inklusive patientuppgifter) behandlas omsorgsfullt och enligt lagstiftningens krav genom att iaktta god informationshantering. Vi respekterar banksekretessen och försäkringshemligheten samt konfidentialiteten hos patientuppgifterna i all vår verksamhet.

Vi försäkrar oss om att det finns en lagstadgad grund för behandlingen. Vi använder uppgifterna enbart för syften som bestämts på förhand eller syften som stämmer överens med dem. Onödiga personuppgifter tas bort eller anonymiseras.

I vissa situationer kan OP:s företag behandla personuppgifterna om anställda hos en företagskund, liksom uppgifterna om företagskundens kontaktpersoner. I regel är OP:s företag personuppgiftsansvariga i sådana situationer. Då är företagskundens anställda sådana registrerade som avses i dataskyddslagstiftningen. Det kan också vara fallet till exempel i situationer där en företagskund har fått leasingfinansiering från OP för de anställdas tjänstebilar eller för deras arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar.

Nedan finns svar på frågor som våra företagskunder och samarbetspartner oftast ställer.

Hurdana åtgärder har OP Gruppen vidtagit för att uppfylla förpliktelserna enligt dataskyddslagstiftningen?

OP har i ett särskilt dataskyddsprojekt gått igenom alla funktioner som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. I projektet säkerställde man att OP kan uppfylla den nya förordningens krav och på så sätt också betjäna kunderna ännu bättre än tidigare.

OP Gruppen har dessutom utsett ett dataskyddsombud på grupplanet. Ombudet får hjälp av ett omfattande nätverk av dataskyddsexperter. Dessutom utbildar OP Gruppen hela sin personal, så att varje anställd hos OP Gruppen är medveten om kraven i dataskyddslagstiftningen på det sätt som den anställdas arbetsuppgifter förutsätter och kan i sin verksamhet verkställa det inbyggda, standardiserade dataskyddet.

Våra anställda har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en hälsoskyddsförsäkring hos Pohjola Försäkring Ab. Vad måste vårt företag beakta?

I de här fallen är Pohjola Försäkring Ab personuppgiftsansvarig och således ansvarig för de förpliktelser som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar alltid alla personuppgifter särskilt noggrant, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och genom att iaktta god informationshantering.
Vårt företag har fått leasingfinansiering från OP för sina anställdas tjänstebilar. Vad måste vårt företag beakta?

I de här fallen är OP Företagsbanken Abp personuppgiftsansvarig och således ansvarig för de förpliktelser som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar alltid alla personuppgifter särskilt noggrant, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och genom att iaktta god informationshantering.

Hur kan våra anställda i det här fallet kontrollera sina uppgifter?

I situationer där OP:s företag som personuppgiftsansvarig behandlar uppgifterna om dem som är anställda hos en företagskund, har personerna i fråga rätt att kontrollera sina uppgifter. Det handlar dock om en personlig rättighet, så våra företagskunder kan inte kontrollera de här uppgifterna för sina anställdas räkning.

Hur har OP Gruppen förberett sig för personuppgiftsincidenter och för att anmäla dem?

OP Gruppen strävar med sin verksamhet efter att förhindra alla personuppgiftsincidenter enligt bästa förmåga. Ifall en personuppgiftsincident trots det skulle ske, använder OP Gruppen effektiva verksamhetsmodeller. Med dem kan gruppen reagera snabbt på situationer och minimera incidentens eventuella skadeverkningar. OP Gruppen rapporterar de personuppgiftsincidenter som den upptäcker i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Hur avtalas det om behandlingen av personuppgifter med företagskunderna, och vad avtalas?

I situationer där dataskyddsförordningen förutsätter att avtalen uppdateras till vissa delar, kommer OP att uppdatera avtalen. Avtalsuppdateringar behövs inte nödvändigtvis då det gäller OP Gruppens företagskunder.

Ska OP Gruppens företagskunder ingå ett s.k. avtal enligt art. 28 med OP Gruppens företag?

