OP-Euro

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINTOPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 0,15 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston hallinnointipalkkiota on laskettu toistaiseksi ja se on tällä hetkellä 0,075 %.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron kesäkuun tuotto 0,00 %

OP-Euro -rahasto tuotti kesäkuussa kulujen jälkeen 0,00 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin. Markkinoiden riskitunnelma kohentui kesäkuussa inflaatiopelkojen hellittäessä ainakin hetkellisesti voimakkainta otettaan. Korkomarkkinat näyttävät kallistuvan keskuspankkien kannalle hintapaineiden lyhytaikaisuudesta, mikä näkyi pitkien valtiolainakorkojen nousun tasaantumisena ja osin myös laskuna kuun aikana. Lyhyemmät korot sen sijaan kääntyivät nousuun kasvaneiden koronnosto-odotusten saattelemana. Yrityslainojen luottoriskilisät kaventuivat vahvistuneessa markkinatunnelmassa hieman, mikä piti rahaston tuoton vakaana kuun aikana.

Kesäkuu oli rahastolle aktiivinen kuukausi ja isompia rahavirtoja nähtiin jälleen molempiin suuntiin. Rahastosta myytiin kuun aikana lyhimpiä yrityslainoja ja uusia sijoituksia tehtiin sekä yrityslainoihin että muutamiin yritystodistuksiin. Kesälomakausi on hiljentänyt entisestään jo valmiiksi vaisua yritystodistusmarkkinaa, joten yritystodistusten paino rahastossa pysyi kesäkuussakin tavanomaista alhaisempana.

Sijoittajien mielenkiinto kohdistui kesäkuussa etenkin Fedin ja EKP:n korkokokouksiin ja keskuspankkien tuoreisiin talousennusteisiin. Markkinoita rauhoitti tieto EKP:n päätöksestä jatkaa PEPP-ohjelman ostoja korotetulla tahdilla vielä kesän yli keveiden rahoitusolosuhteiden varmistamiseksi. Euroalueen kirkastuva talouskuva näkyi keskuspankin päivitetyissä talousennusteissa. Sekä kasvu-, että inflaatioennusteita reivattiin ylöspäin kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. EKP näkee inflaatiopaineiden kuitenkin säilyvän vähäisinä ja viimeaikaisen nousun selittyvän pääosin tilapäisillä tekijöillä. EKP:n kokous vastasi pitkälti markkinoiden odotuksia, Fed sen sijaan yllätti markkinat odotettua haukkamaisemmalla korkolinjauksellaan. Keskuspankki viitoittaa nollakorkokauden jatkuvan vielä ensi vuonna, mutta vuodelle 2023 mediaaniennuste indikoi jo kaksi koronnostoa. Vaikka Fedin koronnostonäkemykset aikaistuivatkin selvästi, on keskuspankin ensisijainen huomio arvopaperien osto-ohjelmassa. Fed alkaneekin vähitellen valmistella markkinoita elvytyksen asteittaiselle supistamiselle. Päivitettyjen talousennusteiden mukaan Fed odottaa inflaation vauhdittuvan tänä vuonna merkittävästi, mutta laantuvan jo ensi vuonna 2,1%:iin. Toukokuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa jopa 5 % vuodentakaisesta. Markkinoidenkin huoli inflaation karkaamisesta on kuitenkin hieman helpottanut, mikä näkyi pitkien korkojen laskuna etenkin Yhdysvalloissa. Fedin odotettua haukkamaisempi korkoindikaatio loivensi korkokäyrää koronnosto-odotusten vahvistumisen nostaessa lyhyempiä korkoja pitkiä enemmän. Eri taloussyklissä olevalla Euroalueella korkoliikkeet jäivät maltillisemmiksi.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1476 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
21,41 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A 0,00 % −0,05 % −0,05 % −0,05 % −0,09 % −0,09 %
Vertailuindeksi −0,04 % −0,14 % −0,27 % −0,51 % −0,40 % −0,37 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Euro A +0,14 % −0,05 % −0,23 % 0,00 % −0,09 % −0,09 %
Vertailuindeksi −0,22 % −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,32 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,30 % 1,67 0,86
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.