Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategi

OP:s vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp såväl för personalen och kunderna som för samarbetspartnerna och intressentgrupperna.

 

Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vi genomför vår grunduppgift i enlighet med våra värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

De årligen preciserade strategiska prioriteringarna hjälper oss att nå den gemensamma visionen. År 2019 prioriterar vi en utmärkt arbetstagarupplevelse, den bästa kundupplevelsen samt att antalet ägarkunder ska öka till minst två miljoner. De här prioriteringarna stöds av två andra strategiska prioriteringar: att avkastningen på utvecklingen ska maximeras och att intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna.

För att verkställa strategin och visionen har vi inlett en betydande ändring av förfaringssätten i OP Gruppens centralinstitut. Den nya smidiga verksamhetsmodellen betonar att arbetet är betydelsefullt och baserar sig på självstyrande team. Målet med ändringen av förfaringssättet är att få arbetet att kännas meningsfullare samt att öka välbefinnandet i arbetet och genom det också förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten.

OP Gruppens strategiprocess

OP Gruppen har övergått till en ny strategiprocess där strategin utformas, förnyas och genomförs fortlöpande. Omvärlden och verksamhetsmodellen bedöms systematiskt för att det ska vara möjligt att vid behov göra nya strategiska val och genomföra dem.

Världen, tekniken och konkurrensfältet omkring oss förändras snabbt och för med sig möjligheter som vi inte ännu till fullo ens kan föreställa oss. Våra kunder får större förväntningar, beteendet förändras och digital kommunikation blir ännu vanligare än hittills. Samtidigt har motverkan av klimatförändringen blivit en stor gemensam utmaning för vår era.