Dataskyddsförordningen förutsätter att man i vissa situationer kommer överens om behandlingen av personuppgifter i ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet (s.k. avtalsvillkor enligt art. 28).

Ifall OP till exempel tillhandahåller dina arbetstagares lagstadgade försäkringar, är OP personuppgiftsansvarig, inte personuppgiftsbiträde för ditt företags räkning. Då är det inte nödvändigt i det här sammanhanget att upprätta ett avtal om databehandling enligt dataskyddslagstiftningen.

Överför OP Gruppen personuppgifter om en företagskunds anställda till tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Dina uppgifter behandlas endast av de företag som hör till OP Gruppen och deras anställda som har behov att behandla dina personuppgifter på grund av sina arbetsuppgifter.

Vi anlitar underleverantörer och partners för att producera och tillhandahålla tjänster. Därför kan dina personuppgifter lämnas ut till sådana aktörer för behandling som utförs på uppdrag av oss. De här aktörerna kan endast behandla dina uppgifter i enlighet med de anvisningar som vi har gett. De har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna ändamål, som direktmarknadsföring.

Genom avtal och andra metoder säkerställer vi att även våra underleverantörer och partners alltid behandlar dina uppgifter omsorgsfullt och med beaktande av god informationshantering.

Vi behandlar dina uppgifter huvudsakligen inom EES-området. Med EES-området avses EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge. Om vi överför uppgifter utanför EES-området till ett land där det nationella regelverket inte garanterar informationsskydd i nivå med EU, ser vi till att skyddet av personuppgifter når tillräckligt hög nivå i enlighet med lagstiftningen och vi använder mekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av uppgifter, främst Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Vi använder standardavtalsklausuler till exempel vid överföringar till våra IT-tjänsteleverantörer i Indien.

Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats:

Vid all överföring av personuppgifter utanför EES-området övergår vi till att använda den senaste versionen av standardavtalsklausulerna i enlighet med de tidsgränser som Europeiska kommissionen har fastställt, dvs. senast 27.12.2022.

Vid vissa särfall, som vid betalningar till utlandet, kan personuppgifter som är nödvändiga för att din betalning ska kunna genomföras överföras till en bank utanför EES-området i syfte att uppfylla det avtal vi tecknat med dig eller på basis av ditt godkännande (överföring vid skäl för undantag). 

Vem ansvarar för att informera om behandlingen av personuppgifter?

Då OP Gruppens företag handlar som personuppgiftsansvarig, är det ansvarigt för att dess kunder och andra registrerade får behörig information om behandlingen av personuppgifterna.

Hur säkerställer OP Gruppen att de underleverantörer som den anlitar agerar korrekt?

När OP Gruppens företag anlitar underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter, kan företaget anlita endast sådana underleverantörer som vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna. OP Gruppen väljer alla sina underleverantörer särskilt noggrant för att kunna garantera en adekvat nivå för datasekretess och dataskydd i all verksamhet. OP Gruppen kan också vid behov auditera de personuppgiftsbiträden som den anlitar för att säkerställa att deras verksamhet motsvarar kraven.

OP Gruppen kommer överens om behandlingen av personuppgifter med de underleverantörer som den anlitar med ett avtal där avtalsparten förpliktas att handla så som dataskyddsförordningen förutsätter.

Hur tar OP Gruppen hand om dataskyddet hos personuppgifter?

Vi skyddar personuppgifterna med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmetoder. Sådana är bland annat en förebyggande och reaktiv riskhantering, användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra utrustningslokaler samt passerkontroll och säkerhetssystem.

Andra skyddsmetoder är säkerhetsplanering, ett kontrollerat beviljande av behörigheter och uppföljning av dem, säkerställande av kompetensen hos personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt ett omsorgsfullt val av underleverantörer. Vi uppdaterar fortlöpande våra interna rutiner och anvisningar.

Automatiskt beslutsfattande innebär att beslut som gäller dig fattas enbart på basis av automatisk databehandling.

Med automatiskt beslutsfattande kan ditt ärende behandlas betydligt snabbare. Du kan exempelvis få ett automatiskt kreditbeslut på ett ögonblick eller din försäkring kan träda i kraft genast efter att du tecknat den.

