OP Vähähiilinen Maailma

OP-Vähähiilinen Maailma B

Kilpailuetua alhaisemmasta hiilijalanjäljestä

OP-Vähähiilinen Maailma -rahasto tarjoaa sijoitusvaihtoehdon niille, jotka haluavat olla mukana muutoksessa kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

 • Rahastoon sijoittavilla on mahdollisuus kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen tiedostamiseen ja vähentämiseen sitä mukaa kun vähähiiliset sijoitustyylit kasvattavat suosiotaan.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Ilmastonmuutos on kiistatta yksi tämän hetken megatrendeistä. Se vaikuttaa esimerkiksi energiavarmuuteen, talouskasvuun, ruoan tuotantoon ja muihin yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. OP-Vähähiilinen Maailma sijoittaa sellaisiin yrityksiin, joiden hiilijalanjälki on alhaisempi kuin muilla samalla toimialalla toimivilla yrityksillä. Ne saavat selvää kilpailuetua, mikäli päästöihin liittyvä globaali sääntely lisääntyy. Voidaankin sanoa, että nämä yritykset ovat askeleen edellä kilpailijoitaan ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnassa.

OP Vähähiilinen Maailma -rahasto sijoittaa globaalisti kehittyville ja kehittyneille markkinoille ilman ennalta määriteltyä tyyli- tai kokorajoitetta, ja sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään erityisesti huomioita kasvihuonekaasupäästöihin. Kultakin talouden sektorilta rahastoon kelpuutetaan analyysin perusteella parhaimmat yritykset päästöjen näkökulmasta. Keskittymällä kasvihuonekaasupäästöissä sektorikohtaiseen tarkasteluun varmistamme, että sijoittaja saa hyvin hajautetun, kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoitusmahdollisuuden. Rahaston salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston maaliskuun tuotto 4,35 %

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston maaliskuun tuotto oli 4,35 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli 3,07 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat rahoitusalan palveluita tarjoavat yhtiöt, interaktiiviset media- ja palveluyhtiöt, ja pääomamarkkinat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat kuljetusyhtiöt, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanyhtiöt, ja päivittäistavarakaupat.

Rahaston suurimmat sektoripainot maaliskuun lopussa olivat rahoitus (noin 26 %), harkinnanvaraiset kulutushyödykkeet (noin 17 %) ja kommunikaatiopalvelut (noin 14 %).

Vahvojen makrotalouslukujen sarja sai jatkoa Yhdysvalloissa maaliskuussa, kun viimeisin työllisyysraportti oli odotetun positiivinen. Työpaikkoja syntyy tasaisesti ja palkkojen nousu tukee yksityistä kulutusta. Myös Atlantan Fedin ensimmäisen kvartaalin BKT-ennuste indikoi talouskasvun jatkuneen pirteänä USA:ssa. Inflaatio on ollut odotuksia sitkeämpää Amerikassa, minkä vuoksi odotukset Fedin koronlaskuista ovat maltillistuneet entisestään. Fed nosti talouskasvuennustettaan ja laski työttömyysennustettaan viimeisimmässä kokouksessaan. EKP sen sijaan leikkasi inflaatioennusteitaan ja vihjaili rahapolitiikan keventämisen aloittamisesta kesäkuussa. Japanissa keskuspankki lopetti viimein pitkään jatkuneen negatiivisten korkojen aikakauden.

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan erityisesti kestävä kehitys kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisten energiavarojen näkökulmasta.

Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä ja kehittyneillä osakemarkkinoilla kaikille talouden osa-alueille ilman sektorikohtaisia rajoitteita. Sektoreiden sisällä ei kuitenkaan sijoiteta sellaisiin yhtiöihin joiden kasvihuonekaasupäästöt suhteessa yhtiön liikevaihtoon tai fossiilisten energiavarojen suuruus ovat sektorin sisäisessä vertailussa heikoimpien joukossa ilmastonmuutuksen näkökulmasta. Rahastoon valikoituu näin ollen yhtiötä, joiden asema on houkuttelevampi siinä vaiheessa kun lainsäädännöllä tai markkinamekanismeilla kannustetaan kasvihuonekaasujen päästöjen pienentämiseen.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita fossiilien energia tuotantoon eikä käyttöön.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahasto hyödyntää best-in-class menetelmää kohdeyhtiöiden hiili-intensiteettiin pohjautuen. Rahastoon valitaan sellaisia yrityksiä, joiden hiili-intensiteetti on matalampi kuin muilla saman toimialan yhtiöillä. 

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa. 

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen ja Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148234
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
138 Meur
Osuuden arvo (19.04.)
143,76 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma B −3,21 % +2,83 % +10,13 % +15,90 % +6,93 % +8,23 %
Vertailuindeksi −0,92 % +6,42 % +13,52 % +18,62 % +7,71 % +10,48 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma B +24,05 % +1,36 % +29,46 % −13,07 % +20,05 % +2,47 %
Vertailuindeksi +29,11 % +6,86 % +27,71 % −13,00 % +17,62 % +5,89 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma B 10,66 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.