OP-Euro II A

Matalan riskin vaihtoehto talletukselle ja käteiselle

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. 

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,10 % 0,00 %

Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1 000 000 euroa.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron elokuun tuotto -0,15 %

OP-Euro-rahasto tuotti elokuussa kulujen jälkeen -0,15 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,07 %:iin. Kesäkuun huipuista lasketelleet markkinakorot kääntyivät elokuussa jälleen tukevaan nousuun inflaatiohuolten ja keskuspankkiirien haukkamaisten kommenttien ajamana. Korot nousivat laaja-alaisesti merkittävimmän nousun painottuessa kuitenkin keskipitkiin korkoihin. Myös rahamarkkinakoroissa liikkeet olivat yläsuuntaisia ja pitkään negatiivisena pysytellyt kuukauden euribor-korkokin ponnisti selvästi nollarajan yläpuolelle heijastellen pitkittyneitä inflaatiopaineita ja markkinoiden koronnosto-odotuksia. Kasvanut epävarmuus ja heikentynyt riskinottohalukkuus näkyivät myös yrityslainojen luottoriskilisien levenemisenä, mikä korkojen nousun ohella painoi korkosijoitusten tuottoja alaspäin kuun aikana.

Rahasto osallistui elokuun aikana ruotsalaisen Volvo Treasury AB:n uuteen kaksivuotiseen liikkeeseenlaskuun. Rahaston varoja sijoitettiin lisäksi laajasti alle kahden vuoden mittaisiin investment grade -luokan yrityslainoihin sekä lyhyisiin yritystodistuksiin.

Keskuspankeille ja sijoitusmarkkinoille pitkään harmaita hiuksia aiheuttanut inflaatio ei toistaiseksi ole näyttänyt jäähtymisen merkkejä. Euroalueen inflaatio kiihdytti jälleen mittaushistoriansa korkeimmalle tasolle, kun kuluttajahinnat nousivat elokuussa 9,1 % vuoden takaisesta. Iso-Britanniassa hintojen nousuvauhti on sitäkin vauhdikkaampaa. Saarivaltion inflaatio kohosi heinäkuussa jo yli 10 prosentin kipurajan muistuttaen markkinoita globaalien hintapaineiden pitkittymisestä ja kallistuneiden energiahintojen välittymisestä yhä laajemmin myös muihin tuotteisiin ja palveluihin. Inflaatioriskeihin turhan hitaasti havahtuneet keskuspankit ovat viimein kevään jälkeen lähteneet inflaation vastaiseen taisteluun toden teolla. Ohjauskorkoja on nostettu ripeässä tahdissa ja jopa harvinaisen suurilla kertakorotuksilla. Korkotason nopea nousu ei talousnäkymien kannalta ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. Rahoitusolosuhteiden tuntuva kiristyminen yhdessä laukkaavan inflaation kanssa jarruttaa väistämättä niin yritysten investointeja kuin yksityistä kulutustakin. Keskuspankit joutuvatkin nyt tasapainoilemaan ja mukauttamaan rahapolitiikkaansa hintapaineiden ja vääjäämättä heikkenevän talouskasvun epämukavassa välimaastossa. Kasvun hyytymisestä ja taantumankin uhasta huolimatta, keskuspankit Atlantin molemmilla puolilla ovat päättäväiseen sävyyn indikoineet jatkavansa merkittäviäkin koronnostoja, kunnes inflaatio palautuu takaisin lähelle kahden prosentin hintavakaustavoitetta. Markkinoilla odotetaan Fedin ja EKP:n jatkavan haukkamaisella linjalla ja nostavan ohjauskorkoja syyskuussa aggressiivisella 75 korkopisteellä.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille
arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat
hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon. Sijoituskohteiden vastuullisuusanalyysissa hyödynnetään sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan, MSCI ESG Research:n ESG-analyysia, että OP Varainhoidon omaa ESG-analyysimallia. Hyvän hallintotavan arviointi on olennainen osa sijoituskohteiden analyysia. Seuraamme ja raportoimme mm. sijoituskohteiden vihreää liikevaihto-osuutta, hiilidioksidi-intensiteettiä ja ESG riskiluokitusta, joista saamme tiedot ulkopuoliselta palveluntarjoajalta MSCI ESG Research:ltä. Rahastojen vertailuindeksit eivät vastaa rahastojen sijoituspolitiikkaa ESG-ominaisuuksien osalta.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahastosta poissuljetaan listan lisäksi laajemmin haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita tupakkayhtiöihin, eivätkä epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yhtiöihin. Käytämme MSCI ESG Research:n ja Sustainalytics:n tietoa ja analyysia osana tätä poissulkuprosessia.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaistenkin mutta erityisesti ulkomaisten yhtiökokousten osalta, hyödynnämme kansainvälistä palveluntarjoajaa, Institutional Shareholder Services yhtiökokoustutkimuksessa.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Rahastot läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan asettaa poissulkulistalle. Käytämme Sustainalytics:a palveluntarjoajana kansainvälisten normirikkomusten tunnistamisessa.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI4000197660
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
1478 Meur
Osuuden arvo (28.09.)
9 817,67 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (27.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A −0,54 % −0,42 % −1,03 % −1,48 % −0,57 % -
Vertailuindeksi −0,09 % −0,25 % −0,41 % −0,70 % −0,54 % -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Euro A - −0,17 % +0,02 % −0,06 % −0,25 % −1,38 %
Vertailuindeksi 0,00 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,35 % -7,70 0,57
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.