Bankkort dvs. debit-kort

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i beslut om beviljande av kort. Beslutet baserar sig på dina kunddata som OP Gruppen redan har. När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för kortbeviljaren.

Kreditkort samt krediter med och utan säkerhet

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i kreditbeslut. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har samt uppgifter som hämtas från kreditupplysningsregistret och befolkningsdatasystemet. 

När du har fått ett kreditbeslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter för kreditbeviljaren.

Teckning av försäkring

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut, då du tecknar en försäkring på nätet eller via en mobilapplikation. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har, fordons- och kreditupplysningsregistret samt våra kund- och försäkringsanvisningar. Vi hämtar uppgifter om registrerade fordon från fordonsregistret med det registreringstecken som du har uppgett. 

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter på nytt för försäkringsbeviljaren.

Hälsodeklaration

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut, då du vid ansökan om en försäkring fyller i en hälsodeklaration, dvs. lämnar uppgifter om den försäkrades hälsa. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, våra riskurvalsprinciper, de valda försäkringsskydden samt de valda maximiersättnings- eller ersättningsbeloppen. 

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter på nytt för försäkringsbeviljaren.

Försäkringsersättningar

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i ersättningsbeslut. Beslutet om en försäkringsersättning baserar sig på de uppgifter som du har lämnat om skadan, på försäkringsvillkoren och på dina kunddata som OP Gruppen redan har. 

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter på nytt för försäkringsbeviljaren.

Uppsägning av försäkring

En försäkring kan sägas upp automatiskt på grund av obetalda fakturor.

Konton

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande då ett konto öppnas. Beslutet baserar sig på uppgifter som du har lämnat, dina kunddata som OP Gruppen redan har och uppgifter som hämtas från befolkningsdatasystemet.

När du har fått ett beslut, kan du be att en tjänsteman behandlar dina uppgifter på nytt för kontobeviljaren.

Hur fungerar cookies?

Cookies (kakor) är små textfiler som sparas på din webbläsare. De berättar oss till exempel vilken typ av enhet du använder för att komma åt webbtjänsten och om du har besökt vår webbplats tidigare.

Vi använder cookies endast med användarens samtycke

Med dina egna inställningar för cookies kan du påverka hur vi kan utnyttja uppgifterna som vi samlar in. Vi utnyttjar exempelvis inte uppgifterna för att rikta innehåll och marknadsföra tjänster utan ditt samtycke.

Dina inställningar för cookies gäller i tjänsten op.fi, på alla dess undersidor samt i OP-mobilen från och med version 31.0 och i OP-företagsmobilen från och med version 15.0. Vid behov ber vi om ditt samtycke till användning av cookies på de här webbplatserna.

Om du endast har tillåtit nödvändiga cookies kommer vi att be om ditt samtycke igen efter 6 månader. Dina andra cookie-inställningar gäller i 12 månader. Om du raderar cookies från webbläsaren, kommer vi att be om ditt samtycke igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Cookies på öppna webbplatser

När du besöker OP Gruppens öppna webbplatser, sparas cookie-inställningarna i din webbläsare. Om du använder flera webbläsare, kan de ha olika inställningar för cookies.

Om flera personer använder samma enhet och webbläsare, gäller de val som en användare gör gällande cookies också för de andra användarna, om cookies inte raderas ur webbläsaren efter varje session.

Läs mer om inställningarna för cookies i olika webbläsare

Cookies i nättjänsten för privatkunder

Om du under samma besök loggar in i tjänsten op.fi inom 15 minuter, sparas dina samtycken till cookies som du gett på den öppna webbplatsen också i dina kunduppgifter.

Läs mer om inställningarna för cookies för inloggade privatkunder

Inställningarna för cookies för inloggade användare hittar du också i din egen profil.

Cookies i nättjänsten för företag

När du loggar in i op.fi med en företagsbeteckning, sparas inställningarna för cookies i dina egna uppgifter. Samtycken till cookies kopplas alltid till en fysisk person, inte till ett företag.

