Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategi

OP Gruppens nya strategi fastställdes i juni 2019.

Vår vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp såväl för personalen och kunderna som för samarbetspartnerna och intressentgrupperna. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vi genomför vår grunduppgift i enlighet med våra värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

OP Gruppens strategiprocess

I OP Gruppen har vi övergått till en ny strategiprocess där strategin utformas, förnyas och genomförs fortlöpande. Vi bedömer omvärlden och verksamhetsmodellen systematiskt så att vi fortlöpande ska kunna göra nya strategiska val och genomföra dem. 

Den nya fortlöpande strategiprocessen hjälper oss att svara på våra ägarkunders förändrade behov och förväntningar samt att reagera smidigt på den ständiga förändringen och osäkerheten i vår omvärld.

OP Gruppens strategiprocess utgår från att vi fortlöpande följer upp omvärlden och konkurrensmiljön, bildar oss en gemensam vision och gemensamma prioriteringar samt mäter strategin. Till strategiprocessen hör också affärsrörelsernas och andelsbankernas strategiska planering och årsplanering.

De strategiska prioriteringarna

OP Andelslags förvaltningsråd fastställde den nya strategin jämte dess prioriteringar i juni 2019.  Samtidigt godkände det OP Gruppens framtidsvision – att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp – samt detaljerna i visionen. Som grunduppgift för OP Gruppen fastställdes att vi ska främja bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och vår omvärld.

OP Gruppens strategiska prioriteringar för 2020 är:

  • den bästa kundupplevelsen
  • mer nytta för ägarkunderna
  • en utmärkt arbetstagarupplevelse
  • intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna
  • avkastning på utvecklingen.

De årligen preciserade prioriteringarna hjälper oss att nå vår gemensamma vision. En av prioriteringarna 2019 var 2 miljoner ägarkunder som 2020 har fått fortsättningen att vi ska erbjuda våra ägarkunder mer nytta. De andra strategiska prioriteringar hölls oförändrade.