Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.

Hälsoskydd

Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

Bra vård och snabb återgång till arbetet

Hälsoskyddet hjälper dig att upprätthålla din personals hälsa och välbefinnande i arbetet. Genom Pohjola Sjukhus och övriga läkare vi samarbetar med säkerställer vi en rättidig och högklassig sjukvård.

Betydande personalförmån

Du kan försäkra din personal oberoende av hälsotillståndet, eftersom försäkringen täcker även befintliga sjukdomar. Försäkringen skapar engagemang hos personalen och utgör även en rekryteringsfördel.

Smidigt samarbete med hälsovården

Försäkringen ger dig tillgång till tjänster inom specialsjukvården, som kompletterar den företagshälsovård som arbetsgivaren tillhandahåller. Tack vare samarbetet känner företagshälsovården till vården och kan vid behov bedöma arbetsförmågan och beakta lämpliga arbetsuppgifter eller arbetslättnader.

Smidig vård utan ersättningsansökan

Vid besök hos våra läkarpartner behöver arbetstagaren inte oroa sig för betalningar eller göra skadeanmälan i samband med vårdbesöket, utan partnern skickar fakturan direkt till Pohjola Försäkring.

Pohjola Hälsoskydd - Högklassig och snabb vård med stöd av sjukkostnadsförsäkring

Hälsoskyddet är en frivillig sjukkostnadsförsäkring som du kan använda för att komplettera företagarens och personalens lagstadgade försäkringsskydd samt företagshälsovårdens tjänster. Genom försäkringen får hela din personal snabbt bästa möjliga vård. Försäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader i Finland till följd av sjukdom eller olycksfall.

En företagares och anställds arbetsinsats är ofta så viktig, att även en kort frånvaro orsakar företaget betydande kostnader. Det lönar sig alltså att satsa på en smidig vårdkedja. Om din arbetstagare insjuknar, får han eller hon snabbt en bra vård med stöd av försäkringen. Arbetsförmågan återkommer snabbare och sjukledigheten blir kortare, eftersom långa köer till undersökningar och operationer kan undvikas. Minskad sjukfrånvaro innebär kostnadsbesparingar och en noggrannare budgetering för ditt företag.

En täckande sjukkostnadsförsäkring är en fördel som även din personal uppskattar. Det är ett utmärkt sätt att belöna och engagera arbetstagarna samt att skapa en positiv arbetsgivarprofil. Hälsoskyddet som erbjuds till hela personalen är i regel en skattefri naturaförmån.

Digitala försäkringstjänster just för dig

Pohjola Försäkring erbjuder dig flera digitala tjänster som gör det lättare för dig att sköta dina försäkringsärenden samtidigt som ditt arbete löper smidigare. 

OP Arbetstagarens försäkringskort

Arbetstagarens försäkringskort

Den anställda får enkelt försäkringsuppgifterna och instruktionerna

Om en anställd blir sjuk eller skadad ger försäkringskortet information om vad arbetsgivarens försäkring ersätter och var den anställde ska söka läkarvård. Hos läkaren faktureras kostnaderna från försäkringen när den anställde visar upp kortet i samband med att han eller hon anmäler sig.
Läs mer om Arbetstagarens försäkringskort

En sjukkostnadsförsäkring som är lämplig för ditt företags behov

Hälsoskyddet lämpar sig för alla slags företag oberoende av storlek. Vi erbjuder fyra olika alternativ, av vilka du kan fritt välja det lämpligaste för dina behov.