Läs mer om inställningarna för cookies för inloggade företagskunder

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies:

  • Sessionscookies existerar bara under en session, det vill säga under ett besök. De raderas automatiskt då du stänger webbläsaren. Sessionscookies hjälper dig till exempel att navigera mellan sidor, att logga in i tjänsten och att använda olika räknare och webbformulär.
  • Permanenta cookies blir kvar för en viss tid i din webbläsare eller enhet också efter sessionen, om du inte tar bort dem tidigare via webbläsarens inställningar. Permanenta cookies använder vi för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av dem identifierar webbplatsen din enhet och kommer ihåg dina inställningar, exempelvis ditt språkval, när du besöker webbplatsen igen.

Lista på verktyg

Lista över verktyg som används i tjänsten op.fi och på dess undersidor. I OP-mobilen och OP-företagsmobilen används endast Adobe Analytics samt OP:s egna cookies och verktyg. Vi anger den maximala lagringstiden för cookies för varje verktyg.

Nödvändiga cookies

Lagras högst

Giosg Live Chat
Genom cookies Giosg Live Chat-tjänsten kan vi tillhandahålla en chatt-tjänst samt analysera och utveckla tjänsten.
2 år

Cookies för verksamhetsutvecklin

 
Adobe Analytics
Med Adobe Analytics analyserar vi användarnas aktivitet, agerande, felsituationer, användarvolymer och trafiken på OP:s egna webbplatser och mobilapplikationer. Vi använder de här uppgifterna för framtagning av nya tjänster och affärsutveckling inom OP Gruppen.
2 år

Riktade cookies

 
Adform
Vi analyserar och statistikför webbplatstrafik samt inriktar reklam i våra samarbetspartners tjänster med hjälp av Adform.
13 månader

 

Riktade kakor och marknadsföringskakor från tredje part

Riktade cookies och tredje parts annonscookies
Med hjälp av riktade cookies (Adform) samt tredje parts annonscookies (Facebook, Hubspot, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter och YouTube) kan vi rikta aktuell marknadsföring från OP till användaren på olika webbplatser och i olika sociala medier. Genom dem får vi också statistisk information om marknadsföring och målgrupper.

Tredje parter ansvarar för lagringstiden för annonscookies i enlighet med sina dataskyddspolicyer.

Sociala insticksprogram

På OP Gruppens webbplatser använder vi sociala tillägg, dvs. sociala insticksprogram från en tredje part. Med hjälp av dem kan du se YouTube-innehåll.

Sociala insticksprogram laddas upp från de sociala medieplattformarnas egna servrar. Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur sociala insticksprogram använder cookies. Insticksprogram kan lägga in egna cookies efter sina principer och med cookies samla uppgifter om användarna.

Din integritet är viktig för oss

De uppgifter som samlats in med cookies och olika verktyg ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen. Våra samarbetspartner fungerar i regel som personuppgiftsbiträden för OP och OP:s räkning.

När det gäller användning av cookies som placeras ut på basis av samtycke till riktade cookies fungerar OP dock i fråga om ID-informationen som gemensamt personuppgiftsansvarig med sin tjänsteleverantör Adform (länk till Adforms dataskyddsbeskrivning). ID-informationen är en slumpmässigt genererad sifferserie med vilken OP kan komma ihåg en enskild webbläsare som har besökt OP:s sidor och skicka annonser för att visas i den webbläsaren även på andra webbsidor som säljer annonsutrymme till OP. Riktade Adform-cookies används på vissa undersidor till webbplatsen op.fi. En del av dessa undersidor är endast tillgängliga för inloggade användare. Riktade cookies används aldrig på sådana sidor på webbplatsen op.fi där det visas betalningsuppgifter, kontoinformation eller försäkringsuppgifter. ID-informationen i riktade cookies kan inte kopplas till dina kunduppgifter hos OP Gruppen.

