Yrittäjä on palaverissa.

Företagets bokslut – beställ material enkelt från OP

Du kan beställa material som du behöver för företagets bokslut från hela OP Gruppen med en enda beställning.

Beställa bokslutsmaterial tidigt, eftersom det kan förekomma rusning vid sändningen av bokslutsmaterial för årsskiftet.

Så här går en beställning till

 • Beställ bokslutsmaterial på nätet eller kontoret
  Du kan beställa material för företagets bokslut om du har rätt till det eller har fått fullmakt för det. Kom ihåg att foga fullmakten till materialbeställningen.
 • Det räcker med en beställning
  Du kan beställa bokslutsmaterial från alla företag i OP Gruppen på en gång.
 • Vi levererar material från alla företag i OP Gruppen
  Om du beställer material från flera företag i OP Gruppen, sänder vi materialet i separata försändelser.

Så här kan du beställa bokslutsmaterial

 • På nätet
  Beställ material i tjänsten op.fi med den digitala blanketten för beställning av bokslutsmaterial eller via ett nätmeddelande med en pdf-blankett som du fyller i.
 • På kontoret
  Gör din beställning och ge vid behov din fullmakt till din kontaktperson i OP Gruppen eller till en banktjänsteman. Du kan använda en färdig blankett.
 • Skriv ut eller beställ själv
  Du kan skriva ut en del av bokslutsmaterialet själv i tjänsten op.fi för företag: saldo- och ränteintyg för konto, pantförteckning, saldobekräftelse för kredit och förteckning över avslutade konton.

 

Vem kan göra en beställning och underteckna en fullmakt?


Det material för bokslutet som banken sänder innehåller uppgifter som omfattas av banksekretess. Uppgifter får begäras endast av dem som har rätt till det direkt eller med fullmakt av sin representant.

 • Personer med rätt att representera som är antecknade i handelsregistret. Om två eller flera personer har beviljats rätt att representera tillsammans, har de här personerna endast tillsammans rätt att få information om företagets bankärenden.
 • Personer som befullmäktigats på beslut av styrelsen (ett protokoll av vilket fullmakten framgår ska visas upp)
 • Personer som befullmäktigats på beslut av bolagsstämman (ett protokoll av vilket fullmakten framgår ska visas upp)
 • Innehavare av ställningsfullmakt, se tabellen det slutet den här sidan

 

Vad måste beställningen av bokslutsmaterial innehålla?


Företaget kan ha produkter och tjänster och via dem åtaganden hos en eller flera andelsbanker, OP Företagsbanken, OP:s baltiska enheter, OP Kapitalförvaltning och OP-Livförsäkring.

Placeringsrapporterna bildas automatiskt, och ni får dem i månadsskiftet januari–februari till nättjänsten eller per post beroende på vad som avtalats.

OP-Livförsäkrings Ab sänder under januari 2020 till sina företagskunder en utredning över inbetalda premier i pensionsförsäkringar samt kontoutdrag över företagets spar- och fondförsäkringar samt kapitaliserings- och placeringsavtal. Utredningarna och kontoutdragen sänds till den postadress som försäkringstagaren meddelat OP-Livförsäkrings Ab.

I materialbeställningen är det viktigt att specificera:

 

 • Vilket företag gäller de uppgifter som begärs (FO-nummer + namn)?
 • Från vilka företag i OP Gruppen behövs uppgifter om produkter och tjänster?
 • För vilket rapportdatum begärs uppgifter?
 • Vart och hur ska materialet sändas?
 • Hur och var ska materialet debiteras?

Om beställningen görs med fullmakt, ska fullmakten alltid fogas till beställningen!

Leveranstider och avgifter

 

 • Vi sammanställer materialen för bokslutet inom 15 bankdagar från beställningsdagen i enlighet med den begärda rapportdagen.
 • En del av handlingarna kan vi sammanställa först efter vissa tidpunkter. Dessutom kan det förekomma rusning vid sändningen av bokslutsmaterial för årsskiftet, och postningen av material kan därför bli fördröjd.
 • Hos OP Företagsbanken är avgiften för material 35 euro/produktområde/FO-nummer.
 • För material från andelsbankerna debiteras en avgift enligt servicetariffen.
 • För material från OP-Livförsäkring och OP Kapitalförvaltning debiteras ingen separat avgift.
 • Priserna för material från OP:s baltiska enheter finns i tjänsten op.fi.
Aktiebolag Bostadsaktiebolag Andelslag Stiftelse

verkställande direktör

styrelseledamot

disponent

styrelseledamot

verkställande direktör

styrelseledamot

styrelseledamot

Öppet bolag Kommanditbolag Förening Firma

bolagsman

ansvarig bolagsman

styrelseledamot

innehavare av firma