Historia

OP Gruppen har deltagit i att bygga upp det finländska samhället och öka förmögenheten i vårt land i 120 år. Gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället.

En stark finländsk framgångshistoria

OP Gruppens historia anses ha börjat 1902, då Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades. Pohjola, som förvärvades av gruppen 2005, hade inlett sin verksamhet redan 1891 under namnet Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola.

1902

Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades den 14 maj 1902.

De första lokala andelskassorna grundades på hösten, men den egentliga låneverksamheten började först 1903, då Centralkreditanstalten fick tillgång till det stora lån som staten lovat.

1912

Helsingfors fondbörs grundades och Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola gick in på börsen.

1915

ACA fick rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor och senare också till kommuner och församlingar. Det första inhemska obligationslånet emitterades 1916.

1920-talet

Andelskassornas verksamhet etablerades på 1920-talet. Kassorna hade 1920 fått rätt att ta emot depositioner inte bara från medlemmar utan också från allmänheten, vilket innebar att kassornas verksamhet började likna verklig bankverksamhet.

1928

Andelskassornas Centralförbund grundades. Dess mål fastställdes till att vara en ideell centralorganisation och förbindelselänk för landsbygdsbefolkningens andelskassor och lokala andelskasseförbund samt att främja andelskasserörelsen.

1930-talet

Under 1930-talet hade andelskasseorganisationens marknadsandel av utlåningen till allmänheten stigit till cirka tio procent och andelskassorna hade blivit den mest betydande gruppen av kreditinstitut på landsbygden.

1930

ACA tog sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike. 

1933

Andelskasseorganisationens solidariska ansvar konkretiserades 1933 då Andelskassornas säkerhetsfond inledde sin verksamhet.

Krigstiden och efterkrigstiden 1939–1955

1941

ACA inledde hypoteksbanksrörelsen. Efterkrigstiden var en riktig framgångshistoria för andelskasseorganisationen. Under återuppbyggnaden av Finland steg organisationens marknadsandel först inom kreditgivningen och efter några år också inom inlåningen med hela tio procentenheter. Det här var den snabbaste förändringen i marknadsandelarna i Finlands bankhistoria och till följd av den blev andelsbankerna likställda med de gamla bankgrupperingarna.

1950-talet

Under den första hälften av 1950-talet accelererade flyttningen från landsbygden till städer och tätorter. Fokus för andelskassornas verksamhet skiftade från landsbygden till städerna, i likhet med kundkåren. Andelskassornas utmaning var nu att arrangera bolån samt delta i byggandet av bostäder för de nya stadsborna.

Andelskassornas marknadsandelar utvecklades positivt under perioden 1955–1969, vilket visar att andelskassorna flexibelt hade anpassat sig till de nya förhållandena.

I och med att andelskassornas inlåning ökade, ökade också tillgångarna i centralbanken ACA. Till följd av detta hade ACA allt bättre möjligheter att också delta i finansieringen av företagsverksamheten. ACA skaffade kapital främst från Tyskland genom att emittera obligationslån med vilka det var möjligt att öka kreditgivningen till små och medelstora företag.

1952

För att fira 50-årsjubileet tog andelskassorna 1952 i bruk firmamärket Såningsmannen. Märket symboliserade tillväxt, sparande och en känsla av säkerhet.

1960-talet

På 1960-talet tog ACA sina första steg inom automatisk databehandling. Det första avtalet om att skaffa datamaskiner undertecknades 1966.

1968

Björnstatyn som har skulpterats i granit etablerades som symbol för Pohjola och den togs i bruk bland annat på brevblanketter 1968.

1970-talet

De nya banklagarna trädde i kraft 1970. De gjorde lokalbankerna nästan likställda med affärsbankerna. Andelskassorna blev andelsbanker. Andelsbankerna godkände 1974 den redan i praktiken genomförda linjen enligt vilken de verkar som universalbanker som jämlikt betjänar alla befolkningsgrupper.

Andelsbankernas marknadsandel utvecklades gynnsamt från början av 1970-talet. I mitten av 1980-talet närmade sig andelen av inlåningen i mark redan 25 procent.

