OP-Euro II A

Matalan riskin vaihtoehto talletukselle ja käteiselle

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. 

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,10 % 0,00 %

Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1 000 000 euroa.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron tammikuun tuotto 0,22 %

OP-Euro-rahasto tuotti tammikuussa kulujen jälkeen 0,22 % 3kk euribor-indeksin päätyessä 0,11 %:iin. Mollivoittoisen joulukuun jälkeen riskitunnelma oli tammikuussa varovaisen tunnusteleva markkinoiden uudelleenarvioidessa inflaatio-, kasvu- ja rahapolitiikkanäkymiä. Lyhyet rahamarkkinakorot jatkoivat haukkamaisen keskuspankkiretoriikan ajamana noususuunnassa, mutta kasvaneet odotukset inflaation tasaantumisesta ja korkohuipun lähestymisestä painoivat pidemmät markkinakorot tuntuvaan laskuun Atlantin molemmilla puolilla. Vuoden alun varovainen optimismi ja kohentunut riskinottohalukkuus näkyivät myös yrityslainojen luottoriskilisien kaventumisena, mikä lyhimpien korkojen kipuamisesta huolimatta tuki rahaston tuottoa kuun aikana.

Rahastossa ei tammikuun aikana tehty mitään merkittäviä muutoksia. Rahaston varoja sijoitettiin hajautetusti sekä alle kahden vuoden mittaisiin yrityslainoihin että lyhyisiin yritystodistuksiin. Rahavirtojen osalta liikkeitä nähtiin vahvistuneessa markkinatunnelmassa jonkin verran ulospäin sijoittajien allokoidessa osin varojaan lyhyen koron rahastoista riskillisempiin omaisuusluokkiin.

Markkinoita ja keskuspankkeja pitkään piinannut tulikuuma inflaatio on viime kuukausien aikana osoittanut selviä jäähtymisen merkkejä etenkin Yhdysvalloissa. Inflaatio hidastui rapakon takana joulukuussa jo 6,5 prosenttiin vuositasolla jättäen samalla liittovaltion inflaatiohuipun entistä selvemmin viime vuoden kesäkuulle. Myös euroalueen inflaatio on vähitellen kääntynyt laskevaan suuntaan lokakuussa nähdyltä huipputasolta. Kuluttajahinnat nousivat joulukuussakin edelleen rivakasti mutta markkinoiden odotuksia maltillisemmin, 9,2 prosentin vuosivauhtia. Kokonaisinflaation rauhoittumisesta huolimatta, keskuspankin tarkoin seuraaman energian ja ruuan hinnoista puhdistetun pohjainflaation kiihtyminen oli ennätyksellisen nopeaa. Talouden sisäsyntyisiä hintapaineita heijastavat pohjahinnat nousivat vuositasolla 5,2 prosenttia, joten taloutta ja kysyntää hyydyttävää rahapolitiikkaa on vielä jatkettava. Saman viestin voi lukea myös EKP:n joulukuun kokouksen pöytäkirjoista. Keskuspankki on inflaation vastaisessa taistelussa tosissaan, eikä rahapolitiikan suunta ole muuttumassa, korkoja on yhä nostettava tasaisesti ja merkittävästi. Pöytäkirjojen mukaan osa neuvoston jäsenistä olisi halunnut jatkaa tuntuvalla 75 korkopisteen nostolla, mutta ohjauskorkoja nostettiin lopulta hieman maltillisemmalla puolella prosenttiyksiköllä. EKP:n haukkamaisen linjauksen mukaan koronnostojen odotetaan jatkuvan samansuuruisella 50 korkopisteen tahdilla vielä helmi- ja maaliskuussa. Keskuspankin nostosyklin hinnoitellaan jatkuvan ainakin kesään asti, mutta inflaation vauhdittuessa ja euroalueen talousnäkymien parantuessa korkoruuvin kiristäminen saattaa jatkua sitä pidempäänkin.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille
arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat
hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon. Sijoituskohteiden vastuullisuusanalyysissa hyödynnetään sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan, MSCI ESG Research:n ESG-analyysia, että OP Varainhoidon omaa ESG-analyysimallia. Hyvän hallintotavan arviointi on olennainen osa sijoituskohteiden analyysia. Seuraamme ja raportoimme mm. sijoituskohteiden vihreää liikevaihto-osuutta, hiilidioksidi-intensiteettiä ja ESG riskiluokitusta, joista saamme tiedot ulkopuoliselta palveluntarjoajalta MSCI ESG Research:ltä. Rahastojen vertailuindeksit eivät vastaa rahastojen sijoituspolitiikkaa ESG-ominaisuuksien osalta.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahastosta poissuljetaan listan lisäksi laajemmin haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita tupakkayhtiöihin, eivätkä epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yhtiöihin. Käytämme MSCI ESG Research:n ja Sustainalytics:n tietoa ja analyysia osana tätä poissulkuprosessia.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaistenkin mutta erityisesti ulkomaisten yhtiökokousten osalta, hyödynnämme kansainvälistä palveluntarjoajaa, Institutional Shareholder Services yhtiökokoustutkimuksessa.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Rahastot läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan asettaa poissulkulistalle. Käytämme Sustainalytics:a palveluntarjoajana kansainvälisten normirikkomusten tunnistamisessa.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI4000197660
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
1337 Meur
Osuuden arvo (21.03.)
9 909,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (20.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A +0,24 % +0,47 % +0,75 % −0,14 % −0,05 % -
Vertailuindeksi +0,16 % +0,43 % +0,60 % +0,18 % −0,27 % −0,30 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Euro A −0,17 % +0,02 % −0,06 % −0,25 % −0,90 % +0,45 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,33 % +0,38 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,43 % - 0,52
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.