OP Kiina

OP-Kiina

Valtavat mittasuhteet, valtava potentiaali

Kiina – maailman suurin vientitalous

OP-Kiina -sijoitusrahasto sijoittaa varansa laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille. Tyypillisesti varat sijoitetaan noin 40–60 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahasto on mielenkiintoinen vaihtoehto sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa kehittyviltä markkinoilta ja joka on valmis kestämään sijoitusten arvonvaihtelua. 

 

Salkunhoitaja tuntee Kiinan markkinan

 

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Kiinan osakemarkkinoille, joilta sijoittajat hakevat tavanomaista korkeampaa tuottoa. Rahaston arvo voikin vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahaston salkunhoitajalla on käytettävissä laajat paikalliset resurssit Kiinassa, ja paikallisuus onkin merkittävä etu salkunhoidon menestyksen kannalta. Rahaston salkunhoitajan toimii JP Morgan Asset Management.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. Kehittyvän maan osakemarkkinoilla toimittaessa rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin dollarimääräisesti. OP-Kiina onkin maan kasvuun luottavan, tuottohakuisen sijoittajan valinta. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Markkinakatsaus

Kiinan osakemarkkinat jatkoivat laskuaan myös vuoden lopussa. Kiinan pankit ilmoittivat vuoden lopulla talletuskoron leikkauksesta vihjaten siihen, että regulaattori haluaisi ylläpitää pankkien kannattavuutta tietyllä tasolla ennen lainakorkojen lisäleikkauksia vuonna 2024.

Osakemarkkina palautui hieman kuun lopulla, mutta markkinoiden luottamus ei ole kunnolla palautunut. Monien kuukausien ajan on viestitty sijoittajille, että Kiina on "avoin liiketoiminnalle" ja, että sääntely-ympäristö on strateginen ja koordinoitu. Presidentti Xi on korostanut tarvetta synkronoiduille ja johdonmukaisille politiikalle, ei vain taloudellisella ja rahapoliittisella tasolla, vaan myös teollisuus-, ympäristö- ja teknologia-aloilla.

Rahaston tapahtumat

Salkku jäi jälkeen vertailuindeksistä joulukuussa. IT-alan yrityksistä, kuten Silergy  ja Shanghai Baosight menestyivät hyvin, mutta ne peittyivät terveydenhuolto- ja internet toimialojen heikkoon kehitykseen. Lääketutkimusyhtiö Wuxi Biologics kärsi odottamattomasta negatiivisesta tulospudotuksesta. Verkkokauppayhtiö Meituanin osakkeita painoivat huhut fuusioista ruoanjakelualalla, kun taas NetEase kärsi odottamattomasta valtion ehdotuksesta rajoittaa verkkopelaamista.

Näkymät

On käynyt selväksi, että Kinan markkinasentimentti on heikentynyt vuonna 2023. Nyt kriittinen kysymys on, kuinka pysyvää tämä luottamuksen menetys on. Toimenpiteet kiinteistömarkkinoilla tai niiden puute toimivat hyvänä indikaattorina. Viime kuukausien aikana nähtyjen keventämistoimenpiteiden (kuten asuntolainojen käsirahan alentaminen) on historiallisesti laukaissut kysynnän nousun asuinkiinteistöissä, ainakin Kiinan suurimmissa kaupungeissa. Tämä on vaikuttanut sijoitussalkkumme strategiaan, sillä pyrimme pysymään mukana tulevassa syklisessä elpymisessä, joka ei ole vielä hinnoiteltu sisään korkean makropessimismin vuoksi. Jatkamme sijoittamista aloille, joilla voi olla sekä syklisen kasvun että riskipreemion lasku, rahoitettuna laadukkailla defensiivisillä sijoituksilla, joiden riski-/tuottosuhde on vähemmän houkutteleva. Säilytämme ylipainon teknologiassa ja uusiutuvassa energiassa (pääasiassa aurinko- ja sähköajoneuvojen toimitusketjussa). Lisäksi olemme lisänneet sijoituksia syklisiin aloihin viime kuukausina.

Päivitetty 25.1.2024

OP-Kiina on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 105% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI China 10/40 Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
Vertailuindeksi
MSCI China 10/40
Perustamispäivä
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
111 Meur
Osuuden arvo (16.05.)
366,65 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiina A +13,35 % +17,13 % +4,98 % −7,50 % −16,77 % +0,47 %
Vertailuindeksi +15,05 % +17,33 % +8,47 % +0,74 % −9,73 % −1,50 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Kiina A +43,61 % +58,12 % −10,61 % −23,40 % −26,82 % +11,06 %
Vertailuindeksi +24,43 % +19,95 % −14,08 % −16,39 % −13,99 % +14,64 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kiina A 21,84 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.