OP-Euro II A

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,05 % 0,00 %

Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1 000 000 euroa.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron lokakuun tuotto -0,07 %

OP-Euro-rahasto tuotti lokakuussa kulujen jälkeen -0,07 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,04 %:iin. Riskitunnelma pysytteli lokakuussa varsin alavireisenä markkinoiden huomion painottuessa hyvin alkaneesta tuloskaudesta huolimatta edelleen epävarmuustekijöihin. Markkinakorot jatkoivat jo loppukesällä alkanutta kipuamistaan ylöspäin yhä voimistuneiden inflaatio- ja koronnosto-odotusten ajamana. Korkokäyrä loiveni korkojen nousun painottuessa pitkien korkojen sijasta lyhyisiin ja keskipitkiin korkoihin. Varovainen markkinatunnelma näkyi myös yrityslainojen luottoriskilisien hienoisena levenemisenä, mikä korkoliikkeen ohella painoi rahaston tuottoa kuun aikana.

Hieman rauhallisemman syyskuun jälkeen, lokakuun nettomerkinnät kasvattivat jälleen rahaston pääomia yritysten hakiessa lyhytaikaista parkkipaikkaa ylimääräisille tilivaroille. Lyhyiden yritystodistusten uusien liikkeeseenlaskujen ollessa edelleen vähäisiä, rahaston varoja sijoitettiin kuun aikana pääasiassa alle kahden vuoden mittaisiin Investment Grade-luokan yrityslainoihin.

Markkinakorot ovat syksyn aikana sahailleet hermostuneesti Atlantin molemmin puolin, mutta jatkaneet yhä nousutrendillä rahapolitiikan normalisointiodotusten ja kasvaneiden hintapaineiden saattelemana. Energian ja raaka-aineiden jyrkkä hinnannousu sekä tuotannon kapeikot ovat voimistaneet markkinoiden huolia inflaation pitkittymisestä ja talouskasvun jäähtymisestä. Kasvunäkymien taittumista indikoivat myös tuoreimmat ostopäällikköindeksit. Euroalueen teollisuuden ja palveluiden yhdistävä suhdanneindeksi painui lokakuussa alimmalle tasolleen lähes puoleen vuoteen. Kasvu on viime kuukausina hiipunut etenkin teollisuudessa, missä pandemiasta aiheutuvat tuotannon ja toimitusketjujen häiriöt painavat sektorin näkymiä todennäköisesti vielä pitkälle ensi vuoden puolelle. Yhteisvaluutta-alueen talouskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan yhä pandemiaa edeltävän tason yläpuolella, vaikka luottamusluvut viitoittavatkin talouden aktiviteetin hidastuvan selvästi jo vuoden viimeisellä kvartaalilla. Inflaation osalta huippu on sen sijaan vielä edessäpäin. Kesän jälkeen kuluttajahintojen kallistuminen on kysynnän kasvun ja tuotantohaasteiden myötä selvästi laaja-alaistunut. Keskuspankille tärkeä energiasta ja ruuasta puhdistettu vuositason pohjainflaatio kiihtyi lokakuussa jo 2,1 %:iin eli korkeimmalle tasolleen vuosikausiin haastaen samalla markkinoiden uskoa inflaatiopaineiden tilapäisyydestä. Vaikka EKP yhä painottaakin inflaatiopiikin olevan lähinnä pandemiasta johtuva väliaikainen ilmiö, antaa inflaation pitkittyminen ja laajeneminen keskuspankille perusteita jatkaa vähittäisellä rahapolitiikan normalisointipolulla.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille
arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat
hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI4000197660
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
1531 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
9 957,57 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A −0,03 % −0,15 % −0,15 % −0,26 % −0,10 % -
Vertailuindeksi −0,05 % −0,14 % −0,28 % −0,54 % −0,42 % -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Euro A - - −0,17 % +0,02 % −0,06 % −0,22 %
Vertailuindeksi - 0,00 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,50 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,18 % 1,73 0,74
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.