Till andelsbankernas framgång bidrog i hög grad också deras goda anseende bland kunderna. I kundernas ögon var andelsbankerna pålitliga banker som koncentrerade sig på att betjäna privatkunder.

1970

Ett stiliserat procenttecken lanserades som nytt firmamärke. Det var också en kombination av förkortningarna op och ab.

1975

ACA inledde finansbolagsverksamhet. ACA anslöt sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät. 

1976

ACA och fem centraleuropeiska andelsbanker grundade i London Unico-gruppen för kooperativa centralbanker.

1979

Björntassen togs i bruk som Pohjola-bolagens nya firmamärke 1979.

1980-talet

Regleringen som följt efter andra världskriget upplöstes på 1980-talet. Bankernas upplåning frigjordes och hela bankverksamhetens karaktär ändrades. De tidigare ”regleringsmyndigheterna” blev snabbt ”penningförsäljare”. Andelsbankerna och deras centralbank ACA framskred dock i måttlig takt.
Marknadsandelen började klart växa i och med att svårigheterna hos den konkurrerande lokalbanksgruppen, sparbankerna, tillspetsades.

1987

OP-Fondbolaget grundades 1987 och samtidigt lanserades bolagets första placeringsfonder OP-Avkastning och OP-Tillväxt.

1989

ACA blev börsbolag. ACA fick cirka 60 000 nya ägare då bolaget ordnade en emission till allmänheten och noterades på Helsingfors fondbörs.

1990-talet

I början av 1990-talet upplevde bankverksamheten i Finland en aldrig tidigare skådad kris. Trots svårigheterna klarade Andelsbanksgruppen sig genom krisen med egna krafter.

Andelsbanksgruppen blev den största bankgruppen 1991. Försäljningen av den sunda affärsrörelsen i Sparbanken i Finland till de konkurrerande bankgrupperna 1993 stärkte ytterligare Andelsbankgruppens position. Marknadsandelen av inlåningen steg som högst till nästan 34 procent.

Andelsbanksgruppens betydelse som hela folkets bank syns konkret i strukturen av kreditgivningen. Av krediterna 1996 fanns nästan 52 procent hos privatpersoner. Företagskundernas andel av krediterna var 36 procent och jord- och skogsbrukskundernas 11 procent.
Under ett årtionde blev Andelsbanksgruppen föregångare också inom elektroniska tjänster, även globalt sett.

1991

I Estland grundades ett skadeförsäkringsbolag, som senare blev Pohjolas dotterbolag Seesam International.

1996

OP-nättjänsten introducerades. Den var den första nätbanken i Europa och den andra i hela världen.

Firmamärket moderniserades 1996. Dess runda form signalerar service och människonärhet.

1997

Gruppens samarbetsmodell förnyades grundligt i och med att Andelsbanksgruppen blev en solidariskt ansvarig sammanslutning. Det beslutades att Andelsbankernas Centralförbund skulle ändras till ett andelslag som är centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker.

2000-talet

2000-talet var en tid av kraftig tillväxt och ökat välstånd i Finland. Under decenniet stärktes OP Gruppens roll som byggare av finländarnas välstånd ytterligare.

Bankgruppen blev finansgrupp. Finansgruppen har blivit marknadsledare på så gott som alla affärsrörelseområden. Kombinationen av bank- och försäkringstjänster har visat sig vara en tjänstehelhet som kunderna sätter värde på. OP Gruppen hade vid utgången av decenniet över 1,1 miljoner gemensamma bank- och försäkringskunder. Gruppen har också vunnit internationell erkänsla då tidskriften The Banker Magazine flera gånger har utsett OP till årets bank i Finland.

2001

Firmamärket moderniserades 2001. Märket med skarpa kanter och kraftig färg signalerar sakkunskap och aktivitet.

2005

OP-gruppen blev huvudägare i Pohjola-Gruppen Abp. Det var OP-gruppens största affär, och dess betydelse var historisk för gruppen. Förvärvet utvidgade gruppens verksamhet till att även omfatta skadeförsäkring. Genom Pohjola-affären blev OP-gruppen den ledande finansgruppen i Finland.

2007

I september offentliggjordes och infördes finansgruppens nya namn:
OP-Pohjola-gruppen.

OKO Bank Abp ändrade också sitt namn och blev i mars Pohjola Bank Abp.
OP-Pohjola-gruppens firmamärke är ett av de mest kända i Finland: enligt en undersökning känner 95 procent av finländarna igen det spontant.

2010-talet

På 2010-talet medförde digitaliseringen och globaliseringen stora förändringar i kundbeteendet, omvärlden och OP Gruppens strategi. Gruppen förnyade sig under kundernas ledning och för kundernas skull. Den återgick till sina rötter och blev igen en helt kundägd finansgrupp när den köpte upp aktierna i Pohjola Bank Abp på Helsingforsbörsen. OP-Pohjola blev OP. Antalet ägarkunder ökade till 2 miljoner.

2011

OP-Pohjola-gruppen inledde 2011 med en ny centralorganisation. OP-Centralen delades upp i två aktörer, av vilka centralinstitutet OP-Pohjola anl svarade för gruppstyrning och tillsyn.

Utvecklingen och produktionen av centraliserade tjänster för OP-Pohjola-gruppen och dess medlemsbanker avskildes till ett separat företag, OP-Tjänster Ab.

2012

FN:s generalförsamling utlyste 2012 till det internationella året för kooperativ. Året var samtidigt 110-årsjubileum för OP-Pohjola-gruppens andelsbanksverksamhet.

Pohjola Sjukhus grundades. Sjukhuset är specialiserat på undersökning och behandling av ortopediska sjukdomar och skador.

2013

Andelsbankernas fullmäktigeval ordnades för första gången samtidigt i alla banker. Antalet röstberättigade ägarkunder var totalt över 900 000 i 62 andelsbanker, vilket var cirka två tredjedelar av ägarkunderna i alla andelsbanker inom OP-Pohjola.

2014

OP återgick till sina rötter och blev igen en helt kundägd finansgrupp. I början av året lämnade OP-Pohjola ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola. Pohjolas aktie avnoterades från Helsingforsbörsen i september.

Andelsbankerna började sälja Avkastningsandelar med vilka ägarkunderna kan göra placeringar i sin andelsbanks kapital.

OP Gruppen var den överlägset största samfundsskattebetalaren i Finland 2014.

2015

OP-Pohjola-gruppens namn ändrades 1.1.2015 till OP Gruppen. OP Gruppen gjorde för första gången ett resultat på över en miljard euro.

2016

OP Gruppen fastställde sin nya strategi enligt vilken gruppen stegvis skulle omvandlas från en finansgrupp till ett branschövergripande tjänsteföretag i den digitala åldern.

Mobilen blev den populäraste kanalen för bankärenden. Antalet ärenden som sköttes i OP-mobilen gick i mars för första gången förbi antalet ärenden i OP-nättjänsten.

Gruppen fick en ny andelsbank när aktiebolaget Helsingfors OP Bank Ab blev Helsingforsnejdens Andelsbank.

2017

Under Finlands självständighets jubileumsår donerade OP Gruppen tillsammans med anställda, förvaltningspersoner, samarbetspartner och finländare över 100 år av frivilligarbete till det 100-åriga Finland.

OP Gruppen uppdaterade sitt samhällsansvarsprogram och satte målet att gruppens verksamhet ska uppvisa negativa koldioxidutsläpp senast 2025.

2018

OP Gruppen fastställde sin vision att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp.

2019

Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade till 2 miljoner.

OP:s skadeförsäkring överfördes till varumärket Pohjola.

OP Gruppen uppdaterade sin strategi, koncentrerade sig på sin kärnaffärsrorelse och övergick till en fortlöpande strategiprocess.

2020–

Tillsammans genom alla tider: OP Gruppens roll som stöd för kunderna och samhället har alltid accentuerats i kristider. Under den globala pandemin har OP Gruppen fullgjort sin grunduppgift och stöttat kunderna och personalen i coronakrisen.

OP:s historia berättar om omvälvningarna i bankvärlden

Vi har gjort en sammanställning av allt från 1900-talets bankkris till 2020-talet. Läs om OP:s historia under två decennier.
Vi har gjort en sammanställning av allt från 1900-talets bankkris till 2020-talet. Läs om OP:s historia under två decennier.