Lähikuva euroseteleistä

OP-Euro

Matalan riskin tuottopotentiaalia Euroopasta

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena  tilanteissa, joissa on tarpeen tyytyä maltillisemman arvonnousun mahdollisuuteen. OP-Euro tarjoaa lyhyitä korkosijoituksia vastaavaa tuottopotentiaalia matalalla riskitasolla.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINTOPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 0,15 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita. Rahaston hallinnointipalkkiota on laskettu toistaiseksi ja se on tällä hetkellä 0,075 %.

OP-Euro on varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski sekä sijoitusten pankki- ja rahoitussektorille keskittymisestä aiheutuva toimialariski. Luottoriskilisien muutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Luottoriski voi toteutua myös rahaston sijoituskohteena olevan liikkeeseenlaskijan konkurssina tai maksukyvyttömyytenä. Lisäksi rahastolla on vähäisessä määrin korkoriskiä (modifioitu duraatio välillä 0-1). Rahaston sijoitusten likviditeetti voi normaalista poikkeavissa markkinaolosuhteissa heikentyä, mikä voi vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun.

OP-Euro soveltuu turvallisuutta arvostavalle säästäjälle, joka tavoittelee talletuksia vastaavaa tuottoa, mutta haluaa säästöjensä olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä ilman huolta suurista heilahteluista rahaston arvossa. Se palvelee myös yrityksiä tehostetussa kassanhallinnassa. OP-Euro tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille.

OP-Euron maaliskuun tuotto 0,00 %

OP-Euro -rahasto tuotti maaliskuussa kulujen jälkeen 0,00 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin Viime viikkoina markkinoita paljon puhuttanut korkojen nousu tasaantui maaliskuussa hieman virushuolten lisättyä turvallisina pidettyjen korkoinstrumenttien kysyntää. Korkokehitystä rauhoitti myös EKP:n päätös hyödyntää kiihdyttää PEPP-ostoja tulevalla kvartaalilla. Korkopolitiikan ankkuroimissa lyhyissä koroissa liikkeet jäivät maltillisiksi, mikä piti rahaston tuoton yhä vakaana kuun aikana. Tuottoa tuki myös hienoisesti kaventumistaan jatkaneet yrityslainojen luottoriskilisät.

Lyhyen koron rahastojen kysyntä jatkui maaliskuussa vahvana ja uutta rahaa virtasi jälleen runsaasti sisään yritysten hakiessa parkkipaikkaa ylimääräisille kassavaroilleen. Uusia sijoituksia tehtiin kuun aikana laajasti yrityslainoihin ja muutamiin lyhyisiin yritystodistuksiin. Yritystodistusten tarjonnan ollessa vähäistä, niiden paino rahastossa laski edelliskuusta hieman.

Vaikka rokoteohjelmien ja elvytyksen eteneminen ovatkin tukeneet markkinoiden riskinottohalukkuutta, on korkojen nousupaine samalla varjostanut sijoittajien orastavaa talousoptimismia ja mielialoja. Pitkään nousutrendillä jatkaneet markkinakorot ja kasvaneet inflaatio-odotukset ovat lisänneet pelkoja talouden ylikuumenemisesta ja rahapolitiikkalinjan lähestyvästä suunnanmuutoksesta. Pitkät korot ovat nopeasti kivunneet takaisin pandemiaa edeltäville tasoille ja maaliskuussa taalakorot saivat vielä myötätuulta Yhdysvalloissa hyväksytystä jättimäisestä lisäelvytyspaketista. Keskuspankit ovat kuitenkin toistuvasti toppuutelleet markkinoiden spekulaatiot rahapolitiikan normalisoinnista ennenaikaisina ja painottaneet valmiutta puuttua liian nopeaan korkojen nousuun. Fed ei ainakaan toistaiseksi ole huolissaan korkojen ja inflaation noususta, vaan näkee inflaation kiihtymisen johtuvan pääosin väliaikaisista tekijöistä. Fed indikoi rahapolitiikan jatkuvan elvyttävänä ja ohjauskoron säilyvän ennallaan aina vuoteen 2023 asti. Euroalueella rokotusten eteneminen ja talouden elpyminen on ollut hitaampaa, joten paine pitää korkotaso matalana on suurempi. EKP reagoikin viime viikkojen kiristyneisiin rahoitusolosuhteisiin ja ilmoitti kasvattavansa pandemiaan liittyvän osto-ohjelman kuukausittaisia ostoja seuraavalla vuosineljänneksellä. Keskuspankkien toimet ja kyyhkysmäinen retoriikka saivat korkokehityksen ainakin hetkellisesti tasaantumaan maaliskuussa. Korkoihin vaikutti myös koronahuolten myötä lisääntynyt turvasatamakysyntä. Useat EU-maat kamppailevat nyt koronan kolmatta aaltoa ja muuntoviruksia vastaan jatkamalla tiukkoja rajaamistoimia huhtikuun puolelle.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Euro on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hyvälaatuisiin, pääosin euromääräisiin pankkien, yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Mikäli sijoituksia tehdään muissa valuutoissa, valuuttakurssiriski suojataan täysimääräisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille arvonnousua pitkällä aikavälillä. On mahdollista, että rahasto ei saavuta sijoitustoiminnan tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa.

Rahasto voi tehdä sijoituksia ainoastaan sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään 2 vuotta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuvaja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Luokitellulla sijoituskohteella on oltava tunnustetun luokituslaitoksen investment grade -tason luottoluokitus ja muulla korkoinstrumentilla salkunhoidon arvion mukaan vastaava luokitus.

Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on maltillinen ja voi olla välillä 0–1. Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston sijoitusten arvoon. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille.

Rahaston vertailuindeksi on 3 kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
26.04.1996
ISIN
FI0008805163
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1563 Meur
Osuuden arvo (13.04.)
21,42 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Euro A 0,00 % 0,00 % −0,05 % +0,52 % −0,09 % −0,07 %
Vertailuindeksi −0,05 % −0,14 % −0,26 % −0,40 % −0,38 % −0,35 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Euro A +0,14 % −0,05 % −0,23 % 0,00 % −0,09 % −0,05 %
Vertailuindeksi −0,22 % −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,16 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Euro A 0,33 % 3,18 0,8
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.