ID-informationen lämnas till Adform som använder den för att tillhandahålla OP en tjänst för riktad marknadsföring på nätet samt för att utveckla denna tjänst. Adform kan inte koppla ID-informationen till dig. Förutom för tjänsten för riktad marknadsföring använder Adform som självständig personuppgiftsansvarig ID-informationen i en aggregerad, alltså sammanställd, form för statistikföring och förhindrande av bedrägerier. För riktad marknadsföring används inte, och skickas inte till Adform, sådana uppgifter om dig som hänför sig till din kundrelation hos OP Gruppen, såsom uppgifter om bank- eller försäkringsärenden.

Med ditt samtycke för annonscookies kan vi lämna ut uppgifter till tredje part. För användningen av dessa uppgifter svarar tredje part som gemensamt personuppgiftsansvarig med OP eller som självständigt personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.

Webbanalys samlar vi in och använder endast med samtycke till utvecklingscookies.  Webbanalysen av våra digitala tjänster behandlas av OP:s tjänsteleverantör Adobe. Med hjälp av verktyget Adobe Analytics följer vi upp att våra digitala tjänster fungerar korrekt och felfritt och att de svarar mot våra kunders behov. Vi analyserar till exempel felsituationer, användarvolymer och trafiken på OP:s egna webbplatser och i OP:s mobilapplikationer. I utvecklingen av webbanalysen säkerställer vi att integritetsskyddet iakttas.

Adobe tillhandahåller verktyget Adobe Analytics för OP i egenskap av personuppgiftsbiträde. I egenskap av oberoende registerförare använder Adobe även teknisk information som samlas in via Adobe Analytics-kakor (IP-adress, webbläsare och enhetstyp, inställningar, kak-ID, version, språkinställningar) i syfte att testa och förbättra sina produkter. Uppgifterna är pseudonymiserade personuppgifter, och Adobe kan inte identifiera enskilda användare av OP:s webbplats utan använder data i massform. Adobe genererar också helt anonyma rapporter utifrån data som samlas in av företagets företagskunder, till exempel OP, med hjälp av Adobes verktyg. Du kan förbjuda Adobe att använda kakinformation via följande länk under Adobe Experience Cloud: Adobes sekretesscenter.  

Som ett ansvarsfullt företag har vi förbundit oss att skydda din integritet i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur OP behandlar personuppgifter

I OP Gruppens cookie-principer och då vi ber om cookie-samtycken följer vi den lagstiftning som gäller användningen av cookies samt myndighetsanvisningar och beslut, särskilt:

Läs mer om våra partners och sociala mediers dataskyddspolicyer:

Radera cookiehistoriken

I din webbläsares inställningar kan du radera cookiehistoriken, och då raderas de cookies som din webbläsare har lagrat tidigare. En radering av cookiehistoriken hindrar inte att det lagras ny cookieinformation, utan du måste återta ditt samtycke till cookies på OP:s webbplats. 

Förhindra användning av tidigare uppgifter för riktad marknadsföring 

Om du tidigare har tillåtit riktade cookies, raderar dina nya cookieinställningar inte omedelbart gammal cookieinformation. Du kan se riktad marknadsföring på våra samarbetspartners webbplatser i upp till 60 dagar efter det att du återtog ditt samtycke.

Blockera tredje parts webbannonsering 

Om du inte tidigare har blockerat cookies från tredje part, riktar annonsörer och annonsnätverk reklam till dig utifrån uppgifter om ditt besökarbeteende som tidigare samlats från OP Gruppens webbplatser. 

Du kan blockera webbannonsering utanför OP som grundar sig på tidigare överlåtna uppgifter helt eller för enskilda företag.

Förhindra riktad webbannonsering på webbplatsen Your Online Choices

Blockera alla cookies

Om du vill blockera all användning av cookies, kan du göra det genom att ändra webbläsarens inställningar. Mer detaljerade anvisningar hittar du i din webbläsares hjälpmeny.

Om du blockerar alla cookies med blockeringsprogram för cookies eller med inställningar i din webbläsare, kan vi inte garantera att tjänsternas basfunktioner som språkinställningarna och inloggningen, fungerar.