HIstoria

Historia

OP Gruppen har deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället och ökat förmögenheten i vårt land i över 110 år. Gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället.

En stark finländsk framgångshistoria

OP Gruppen har deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället och ökat förmögenheten i vårt land i över 110 år. Gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället.

OP Gruppens historia anses ha börjat 1902, då Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades. Pohjola, som förvärvades av gruppen 2005, hade inlett sin verksamhet redan 1891 under namnet Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola.

1902

Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades den 14 maj 1902.

De första lokala andelskassorna grundades på hösten, men den egentliga låneverksamheten började först 1903, då Centralkreditanstalten fick tillgång till det stora lån som staten lovat.

1912

Helsingfors värdepappersbörs grundades och Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola gick in på den.

1915

ACA fick rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor och senare också till kommuner och församlingar. Det första inhemska obligationslånet emitterades 1916.

1920-talet

Andelskassornas verksamhet etablerades på 1920-talet. Kassorna hade 1920 fått rätt att ta emot depositioner inte bara från medlemmar utan också från allmänheten, vilket innebar att kassornas verksamhet började likna bankverksamhet.

1928

Andelskassornas Centralförbund grundades. Dess mål fastställdes till att vara en ideell centralorganisation och förbindelse för landsbygdsbefolkningens andelskassor och lokala andelskasseförbund samt att främja andelskasserörelsen.

1930-talet

Under 1930-talet hade andelskasseorganisationens marknadsandel av utlåningen till allmänheten stigit till cirka tio procent och andelskassorna hade blivit den mest betydande gruppen av kreditinstitut på landsbygden.

1930

ACA tog sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike. 

1933

Andelskasseorganisationens solidariska ansvar konkretiserades 1933 då Andelskassornas säkerhetsfond inledde sin verksamhet.

Krigstiden och efterkrigstiden 1939–1955

1941

ACA inledde hypoteksbanksrörelsen. Efterkrigstiden var andelskasseorganisationen en verklig framgångshistoria. Under återuppbyggnaden av Finland steg organisationens marknadsandel först inom kreditgivningen och efter några år också inom inlåningen med hela tio procentenheter. Det här var den snabbaste förändringen i marknadsandelarna i Finlands bankhistoria och till följd av den blev andelsbankerna likställda med de gamla bankgrupperingarna.

1950-talet

Under början av 1950-talet accelererade flyttningen från landsbygden till städer och tätorter. Också fokuseringen av andelskassornas verksamhet överfördes med kundkåren från landsbygden till städerna. Andelskassornas utmaning var nu att arrangera bolån samt delta i byggandet av bostäder för de nya stadsborna.

Andelskassornas marknadsandelar utvecklades väsentligt under 1955–69, vilket bevisar att andelskassorna anpassade sin verksamhet flexibelt enligt de nya förhållandena.

I och med att andelskassornas inlåning ökade, ökade också tillgångarna i centralbanken ACA. Till följd av det här hade ACA allt bättre möjligheter att delta också i finansieringen av företagsverksamheten. ACA skaffade kapital främst från Tyskland genom att emittera obligationslån med vilka det var möjligt att öka kreditgivningen till små och medelstora företag.

1952

För att fira 50-årsjubileet tog andelskassorna 1952 i bruk firmamärket Såningsmannen. Märket symboliserade tillväxt, sparande och känsla av säkerhet.

1960-talet

På 1960-talet tog ACA sina första steg inom databehandlingen. Det första avtalet om att skaffa datamaskiner undertecknades 1966.

1968

Björnstatyn som har skulpterats i granit etablerades som symbol för Pohjola och den togs i bruk bland annat på brevblanketter 1968.

1970-talet

De nya banklagarna trädde i kraft 1970. De gjorde lokalbankerna nästan likställda med affärsbankerna. Andelskassorna blev andelsbanker. Andelsbankerna godkände 1974 den redan i praktiken genomförda linjen enligt vilken de verkar som universalbanker som jämlikt betjänar alla befolkningsgrupper.

Andelsbankernas marknadsandel utvecklades gynnsamt från början av 1970-talet. I medlet av 1980-talet närmade sig andelen av inlåningen i mark redan 25 procent.

Till andelsbankernas framgång bidrog i hög grad också deras goda anseende bland kunderna. I kundernas ögon var andelsbankerna pålitliga banker som koncentrerade sig på betjäningen av privatkunder.

1970

Ett stiliserat procenttecken lanserades som nytt firmamärke. Det var också en kombination av förkortningarna op och ab.

1975

ACA inledde finansbolagsverksamheten. ACA anslöt sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät. 

1976

ACA och fem centraleuropeiska andelsbanker grundade i London Unico-gruppen för kooperativa centralbanker

1979

Björntassen togs i bruk som Pohjola-bolagens nya firmamärke 1979.

1980-talet

Regleringen som följt efter det andra världskriget upplöstes på 1980-talet. Bankernas upplåning frigjordes och hela bankverksamhetens natur ändrades. De tidigare "regleringsmyndigheterna" blev snabbt "penningförsäljare". Andelsbankerna och deras centralbank ACA framsked dock relativt lugnt.
Marknadsandelen började klart växa i takt med att svårigheterna hos den konkurrerande lokalbanksgruppen, sparbankerna, tillspetsades.

