Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategi

Vår grunduppgift, våra värden, vår vision och våra strategiska prioriteringar utgör en helhet vars delar kompletterar varandra. Vår grunduppgift och våra värden styr vår verksamhet och våra val samt gör vårt arbete betydelsefullt. Vår vision visar oss riktningen. Vår fortlöpande uppföljning av omvärlden och våra strategiska prioriteringar hjälper oss att nå vår vision.

OP Gruppens grunduppgift är att främja ägarkundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Den här grunduppgiften har nästan oförändrad utgjort grunden för och syftet med vårt arbete allt sedan begynnelsen av vår historia. Vårt dagliga arbete styrs av våra värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

OP Gruppens strategiprocess

Vi bedömer vår omvärld och verksamhetsmodell regelbundet och systematiskt så att vi fortlöpande ska kunna göra nya strategiska val och genomföra dem. Grunden för en lyckad strategiprocess är en tillräckligt stor mängd alternativa antaganden om i vilken riktning världen förändras.

Som ett led i OP Gruppens strategiarbete görs det upp alternativa scenarier för hur omvärlden utvecklas. Scenarierna följs upp så att man ser vilka utvecklingstrender gruppen ska bereda sig på. På så sätt försöker vi trygga vår framgång oberoende av hur omvärlden formas.

Den fortlöpande strategiprocessen hjälper till att svara på våra ägarkunders förändrade behov och förväntningar samt att reagera smidigt på förändringen och osäkerheten i omvärlden.

Visionen ger oss riktningen

Vår vision är ett strategiskt mål på sikt och den visar vår framtida riktning: vårt mål är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp.

Hurdana förändringar det än sker i världen, förutsätter vår vision att vi har en stark ekonomi och marknadsposition. Vårt mål är att vara det första valet för våra kunder och samarbetspartner. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i vars tjänst människorna vill arbeta. Vi är en ansvarsfull aktör och en föregångare som förnyar finansbranschen.

De strategiska prioriteringarna för de närmaste åren

Vi granskar regelbundet våra strategiska val samt hur de realiseras och vid behov anpassar vi vår riktning. Under hösten 2021 fastställde vi vår strategi och ställde upp fem strategiska prioriteringar för de närmaste åren: värde för kunderna, lönsam tillväxt, högklassig och effektiv verksamhet, ansvarsfull affärsrörelse samt en kompetent, entusiastisk och välmående personal. Grunden för all vår verksamhet utgörs av en stark riskhanterings- och compliance-kultur.