OP-Obligaatio Prima B

Vakavaraisten valtioiden turvaa

Miten käy salkkusi arvon, kun kurssikäyrät kääntyvät kaakkoon? OP-Obligaatio Prima sijoittaa maailman vakavaraisimpien valtioiden lainoihin. Ne tarjoavat tuottoa osakemarkkinoiden laskiessa. Valtionlainoihin sijoittava korkorahasto onkin tehokas keino laskea salkun kokonaisriskiä.

 • Kohdemarkkinana Euroopan talousalueen lisäksi erityisesti Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi
 • Sijoituskohteena korkoinstrumentit, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava valtio.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,25 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Parhaan luottoluokituksen valtiot toimivat turvasatamana vaikeissa markkinatilanteissa. Sijoittajien kiinnostus niiden valtionlainoja kohtaan onkin kasvanut maailmantalouden vaisujen näkymien ja markkinoilla koettujen ongelmien, kuten finanssisektorin ja Euroopan velkakriisin myötä. OP-Obligaatio Prima on helppo tapa osallistua hajautetusti näille markkinoille.

Valtionlainoihin keskittyvät korkorahastot soveltuvat sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP Varainhoidon tarjoamasta kolmesta erilaisesta valtionlainoihin sijoittavasta korkorahastosta OP-Obligaatio Prima on riskitasoltaan turvallisin. Sen toimintamekanismi on yrityslainoista tuttu, mutta riskitaso huomattavasti maltillisempi. Rahaston korkoriski vastaa pitkää joukkolainasijoitusta, joten korkojen nousu on merkittävin rahastoon kohdistuva riski. OP-Obligaatio Priman tuotto on yleensä parhaimmillaan heikossa markkinatilanteessa ja rahaston luottoriski on vähäinen, joten hajautushyöty osakesijoituksiin nähden muodostuu erinomaiseksi. OP-Obligaatio Primaa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Priman tammikuun tuotto oli -0,6 %

Tammikuussa AAA-valtionlainamarkkinoilla korot olivat nousussa, kun markkinat sulattelivat viime vuoden lopulla nähtyä voimakasta korkojen laskua. Vuoteen lähdettiin tilanteesta, jossa markkinoilla hinnoiteltiin inflaation rauhoittuvan nopeasti ja rahapolitiikan keventämisen alkavan jo aikaisin keväällä. Talouden kehityksestä tammikuussa saatu informaatio ei ollut markkinaodotusten mukaista, ja odotukset nopeista ohjauskorkojen laskuista hiipuivat. OP-Obligaatio Prima -rahaston kuukausituotto painui korkojen noustessa -0,6 %:iin.

Helmikuuhun lähdettäessä rahaston korkoriskiasema on maltillisessa ylipainossa suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisistä valtioista Hollanti, Norja ja Sveitsi ovat ylipainossa. Saksan ja Kanadan valtionlainat ovat puolestaan alipainossa.

Vaikka korot nousivat hieman tammikuussa, korkomarkkinoilla, ja rahoitusmarkkinoilla ylipäätään, vallitsee melko optimistinen tunnelma. Viime vuosina huolettanut inflaatio on rauhoittumassa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kireän rahapolitiikan aiheuttamat vauriot talouskasvulle jäävät odotettua pienemmiksi. Korkomarkkinoilla seurataan tarkasti vihjeitä siitä, millä aikataululla keskuspankit aloittavat korkojen laskut ja rahapolitiikan keventämisen. Ohjauskorkojen laskuodotuksista huolimatta näköpiirissä ei ole paluuta pandemiaa edeltäneeseen ultraelvyttävän rahapolitiikan aikaan.

Rahapolitiikan lisäksi tarkassa seurannassa on talouden suhdanteen ja inflaation kehittyminen, mikä tietysti vaikuttaa myös rahapolitiikan kehitykseen. Inflaation rauhoittumisen suhteen tilanne näyttää hyvältä: markkinahinnoittelun perusteella euroalueen inflaation odotetaan rauhoittuvan keskuspankin tavoitteleman 2 % tason ympäristöön heinä-elokuussa. Yhdysvalloissa keskuspankin suosiman inflaatiomittarin perusteella hintojen nousuvauhti on ollut keskuspankin tavoitteen mukaista viimeisten 6-7 kuukauden aikana. Talouskasvun osalta euroalueella talous matelee taantuman rajamailla. Yhdysvalloissa kasvu on puolestaan pirteää eikä selkeitä merkkejä heikommasta ole nähtävissä. Talouden selkeä viileneminen nykyisestä ja ajautuminen rajuun taantumaan ei näytä todennäköisimmältä skenaariolta, mutta riskit ovat tavallista korkeammalla muun muassa kireästä rahapolitiikasta johtuen.

Helmikuusta vaikuttaisi muodostuvan tammikuun kaltainen siinä mielessä, että markkinat seuraavat tarkasti talouden kehitystä kuvaavia indikaattoreita, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä tulevista ohjauskorkojen laskuista.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Prima on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava Euroopan talousalueeseen tai OECD-alueeseen kuuluva valtio. Tällaiseksi luokitukseksi katsotaan Moody´s Aaa tai S&P AAA. Näiden
sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %.

Rahaston merkittävimpiä sijoituskohteita ovat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemien lainojen lisäksi erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja Sveitsin liikkeeseen laskemat valtionlainat.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5–7, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
01.11.1999
ISIN
FI0008802392
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
679 Meur
Osuuden arvo (29.02.)
88,52 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Prima B −0,33 % +1,34 % +2,10 % +2,83 % −4,52 % −2,13 %
Vertailuindeksi −0,37 % +1,15 % +2,22 % +3,25 % −4,41 % −1,81 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Prima B +2,82 % +3,57 % −3,83 % −14,36 % +4,26 % −1,68 %
Vertailuindeksi +3,37 % +4,27 % −3,50 % −14,46 % +4,67 % −1,83 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Prima B 6,17 % - 7,5
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.