Välj en servicenivå (1/4)

Grund

Omfat­­tande

Extra

Super

Kompletterar ditt avtal om företagshälsovård        
Beviljas utan hälsouppgifter        
Digitalt försäkringskort        
Operationer hos någon av våra läkarpartner        
Fysioterapi som återhämtningen från en operation kräver        
Undersökningar och behandlingar av specialistläkare        
Direkt tillträde till behandlande allmän- eller specialistläkare        
Fysioterapi som ordineras av läkare        
Du kan fritt välja vårdinrättning        
Läkemedel        
  • Super Hälsoskydd har det mest omfattande försäkringsskyddet, som ersätter förutom undersökningar, behandlingar, operationer samt omfattande fysioterapi även läkemedel. Vårdinrättningar och apotek fakturerar kostnaderna direkt från Pohjola försäkring.
  • Extra Hälsoskydd gör det möjligt att få vård direkt hos en allmänläkare eller specialläkare utan ett besök hos företagshälsovården. Försäkringen omfattar undersökningar, behandlingar och operationer. I försäkringen ingår en självrisk för varje enskild försäkringsperiod.
  • Omfattande Hälsoskydd är en fullständig lösning som kompletterar företagshälsovårdens sjukvårdstjänster. Med företagsläkarens remiss får du vård hos en specialläkare hos övriga läkare vi samarbetar med. Försäkringen omfattar undersökningar, behandlingar och operationer som utförs och ordineras av en allmänläkare eller specialläkare. Fysioterapi ersätts även som alternativ till operation vid sjukdomar och skador i knä eller axel.
  • Med Grund Hälsoskydd kan du gardera dig mot lång sjukfrånvaro som äventyrar arbetsförmågan. Försäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader som orsakas av operationer och fastställda allvarliga sjukdomar. Från operationsskyddet ersätts operationer som utförs av en läkare som vi samarbetar med och omedelbara kostnader för dessa. Vårdkostnadsskydd vid allvarlig sjukdom ersätter kostnader för de av läkaren ordinerade behandlingarna och undersökningarna av cancer, hjärtinfarkt, slaganfall eller MS-sjukdom efter diagnosen.

90% av kortvarig sjukfrånvaro beror på sjukdomar och inte olycksfall. Även många olycksfallsskador är sjukdomsrelaterade (degeneration och slitage), alltså säkerställer du med Hälsoskyddet en effektiv vård även av dessa.

Stöd för upprätthållande av hälsa och arbetsförmåga genom mångsidiga terapitjänster

Enligt FPAs statistik över sjukfrånvaro hotas arbetstagarnas arbetsförmåga av olika sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt av psykiska sjukdomar.

Grund, Omfattande och Extra Hälsoskydd erbjuder unika terapimöjligheter. Vårt mål är att stödja både företagarens och arbetstagarens hälsa och välbefinnande samt att främja funktionsförmågan enligt vars och ens resurser.

Hälsoskyddet ingår psykoterapi för behandling av den psykiska hälsan. Utöver detta ersätter vi den försäkrade i anslutning till en allvarlig sjukdom fysioterapi, psykoterapi, neuropsykoterapi, ergoterapi och talterapi högst 20 behandlingsgånger för respektive. Vid skador eller sjukdomar i knä eller axel ersätter vi fysioterapikostnader i stället för operationsbehandling.

Hur bildas premien för Hälsoskydd? 

På premien för Hälsoskydd inverkar till exempel företagets bransch och storlek, det vill säga antalet anställda som ska försäkras, och den valda hälsoförsäkringens omfattning. Vi erbjuder fyra olika alternativ om vilkas innehåll, tilläggsskydd och premie du får mer information av våra experter. 

Pohjola Försäkrings experter har en bred branschkännedom och vi går gärna igenom dina behov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning för företaget. Begär offert så får du premien för hälsoförsäkringen och vid behov också för andra företagsförsäkringar. 

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Nainen on lennolla yrityksen matkavakuutus turvanaan.
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.

Företaget bör meddela Pohjola Försäkring om uppgifterna för de arbetstagare som försäkrats med Hälsoskyddet samt ändringar i uppgifterna.

Vi vill göra hanteringen av ditt företags försäkringar så smidigt som möjligt. I tjänsten op.fi i avsnittet Försäkringar meddelar du enkelt de ändrade uppgifterna för de som försäkrats med Hälsoskyddet.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.