Bankgarantier för internationell handel

En bankgaranti för export eller import är en förbindelse som banken lämnar för ditt företags räkning till förmån för företagets utländska avtalspart. Banken förbinder sig som borgensman till en penningmässig ersättning för att uppfylla en avtalsförpliktelse för ditt företags räkning inom ramen för de villkor som anges i förbindelsen.

En bankgaranti till utlandet kan ställas som en proprieborgen eller en first demand-garanti. I internationell handel är first demand-garanti rådande praxis.

 

  • Anbudsgaranti (Bid Bond, Tender Guarantee): En exportör deltar med sin offert i ett anbudsförfarande där det förutsätts att en anbudsgaranti fogas till offerten. Syftet med anbudsgarantin är att ersätta eventuell skada för garantins förmånstagare (köparen/arrangören av anbudsförfarandet) bland annat om exportören återtar sin offert, inte undertecknar avtalet efter att offerten godkänts eller inte ordnar den leveransgaranti som krävs i avtalet. Anbudsgarantins belopp är i allmänhet 2–5 procent av offertens värde. 
  • Leveransgaranti (Performance Guarantee): Syftet med leveransgarantin är att betala förmånstagaren/köparen en ersättning om leveransen inte är förenlig med avtalsvillkoren. Leveransgarantins belopp är i allmänhet 10–20 procent av köpesumman. 
  • Förskottsgaranti (Advance Payment Guarantee): En förskottsgaranti säkerställer att förmånstagaren/köparen återfår sin förskottsbetalning om leveransen inte är förenlig med avtalsvillkoren eller om ingen leverans sker. Förskottsgarantin uppgår till förskottsbetalningens belopp.
  • Garanti för ansvarstiden/Garanti för garantitiden (Maintenance Guarantee, Warranty Guarantee, Retention Money Guarantee): Syftet med garantin för ansvarstiden/garantitiden är att betala förmånstagaren/köparen en ersättning om exportören inte inom garantitiden avhjälper eventuella brister eller fel. Garantin för ansvarstiden/garantitiden är i allmänhet till sitt belopp 5–10 procent av köpesumman.
  • Betalningsgaranti (Payment Guarantee) ställs för köparens räkning till förmån för säljaren som säkerhet för betalning av ett köp som anknyter till import. Det kan vara fråga om garanti för en enskild beställning eller för fortlöpande import. Då en utländsk säljare beviljar en finländsk importör betalningstid efter leveransen, kan säkerheten i anslutning till betalningstiden ordnas antingen som en separat garanti för en enskild affär eller som en kontokreditsgaranti i limitform.
  • Tullgaranti behövs då en importör ansöker om temporär tullfrihet hos tullmyndigheten eller vill bli kreditkund. Tullgarantin kan också jämföras med den garanti som ställs för gemenskapstransitering och som ges till den finländska tullmyndigheten, men som också täcker sådana tullavgifter och andra avgifter inom hela EU som garantikunden blir tvungen att betala.
  • Övriga garantier: Utöver garantierna ovan ställs garantier bland annat som säkerhet för hyresavtal samt som säkerhet för att uppfylla kraven i lagar och myndigheternas bestämmelser. 

Du kan ansöka om garanti med denna blankett:

OP:s direkta garanti

En garanti som OP har ställt kan levereras antingen till garantikunden eller till garantins förmånstagare som en pappersversion, enligt garantikundens garantiansökan. Om förmånstagaren är utländsk, kan garantin alternativt levereras via förmånstagarens bank som en så kallad förmedlad, det vill säga aviserad, garanti (bestyrkt SWIFT-meddelande).

Uppdragsgaranti

Förmånstagaren kan kräva att garantin ställs av en bank i förmånstagarens hemland. I så fall ordnas garantin via en lokal korrespondentbank till OP som en så kallad uppdragsgaranti. OP sänder ett uppdrag till sin korrespondentbank om att ställa en garanti till förmån för ditt företags avtalspart. Samtidigt ställer OP en säkerhet, det vill säga en motgaranti, till sin korrespondentbank. Motgarantin ska alltid ha en längre giltighetstid än den garanti som ställs i förmånstagarens land. Det är allmän praxis att en motgaranti har en 15–45 dagar längre giltighetstid än den garanti som ställs i förmånstagarens land. Detta ska beaktas i garantiansökan.

En uppdragsgaranti är alltid en first demand-garanti.