OP-Obligaatio Tuotto

Sijoitus euroalueen valtionlainamarkkinoille

 

OP-Obligaatio Tuotto -sijoitusrahasto sijoittaa euroalueen valtionlainamarkkinoille eli rahaliittoon kuuluvien maiden euromääräisiin joukkolainoihin. Rahaston sijoituskohteiden joukossa korostuvat tyypillisesti euroalueen suurimmat taloudet, jotka ovat laskeneet eniten valtionlainoja liikkeelle, eli Ranska, Italia, Saksa ja Espanja.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,25 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Euroalueen valtionlainamarkkinat ovat sijoituskohteena monipuoliset, sillä rahaliittoon kuuluu velkakestävyydeltään vahvempia ja heikompia maita. Sijoitukset ovat yleensä kiinteäkorkoisia ja maturiteetiltaan pitkiä, joten markkinakorkojen muutokset näkyvät voimakkaasti rahaston tuottokehityksessä. Sijoituksiin liittyy myös luottoriskiä, jonka vastapainoksi heikomman velkakestävyyden maiden valtionlainojen juoksevat tuotot ovat korkeampia. Valtionlainojen tuottoerojen kehitykseen vaikuttavat muun muassa euromaiden taloudellinen kehitys, EU:n ja rahaliiton yhtenäisyyteen liittyvät poliittiset teemat sekä euroalueen rahapolitiikka.

OP-Obligaatio Tuotto -rahasto tarjoaa mahdollisuuden lisätä sijoitussalkkuun korkoriskiä kotoisella euroalueella pysytellen.

OP-Obligaatio Tuoton kesäkuun tuotto oli 0,3% %

Euroalueen valtionlainamarkkinoiden korot kehittyivät vaihtelevasti kesäkuussa. Saksan valtionlainojen korot olivat selvässä laskussa, mutta Italian ja Ranskan valtionlainojen korot nousivat. Tärkeimpänä tekijänä korkojen kehityksen taustalla oli Ranskan yllättävä ajautuminen poliittisesti epävarmaan tilanteeseen Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. OP-Obligaatio Tuotto -rahaston kuukausituotto oli kesäkuussa 0,3 %.

Rahaston korkoriskiasema on maltillisessa ylipainossa suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisistä valtioista Hollanti, Itävalta ja Suomi ovat ylipainossa. Saksan valtionlainat ovat puolestaan alipainossa.

Euroalueen valtionlainamarkkinoiden huomio kääntyi Euroopan parlamenttivaalien jälkeen Ranskaan. Presidentti Macron päätti vaalien jälkeen hajottaa parlamentin alahuoneen kansalliskokouksen, mikä tarkoittaa uusia vaaleja kesä-heinäkuun vaihteessa. Vaalien lopputulosta on vaikea ennakoida, mutta Macronin johtama poliittinen liittouma tuskin jatkaa hallitusvastuussa niiden jälkeen. Todennäköisimmät vaihtoehdot ovat joko oikeisto- tai vasemmistopopulistista ohjelmaa toteuttava hallitus tai poliittinen pattitilanne. Ranskan valtionlainojen tuottoerot suhteessa Saksaan levisivät poliittisen epävarmuuden myötä merkittävästi. Toisaalta Saksan valtionlainat kallistuivat myös suhteessa viitekorkoihin turvasatamakysynnän ajamana.

Euroalueen rahapolitiikan saralla EKP aloitti odotetusti ohjauskorkojen laskut kesäkuun kokouksessa. Keskuspankin inflaatioennusteita jouduttiin kuitenkin tarkistamaan hieman ylöspäin suhteessa maaliskuun ennusteisiin, joten tulevista koronlaskuista ei haluttu antaa vihjeitä. EKP:n rahapolitiikka on tällä hetkellä korostetusti riippuvainen lähikuukausien talousdatasta. Jos inflaatio kehittyy odotetusti, koronlaskuja päästään todennäköisesti jatkamaan syyskuussa.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Salkunhoidossa käytettäviä johdannaissopimuksia voivat olla esimerkiksi koronvaihtosopimukset tai futuurit, joiden kohde-etuutena on valtionlainoja. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
793 Meur
Osuuden arvo (11.07.)
119,93 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto A +1,69 % +0,55 % +0,09 % +5,56 % −5,02 % −2,56 %
Vertailuindeksi +1,69 % +0,87 % +0,39 % +5,42 % −5,00 % −2,45 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto A +6,27 % +4,60 % −3,48 % −18,32 % +7,41 % −1,08 %
Vertailuindeksi +6,77 % +4,99 % −3,46 % −18,46 % +7,13 % −0,81 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto A 6,20 % - 7,58
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Rahaston IIIA sarja jossa minimimerkintäsumma 1 000 000

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.