Exportinkasso

Exportinkasso ger extra skydd för betalningar

Med inkasso, på engelska Cash Against Documents (C/D), Cash Against Acceptance (CAA) kan ditt företag försäkra sig om att köparen inte får tillgång till de handlingar som ger rätt till varan innan den har betalat eller accepterat en utställd växel.

Samtidigt kan ditt företag få konkurrensfördel genom att erbjuda samma köpare betaltid.

Inkasso är ett betryggande betalningssätt i oceanfart då transporthandlingen är ett konossement. Säljaren bär dock risken för köparens insolvens och vilja att lösa in varan.

Ditt företag kan ansöka om exportinkasso genom att ge oss ett skriftligt uppdrag och de handlingar som ansluter sig till leveransen. Uppdraget ska motsvara det som avtalats i köpeavtalet.

Banken kontrollerar inte att de handlingar den fått är korrekta. Den granskar endast att den fått alla handlingar som räknas upp i uppdraget.

Vi sänder ett uppdrag till köparens bank enligt de instruktioner som ditt företag ger. Köparens bank underrättar för sin del den utländska köparen om att uppdraget anlänt.

Inkassot medför kostnader för säljaren och köparen. Det lönar sig för säljaren att komma överens om kostnaderna redan i betalningsvillkoren för köpeavtalet. I sista hand ansvarar dock säljaren för alla kostnader i anslutning till inkassot.

För all inkasso iakttar vi den internationella handelskammarens vid respektive tidpunkt gällande inkassoregler.