OP-Obligaatio Tuotto

Lisätuottoja Euroopan reunoilta

OP-Obligaatio Tuotto on kultainen reunus euroalueen velkakriisin myrskypilvessä. Rahasto sijoittaa euroalueen reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niiden korot ovat nousseet kriisin myötä voimalla. Asetelma tarjoaa sijoittajalle houkuttelevaa tuottopotentiaalia ‒ muita valtionlainoihin sijoittavia OPn rahastoja korkeammalla riskillä.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,25 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Euroalueen velkakriisi on heijastunut rajusti talousalueen korkomarkkinoille. Reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian, korkotasot ovat nousseet voimakkaasti kriisin seurauksena luoden houkuttelevaa tuottopotentiaalia niiden lainoihin. Keskuspankkien ja EU:n voimakkaiden elvytystoimien myötä näkymät näillä markkinoilla ovat kiinnostavat. Jos uskot euroalueen pysyvyyteen ja velkaongelmien hoitamiseen, OP-Obligaatio Tuotto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP tarjoaa kolme erilaista valtionlainoihin sijoittavaa korkorahastotuotetta. Valitsemalla niistä OP-Obligaatio Tuotto -rahaston, sijoittaja saa parhaan tuoton ja sietää siksi korkeimman riskin. Rahasto korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Riskejä arvioidessaan sijoittajan on hyvä huomioida, että sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus nostavat maiden luottoriskin Euroopan talousalueen ydinvaltioiden luottoriskiä korkeammaksi. Mahdollinen korkojen ja luottoriskilisien nousu vaikuttaa pääsääntöisesti rahaston ja sen sijoitusten arvoon negatiivisesti. Sijoitusten keskittyminen yksittäisiin maihin taas vaikuttaa markkina-alueriskin tasoon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Tuoton huhtikuun tuotto oli -3,5 %

Euroalueen valtionlainojen korkojen nousu kiihtyi huhtikuussa, kun rahapolitiikan nopea kiristyminen ja ohjauskoron nostot näyttävät vääjäämättömiltä euroalueella. Korot nousivat laajalla rintamalla lainan liikkeeseenlaskijasta ja maturiteetista riippumatta. Lisäksi valtionlainojen väliset tuottoerot levenivät. OP-Obligaatio Tuoton kuukausituotto painui korkojen noustessa -3,5 %:iin.

Rahasto alipainottaa korkoriskiä maltillisesti toukokuuhun lähdettäessä. Yksittäisistä valtioista Suomi ja Irlanti ovat ylipainossa. Ranskaa ja Italiaa puolestaan alipainotetaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu, vaikka hyökkäyksen painopiste on siirtynyt Donbassin alueelle ja Etelä-Ukrainaan. Sodan seurauksena Venäjää vastaan asetetut talouspakotteet ovat edelleen kiristymässä. Sota ja pakotteet nostavat energian hintaa ympäri maailmaa ja erityisesti venäläisestä kaasusta riippuvaisessa Euroopassa, mikä on kiihdyttänyt jo ennen sotaa laukannutta inflaatiota. Energian hinnan lisäksi inflaatiopainetta lisää globaalien toimitusketjujen häiriintyminen, mihin on vaikuttanut Venäjän vastaisten pakotteiden lisäksi Kiinassa nähdyt järeät rajoitustoimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Inflaation hillitsemiseksi keskuspankit ovat ryhtyneet järeisiin toimenpiteisiin, ja rahapolitiikan kiristäminen on edennyt selvästi ennakoitua nopeammin tämän vuoden aikana. Energian hinnan nousu, toimitusketjujen häiriintyminen ja rahapolitiikan kiristyminen on myrkyllinen yhdistelmä talouskasvulle, joten riskinä on ajautuminen stagflaatioon, jossa korkea inflaatio yhdistyy heikkoon talouskasvuun.

EKP:n huhtikuun kokouksesta ei saatu juuri lisätietoja tulevasta rahapolitiikasta. EKP on tällä hetkellä tulevan inflaatiokehityksen armoilla, ja sen puolesta arvopaperiostojen lopettaminen ja koronnostojen aloittaminen jo heinäkuussa näyttävät todennäköisiltä. Euroalue seuraa rahapolitiikan kiristyssyklissä perässä muuta maailmaa, merkittävistä talouksista Japania ja Sveitsiä lukuun ottamatta. Euroalueella rahapolitiikan kiristämistä hidastavat rahaliiton rakenteelliset heikkoudet, jotka ilmenevät muun muassa Etelä-Euroopan valtioiden korkeana velkaantumisena. EKP:n osto-ohjelmat ja matala korkotaso ovat pitäneet euroalueen valtionlainojen väliset tuottoerot kapeina pandemian alkamisen jälkeen, mutta rahapolitiikan kiristyminen uhkaa markkinoiden vakautta. EKP tiedostaa valtionlainamarkkinoihin liittyvät riskit, ja on tarvittaessa valmis toimenpiteisiin tilanteissa, joissa tuottoerot leviävät hallitsemattomasti.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Salkunhoidossa käytettäviä johdannaissopimuksia voivat olla esimerkiksi koronvaihtosopimukset tai futuurit, joiden kohde-etuutena on valtionlainoja. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
471 Meur
Osuuden arvo (17.05.)
125,49 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto A −0,79 % −4,92 % −9,35 % −8,12 % −1,53 % −0,16 %
Vertailuindeksi −1,19 % −5,24 % −9,79 % −8,10 % −1,39 % +0,20 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto A −0,01 % −0,14 % +6,27 % +4,60 % −3,48 % −9,19 %
Vertailuindeksi +0,17 % +0,98 % +6,77 % +4,99 % −3,46 % −9,54 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto A 5,20 % -1,49 7,2
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.