API-tuotteet

API-lösningar för betalningsrörelse

Effektivisera ditt företags affärsverksamhet och bygg upp en realtidsförbindelse till banken med gränssnitten för betalningar och kontouppgifter.

Genuint i realtid

Med hjälp av gränssnitten överförs data i realtid mellan företaget och banken. Behandlingen av betalningar och listor på kontotransaktioner baserar sig inte längre på gamla tidens satskörningar, utan varje gränssnittsanrop behandlas omedelbart. Med SEPA expressbetalning överförs pengar på sekunder till mottagarens konto. och ditt företag får genast bekräftelse på att betalningen har lyckats. 

Sätt fart på företagets processer – automatisera betalningarna

Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt, vilket påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. När du använder API-lösningar för betalningar identifierar vi företaget automatiskt. 

Ett flexibelt och modernt sätt att integrera företaget i banken – anpassa lösningen efter de egna behoven

API-lösningarna för betalningar kan integreras i de program som ditt företag behöver en bankförbindelse för. På det här sättet kan information som fås från banken vidarebefordras även utanför ekonomiförvaltningen.

API-lösningar för betalningar är en växande produktfamilj

Med hjälp av OP Corporate Account Data API kan du följa det aktuella saldot på kontot i företagets programvara och när som helst hämta kontoutdrag.

Med hjälp av OP Corporate Payment API startar företagets programvara en SEPA betalning från kontot eller en SEPA expressbetalning direkt i stället för att invänta nästa satskörning. 

Med OP Corporate Transaction Filter API kan du söka kontotransaktioner med begränsande sökfaktorer såsom referens, betalningens belopp eller betalarens namn för affärsrörelsens olika behov till exempel för användning vid kundbetjäning.

Med OP Corporate Refund API kan företagets programvara göra en återbetalning med den ursprungliga inbetalningens uppgifter. Man behöver inte ta reda på den ursprungliga betalarens kontonummer för att göra en återbetalning, OP styr återbetalningen till den ursprungliga betalarens konto.

Gränssnitt som stöd för betalningar i realtid

Tjänsterna är alltid öppna!

Cut-off-tider och satskörningscykler tillgodoser inte behoven i dagens affärsverksamheter. Därför är varje dag en bankdag i fortsättningen. De tjänster som tillhandahålls via API-lösningar för bankrörelse kan användas dygnet runt under årets alla dagar. Med SEPA expressbetalning når en girering mottagaren på 10 sekunder.

Automatisk identifiering av företaget möjliggör helautomatiska API-anrop

Användningen av gränssnitten grundar sig på OAuth-certifikat. OAuth-certifikaten identifierar vilket system som gjort API-anropet och kontrollerar att de tekniska nycklarna överensstämmer med kundens serviceavtal.

Digitalt ibruktagande

Avtal om tjänsterna ingås och behövliga certifikat skapas på OP API Admin-sidorna. En person som har firmateckningsrätt kan ingå avtalet om användningen av tjänsterna. Administratören kan också ge en annan person åtkomsträtt till OP API Admin för att skapa tekniska certifikat. I OP API Admin loggar man in med identifieringsverktyg som används för Förtroendenätet (t.ex. nätbankskoder). 

Enkelt att utveckla och underhålla 

De moderna programmeringsgränssnitten i JSON-format har varit allmänna i IT-branschen en längre tid. För att utveckla och underhålla dem hittar man lättare kunnigt folk än för gamla bankförbindelselösningar.

Våra API-lösningar har utvecklats för att stöda en digital affärsverksamhet i realtid.

Kunderfarenheter och användningsfall

Reskontran alltid uppdaterad

Med SEPA exressbetalning överförs gireringar inom loppet av några sekunder från en bank till en annan under årets alla dagar. Med Corporate Account Data API är det möjligt att kontrollera det aktuella saldot på kontot och hämta transaktioner alltid när det finns behov av det. 

Om företaget gör gränssnittsanrop regelbundet under dagen, är reskontran alltid up-to-date redan samma dag och affärsprocesserna behöver inte vänta till följande dag för att få kontoutdrag eller referensnummerlistor.

Fakturorna genast från godkännande till betalning

API-lösningarna för betalningar grundar sig inte på satskörningar, utan varje anrop behandlas enskilt och omedelbart. En betalning som gjorts via gränssnittet inväntar inte nästa körcykel utan den tas genast upp till behandling i bankens system. Eftersom betalningar inte samlas till ett större betalningsmaterial för att invänta körningen, sätts pengarna snabbare i omlopp. 

I vissa affärstransaktioner kan det hända att en vara skickas eller en tjänst aktiveras först när betalningen syns på mottagarens konto. När en faktura är klar för betalning i ert system, kan betalningen genomföras omedelbart från kontot med hjälp av Corporate Payment APIMed SEPA expressbetalning överförs pengar på sekunder till mottagarens konto. och ni får genast bekräftelse på att betalningen har lyckats.

Kontouppgifter som stöd för rörelsen

Traditionellt har kontouppgifter sökts från banken elektroniskt endast för ekonomihanteringssystem, varifrån uppgifterna via filkörning har uppdaterats i bokföringen och affärsstyrningssystemen. Många gånger är kunderna dock snabbare än ekonomiförvaltningen och kontouppgifter i realtid skulle behövas till exempel i kundbetjäningen, försäljningen och logistiken. 

OP Corporate Transaction Filter API har tagits fram för dessa situationer. Systemet gör det möjligt att söka specifikare kontotransaktioner med olika sökkriterier såsom betalningens belopp, referens eller datum. Då kan man i kundgränssnittet visa de uppdaterade kontotransaktionerna som stöd för betjäningen och endast till den del det är nödvändigt. Kundtjänsten kan till exempel kontrollera att kundens betalning de facto har kommit in på företagets konto eller om en viss betalning har förmedlats vidare från företaget.

Effektivare utredning av betalningar och enklare återbetalningar

Företag, särskilt stora fakturerare, får ofta felaktiga eller okända betalningar som de inte kan stämma av mot sina fordringar. Utredningen av sådana betalningar och särskilt återbetalningen av dem till betalarna kräver mycket manuellt arbete i företagets ekonomiförvaltning, och det kan till och med dröja flera veckor innan betalningen kan returneras till betalaren.

OP Corporate Refund API hjälper ditt företag att göra återbetalningar. Med gränsytan kan företaget automatiserat inleda återbetalning med den inbetalade prestationens uppgifter. Vi returnerar den önskade summan till den ursprungliga betalaren med hjälp av dem. När processen automatiseras med hjälp av gränsytan, kan företaget returneras felaktiga och okända betalningar snabbare och enklare.

Hur ska jag göra för att ta i bruk API-produkterna för betalningar?

 

1. Välj tjänster 

Välj vilka tjänster ditt företag behöver och ingå avtal i OP API Admin.

2. Integrera produkten i ditt företags system

Genomför gränssnittsanrop till ditt företags system genom att utnyttja testmiljön sandbox.

3. Börja använda tjänsterna    

Utnyttja våra API-produkter i vardagen och njut av fördelarna.