1987

OP-Fondbolaget Ab grundades 1987 och samtidigt lanserades bolagets första placeringsfonder OP-Avkastning och OP-Tillväxt.

1989

ACA blev börsbolag. ACA fick cirka 60 000 nya ägare då bolaget ordnade en emission till allmänheten och noterades på Helsingfors fondbörs.

1990-talet

I början av 1990-talet upplevde bankverksamheten i Finland en aldrig tidigare skådad kris. Trots svårigheterna klarade Andelsbanksgruppen sig genom krisen med egna krafter.

Andelsbanksgruppen blev den största bankgruppen 1991. Försäljningen av den sunda affärsrörelsen i Sparbanken i Finland till de konkurrerande bankgrupperna 1993 stärkte ytterligare Andelsbankgruppens position. Marknadsandelen av inlåningen steg som högst till nästan 34 procent.

Andelsbanksgruppens betydelse som hela folkets bank syns konkret i strukturen av kreditgivningen. Av krediterna 1996 fanns nästan 52 procent hos privatpersoner. Företagskundernas andel av krediterna var 36 procent och jord- och skogsbrukskundernas 11 procent.
Under ett årtionde blev Andelsbanksgruppen föregångare också inom elektroniska tjänster, rent av globalt.

1991

I Estland grundades ett skadeförsäkringsbolag, som senare blev Pohjolas dotterbolag Seesam International.

1996

OP-nättjänsten introducerades. Den var den första nätbanken i Europa och den andra i hela världen.

Firmamärket moderniserades 1996. Dess runda form signalerar service och människonärhet.

1997

Beslut fattades om att ändra Andelsbankernas Centralförbund till ett andelslag, som fungerar som centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Gruppens samarbetsmodell förnyades grundligt.

2000-talet

2000-talet var i Finland en tid av kraftig tillväxt och blomstring. Under ett decennium stärktes OP Gruppens roll som uppbyggare av finländarnas välstånd ytterligare.

Bankgruppen blev finansgrupp. Finansgruppen har blivit marknadsledare på så gott som alla affärsrörelseområden. Kombinationen av bank- och försäkringstjänster har visat sig vara en tjänstehelhet som kunderna sätter värde på. OP Gruppen hade vid utgången av decenniet redan över 1,1 miljoner gemensamma bank- och försäkringskunder. Gruppen har också vunnit internationell erkänsla då tidskriften The Banker Magazine flera gånger har utsett OP till årets bank i Finland.

2001

Firmamärket moderniserades 2001. Märket med skarpa kanter och kraftig färg signalerar sakkunskap och aktivitet.

2005

OP Gruppen blev huvudägare i Pohjola-Gruppen Abp. Affären var den största i OP-gruppens historia, och dess betydelse var historisk för gruppen. Förvärvet utvidgade gruppens verksamhet till skadeförsäkring. Genom Pohjola-affären blev OP-gruppen den ledande finansgruppen i Finland.

2007

I september offentliggjordes och togs finansgruppens nya namn i bruk: OP-Pohjola-gruppen.

OKO Bank Abp ändrade också sitt namn och blev i mars Pohjola Bank Abp.
OP-Pohjola-gruppens firmamärke är ett av de mest kända i Finland: enligt en undersökning känner 95 procent av de tillfrågade igen det spontant.

2011

OP-Pohjola-gruppen inledde 2011 med en ny centralorganisation. OP-Centralen delades upp i två företag, av vilka centralinstitutet OP-Pohjola anl svarar för gruppstyrning och tillsyn.

Utvecklingen och produktionen av centraliserade tjänster för OP-Pohjola-gruppen och dess medlemsbanker sköts av ett separat tjänsteföretag, OP-Tjänster Ab.

2012

FN:s generalförsamling utlyste 2012 till det internationella året för kooperativ.

OP-Pohjola-gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl köpte Skandia Lifes affärsrörelse i Finland. Försäkringsbeståndet överfördes i samband med affären till Aurum Placeringsförsäkring Ab.

Pohjola Sjukhus, som är ett sjukhus specialiserat på undersökning och behandling av ortopediska sjukdomar och skador, grundades.

2013

Valen av andelsbankernas fullmäktigen ordnades för första gången samtidigt i bankerna. Antalet röstberättigade ägarkunder var totalt över 900 000 i 62 andelsbanker, vilket är cirka två tredjedelar av ägarkunderna i alla andelsbanker inom OP-Pohjola-gruppen.

2014

OP-Pohjola lämnade ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola. Samtidigt meddelade OP-Pohjola om planerna på att avnotera Pohjolas aktie från börslistan och till sin ägarstruktur åter bli en helt och hållet kundägd finansgrupp.

Idag erbjuder OP Gruppen sina kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. OP utvecklar fortlöpande nya, innovativa finanstjänster i takt med att konsumenternas behov förändras.

OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag.