Liiketoiminta-alueet

Rörelsesegment

OP har tre huvudsakliga rörelsesegment: Bankrörelse för privatkunder och sme-företag, Bankrörelse för företag och institutioner samt Försäkringskunder. Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna.

OP:s nya rörelsesegment har byggts upp kring kunderna. Under 2018 har vi omorganiserat oss och placerat kundrelationerna i centrum för ledningen. Samtidigt förenklades organisationen, försnabbades beslutsfattandet och förtydligades ansvaret. De nya rörelsesegmenten gäller från och med början av 2019. Bokslutsuppgifterna för 2018 rapporteras ännu enligt de tidigare rörelsesegmenten: Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning.

Syftet med förnyelsen är att förtydliga vårt strategiska fokus, maximera nyttan för kunderna samt sätta fart på resultattakten i affärsrörelsen. Då vi placerar kunderna i centrum för vår organisering kan vi bättre och snabbare svara på kundernas förändrade behov.

 

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen både lokalt och digitalt och vara en pålitlig partner i ekonomin för våra kunder smidigt i olika skeden av livet. Vi betjänar våra kunder såväl via digitala kanaler som via vårt omfattande kontorsnätverk. Vårt mål är att trygga våra kunders ekonomiska välfärd och att främja deras ekonomihantering och ekonomiska framgång.

Våra privatkunders dagliga bankärenden och betalningar sköts oberoende av tid och plats i olika kanaler såsom den belönade OP-mobilen, Pivo samt via op.fi. Under 2018 har vi stegvis gjort det möjligt för våra kunder att få en bolåneoffert direkt på nätet. Låneförhandlingarna sköts per telefon, som nätmöte eller personligen på kontoret, och om man vill kan man också underteckna lånedokumenten elektroniskt.

Vi erbjuder våra kunder tjänster i anslutning till köp, försäljning och hyrning av bostäder. Det går att söka ny bostad och andra tjänster för boende på adressen op-koti.fi. I vårt utbud finns också mångsidiga tjänster för sparande och placering samt omfattande förmåner för ägarkunder. Vårt mål är att göra våra kunder förmögnare och utöka deras ekonomikunskaper. Vi tillhandahåller placeringsrådgivning på alla våra kontor. Dessutom erbjuder vi också skräddarsydda och belönade Private Banking-tjänster.

För små och medelstora företagskunder erbjuder vi alla banktjänster, finansieringstjänster, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten som företaget och företagaren behöver. Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja den lokala företagsrörelsens framgång och tillväxt. Då vi känner våra kunder väl och står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda var och en skräddarsydda lösningar.

OP Företagsbanken är Finlands ledande bank för företag och institutioner. Vi erbjuder heltäckande tjänster för finansiering i olika skeden, för skydd, betalningar, hantering av kassaflödet och driftskapitalet, för kapitalförvaltning samt riskhantering. Med långvarigt samarbete stöder vi våra kunders framgång i affärsrörelsen. Vi vill utveckla vår verksamhet i olika betjäningskanaler så att vi kan erbjuda marknadens bästa kundupplevelse. 

Vår hemmamarknad är Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vår starka sida är ett omfattande lokalt servicenät i Finland, men vi erbjuder heltäckande tjänster och ett nätverk av samarbetspartner också för våra kunders internationella behov. Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen.

Vi erbjuder heltäckande lösningar för finansiering ur vår balansräkning och från kapitalmarknaden med eget och främmande kapital. Via våra kapitalmarknadstjänster erbjuder vi alla kundgrupper heltäckande tjänster för skydd mot marknadsrisker och för handel på finansmarknaden.

Syftet med våra lösningar för effektivisering av driftskapitalet i upphandlings- och säljverksamheten är att stöda kundens likviditets- och balanshantering. Vi söker alternativ för kundfinansiering för konsumenter och företag i Finland och utomlands. Vi tillhandahåller lösningar för köp och betalning med nät- och mobilapplikationer. Med konto- och limitlösningar stöder vi en effektiv hantering av penningflödet.

Vi erbjuder våra företagskunder och institutionella kunder omfattande kapitalförvaltningstjänster allt från diskretionär portföljförvaltning till konsultativ kapitalförvaltning. I vårt tjänsteutbud ingår dessutom en modern riskrapportering och portföljanalys samt lösningar för företagens likviditetshantering.

OP erbjuder omfattande och mångsidiga skade- och livförsäkringstjänster för såväl privat- som företags- och samfundskunder. Vi utvecklar våra tjänstekoncept, våra digitala försäkrings- och ersättningstjänster samt vårt nätverk av samarbetspartner för skötseln av skador så att vi kan erbjuda en enhetlig och högklassig kundupplevelse för våra kunder.  Rörelsesegmentet Försäkringskunder består av Pohjola Försäkring, A-Försäkring, Europeiska och OP-Livförsäkrings samt Pohjola Sjukhus.

Vi vill se till att våra kunder har ett mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd. De centrala delområdena inom försäkringar för privatkunder är försäkringar för bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar bland annat vid olycksfall och sjukdom både hemma och på resor.

Beträffande tjänster för företagskunder vill vi vara våra kunders riskhanteringspartner. Vår uppgift är att trygga kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöda de anställdas arbetsförmåga och bidra till att bygga en trygg omvärld. Vi erbjuder våra kunder vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. OP erbjuder också företagen en cyberförsäkring mot dataskador samt en företagshälsovårdstjänst som kan anslutas till personförsäkringar för anställda.

Inom ersättningstjänsten har OP ingått partneravtal i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, optik- och byggreparationsföretag samt elektronikaffärer. Genom partnerskapen säkerställs att kundupplevelsen är högklassig samt att ersättningstjänsterna är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden.
Skadehjälpen.op.fi erbjuder våra kunder ett smidigt sätt att sköta skadeärenden. I tjänsten Skadehjälpen får kunderna anvisningar vid skadefall, våra samarbetspartners uppgifter samt information om vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns också i OP-mobilen och OP-företagsmobilen.