Rörelsesegment

OP Gruppens affärsrörelse är indelad i tre rörelsesegment: Andelsbanker (bankrörelse för privatkunder och sme-företag), Företagsbank (bankrörelse för företag och institutioner) samt Försäkring (försäkringskunder).

Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna. Vi är en lokal aktör som tillhandahåller våra tjänster både via mångsidiga digitala kanaler och vårt omfattande kontorsnät.

Segmentet Andelsbanker består av bankrörelse för privatkunder och sme-företag i andelsbankerna och centralinstitutskoncernen. Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen både lokalt och digitalt och vara en pålitlig ekonomipartner för våra kunder smidigt i olika skeden av livet. Vi stöttar våra kunder i deras ekonomihantering och hjälper dem att fatta hållbara beslut genom hela livet.

Segmentet Företagsbank består av bankrörelse och kapitalförvaltning för företag och institutioner. Med långvarigt samarbete stöder vi våra kunders framgång, tillväxt och internationaliseringen. Vi är föregångare inom hållbar finansiering och placering i Finland. Som samarbetspartner för företagen vill vi främja en hållbar ekonomi.

Segmentet Försäkring består av Pohjola Försäkring och OP-Livförsäkring. Vårt mål är att säkerställa att våra kunder har ett mångsidigt och vältäckande försäkringsskydd. Vi är en riskhanteringspartner: vi hjälper till att hantera och förutse risker. Vi påminner och hjälper till att värna om den egna och de närståendes framtid.

 

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. Vi betjänar våra kunder såväl via digitala kanaler som via vårt omfattande kontorsnätverk. Vårt mål är att trygga våra kunders ekonomiska välfärd och att främja deras ekonomihantering och ekonomiska framgång.

Tjänsterna för privatkunder omfattar dagliga bankärenden, lån, besparingar och placeringar, bostadsärenden samt omfattande förmåner för ägarkunder. Vi erbjuder våra kunder personlig kundbetjäning via digitala kanaler, telefontjänsten och vårt omfattande kontorsnät runtom i Finland. Våra kunders dagliga bankärenden och betalningar sköts oberoende av tid och plats i olika kanaler.  OP-mobilen är våra ägarkunders huvudsakliga kanal för skötseln av dagliga ärenden. I slutet av 2022 hade OP-mobilen över 1,4 miljoner aktiva användare.

Vi vill hjälpa våra kunder att förverkliga drömmarna om boende och vardag så ekonomiskt hållbart och smidigt som möjligt. Vi erbjuder våra kunder mångsidiga tjänster som ansluter sig till köp, försäljning och hyrning av bostäder. OP Hem samlar tjänsterna för fastighetsförmedling och disponentverksamhet till en helhet på adressen op-koti.fi.

I vårt utbud finns också mångsidiga tjänster för sparande och placering samt omfattande förmåner för ägarkunder. Vårt mål är att göra våra kunder förmögnare och utöka deras ekonomikunskaper. Vi tillhandahåller placeringsrådgivning på våra kontor. Dessutom erbjuder vi också skräddarsydda och belönade Private Banking-tjänster.

För små och medelstora företagskunder erbjuder vi alla banktjänster, finansieringstjänster, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster, digitala tjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten som företaget och företagaren behöver. Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja den lokala företagsrörelsens framgång och tillväxt. Då vi känner våra kunder väl och står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda var och en skräddarsydda lösningar.

OP Företagsbanken är Finlands ledande bank för företag och institutioner. Vår hemmamarknad är Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Till OP Företagsbankens tjänster hör finansiering, ränte- och valutaskydd, betalningar, hantering av kassaflöden och driftskapital samt kapitalförvaltning. Vår styrka är ett omfattande lokalt servicenät i Finland. Vi erbjuder även vältäckande tjänster och ett nätverk av samarbetspartner för våra företagskunders internationella behov.

Vi erbjuder heltäckande lösningar för finansiering ur vår balansräkning och från kapitalmarknaden med eget och främmande kapital. Via våra kapitalmarknadstjänster erbjuder vi alla kundgrupper heltäckande tjänster för skydd mot marknadsrisker och för handel på finansmarknaden.

Syftet med våra lösningar för effektivisering av driftskapitalet i upphandlings- och säljverksamheten är att stöda kundens likviditets- och balanshantering. Vi söker alternativ för kundfinansiering för konsumenter och företag i Finland och utomlands.Vi tillhandahåller lösningar för köp och betalning i nätbutiker.

Med konto- och limitlösningar stöder vi en effektiv hantering av penningflödet. För företagskunder och institutionella kunder tillhandahåller vi omfattande kapitalförvaltningstjänster allt från diskretionär portföljförvaltning till konsultativ kapitalförvaltning. I vårt tjänsteutbud ingår också en modern riskrapportering och portföljanalys samt lösningar för företagens likviditetshantering.

OP Gruppen är medveten om sin roll som en av Finlands största företagsfinansiärer och tar detta ansvar på allvar. Vi vill hjälpa våra kunder nå en klimatmässigt hållbar ekonomi. Det gör vi genom att utveckla mångsidiga produkter för ansvarsfull placering och grön finansiering.

Pohjola Försäkring är Finlands ledande skadeförsäkringsbolag och erbjuder omfattande skadeförsäkringstjänster för såväl privatkunder som företag och organisationer. OP-Livförsäkring erbjuder tjänster för livförsäkring och försäkringssparande samt pensionslösningar för företag. 

Pohjola Försäkrings mål är att vara kundernas riskhanteringspartner: vi kartlägger eventuella risker, bidrar till att förebygga skador och säkerställer en smidig och effektiv handläggning av skadeärenden.

De centrala delområdena inom försäkringar för privatkunder är försäkringar för fordon, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar bland annat vid olycksfall och sjukdom både hemma och på resor.

Vi erbjuder våra företagskunder vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Vi tryggar kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöttar deras anställdas arbetsförmåga och hjälper till att bygga en trygg omvärld. Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. Därtill erbjuder vi företag en cyberförsäkring i händelse av dataskador samt ansvarsförsäkringar.

Genom vår tjänst Pohjola Skadehjälpen erbjuder vi snabbt hjälp i skadesituationer. I Skadehjälpen får kunderna anvisningar vid skadesituationer, våra samarbetspartners uppgifter samt information om vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns i OP:s mobilapp.

OP-Livförsäkring erbjuder försäkringsprodukter och -tjänster såväl för risklivförsäkring som för sparande och placering. OP-Livförsäkring erbjuder också mångsidiga tilläggspensions- och placeringsalternativ för ersättningar till personalen och för företagens placeringsbehov.