Yrittäjä on palaverissa.

Dags för bokslut – beställ material enkelt från OP-Bokslutsmaterialtjänsten

Via OP-Bokslutsmaterialtjänsten kan du beställa material för företagets bokslut från hela OP Gruppen med en enda beställning.

För bokslutet behöver ditt företag bland annat följande från banken: 
- saldointyg över kontona och räntefordringar för konton med kredit,
- saldo- och ränteintyg över lån, 
- uppgifter om leasingavtal och leasingansvar,
- rapporter om värdepapper och placeringar,
- uppgifter om borgensansvar, panter och inteckningar.

Via OP-Bokslutsmaterialtjänsten kan du enkelt beställa alla intyg som du behöver från andelsbankerna, OP Företagsbanken Abp, OP-Livförsäkrings Ab, OP Kapitalförvaltning Ab samt OP:s enheter i Baltikum.

Beställ i god tid eftersom det kan förekomma rusning vid sändningen av bokslutsmaterial för årsskiftet. Materialet kan hämtas inom 15 dagar från den begärda transaktionsdagen.

 

Beställ och hämta bokslutsmaterial

 

De olika skedena vid beställningen av bokslutsmaterial

 

 • Du kan beställa material om om du har rätt till det eller om du blivit befullmäktigad i tjänsten Suomi.fi.
 • Beställ bokslutsmaterial på nätet. Du kan identifiera dig med alla bankers koder.
 • Hämta det färdiga materialet från tjänsten för beställning av bokslutsmaterial. Du får ett meddelande per e-post.


Vem kan beställa? – viktig information om fullmakter

 

 • Firma: innehavare av firma
 • Aktiebolag and Andelslag: verkställande direktör, styrelseledamot
 • Bostadsaktiebolag: disponent, styrelseledamot
 • Öppet bolag: bolagsman
 • Kommanditbolag: ansvarig bolagsman
 • Förening: styrelseledamot
 • Också en bokföringsbyrå eller revisor kan beställa material, om den i tjänsten Suomi.fi har fått fullmaktskoden Granska uppgifter om kundrelation hos finansinstitut. För firmor kan beställningar göras och hämtas endast av firmaföretagaren själv.

Så här ger du en fullmakt i Suomi.fi
 

1. Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Du kan identifiera dig med alla bankers koder. 

2. Välj Uträtta ärenden för ett företag och välj företag. Välj Ge fullmakt.

3. Lägg till en person eller ett företag som befullmäktigad. Avtala med den befullmäktigade om hur fullmakten ska ges. Ni kan till exempel avtala om att du ger din bokföringsbyrå en fullmakt och att bokföringsbyrån ger den egentliga bokföraren en representationsfullmakt. Sist i fullmaktskedjan ska det finnas en person.

4. Välj Ärendefullmakt som typ av fullmakt. Som fullmaktsärende ska du välja Granska uppgifter om kundrelation hos finansinstitut.

5. Välj giltighetstid för fullmakten. Meddela den befullmäktigade att hen kan logga in i OP-Bokslutsmaterialtjänsten.

Om ett företags eller samfunds stadgar kräver samtycke av flera personer som har rätt att teckna företagets firma, ska alla de firmatecknare som krävs godkänna fullmakten i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer om fullmaktskoderna i Suomi.fi och hur man ger fullmakter med dem >
 

Stiftelser, offentliga samfund och församlingar
 

Stiftelser, offentliga samfund och församlingar kan beställa material från OP-Bokslutsmaterialtjänsten genom att ansöka om fullmakt för en företrädare i tjänsten Suomi.fi. Läs om fullmakt med ansökan >

Materialet kan också beställas direkt av den egna kontaktpersonen i OP.


Följande material kan du själv skriva ut gratis 

 

 • Om du använder tjänsten op.fi för företag, kan du via den avgiftsfritt skriva ut saldo- och ränteintyg över ditt företags konton, saldobekräftelser för krediter, pantförteckningar samt information om avslutade konton.
 • Om du också använder tjänsten Avtal, kan du via den avgiftsfritt beställa saldobekräftelser för OP Företagsbankens produkter och tjänster.


Följande material sänds automatiskt 

 

 • Placeringsrapporterna bildas automatiskt och sänds i månadsskiftet januari–februari till nättjänsten eller per post beroende på vad som avtalats.
 • OP Livförsäkrings Ab sänder per post under januari till sina företagskunder en utredning över inbetalda premier i pensionsförsäkringar samt kontoutdrag över företagets spar- och fondförsäkringar samt kapitaliserings- och placeringsavtal.

Så här beställ du bokslutsmaterial


Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.


Tjänsten tillhandahålls av OP Gruppen. Genom att ge en fullmakt ger du den befullmäktigade rätt att beställa bokslutsmaterial från fullmaktsgivarens tjänster i OP Gruppen. Beställningarna är avgiftsbelagda och serviceavgifterna debiteras kundföretaget.
 • Hos OP Företagsbanken är avgiften för material 35 euro/produkt eller produktområde/FO-nummer.
 • För material från andelsbankerna debiteras en avgift enligt servicetariffen.
 • För material från OP-Livförsäkring och OP Kapitalförvaltning debiteras ingen separat avgift.
 • För material från OP:s enheter i Baltikum debiteras en avgift i enlighet med tariffen i Baltikum.