Lähikuva euroseteleistä

OP-Euro

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

OP-Euro

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINTOPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 0,15 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston hallinnointipalkkiota on laskettu toistaiseksi ja se on tällä hetkellä 0,075 %.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron helmikuun tuotto 0,00 % 

OP-Euro -rahasto tuotti helmikuussa kulujen jälkeen 0,00 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,02 %:iin. Koronavirustartuntojen nopea kasvu Euroopassa ja kasvanut pelko laajemmasta epidemiasta saivat markkinoilla aikaan erittäin voimakkaita liikkeitä helmikuussa. Korot laskivat yhä alemmille tasoille sijoittajien hakiessa turvaa valtiolainamarkkinoista. Heikko riskisentimentti näkyi myös yrityslainojen riskilisien levenemisenä. OP-Euro defensiivisenä lyhyenkoron rahastona pärjäsi kuitenkin hyvin volatiilissa ja epävarmassa markkinassa.

Helmikuu jatkui rahastossa totuttuun tapaan vilkkaana ja isompia rahavirtoja nähtiin molempiin suuntiin.  Erääntyvien lainojen tilalle uusia sijoituksia tehtiin kuun aikana sekä lyhyisiin yritystodistuksiin että hyvän luottoluokituksen omaaviin alle kahden vuoden mittaisiin yrityslainoihin. Rahasto pyritään pitämään hyvin hajautettuna, joten sijoituksia tehtiin laajasti sekä finanssi- että yritysnimiin.

Helmikuussa kiistattomana markkina-ajurina toimi koronavirus talousdatan jäädessä käytännössä täysin virusuutisoinnin jalkoihin. Uutiset tartuntojen nopeasta lisääntymisestä Kiinan ulkopuolella mm. Italiassa, Koreassa ja Iranissa säikäytti sijoittajat toden teolla ja saivat markkinoilla aikaan lähes paniikinomaisen tunnelman. Huoli pandemian kasvaneesta todennäköisyydestä ja taudin laajemmista talousvaikutuksista käänsivät markkinat pienen tasaantumisen jälkeen uuteen, entistä jyrkempään alamäkeen kuun loppupuolella. Osakeindeksit sukelsivat niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin sijoittajien keventäessä riskipositioitaan. Turvasatamakysynnän myötä korot painuivat laaja-alaisesti yhä alemmille tasoille. Heikentynyt riskinottohalukkuus näkyi myös yrityslainoien luottoriskilisien selvänä leventymisenä. Valuuttamarkkinoilla dollari, Sveitsin frangi ja jeni vahvistuivat virushuolten ohjatessa pääomia perinteisiin turvasatamavaluuttoihin. Mikäli tautia ei saada nopeasti hallintaan, maailmantaloutta uhkaa selvä hidastuminen. Tehtaiden sulkemiset ja laajat karanteenit heikentävät talouden aktiviteettia ja vaikeuttavat samalla globaaleja toimitusketjuja. Vaikka tuotantohäiriöiden odotetaan olevan väliaikaisia, tekevät ne kuitenkin loven niin globaaliin talouskasvuun kuin usean kansainvälisen yrityksen tulokseenkin ainakin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava joko S&P tai Moody’s investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1079 Meur
Osuuden arvo (01.04.)
21,30 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A -0,65 % -0,70 % -0,75 % -0,75 % -0,33 % -0,17 %
Vertailuindeksi -0,02 % -0,08 % -0,16 % -0,31 % -0,32 % -0,25 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Euro A +0,05 % +0,14 % -0,05 % -0,23 % 0,00 % -0,70 %
Vertailuindeksi +0,03 % -0,22 % -0,33 % -0,33 % -0,31 % -0,08 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,34 % -1,18 0,68
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.