Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategi

OPs strategi baserar sig på en långsiktig förnyelse av affärsrörelsen till förmån för våra kunder.

OP Gruppens vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp såväl för personalen och kunderna som för samarbetspartnerna och intressentgrupperna. Strategin prioriterar därför nu en utmärkt arbetstagarupplevelse, den bästa kundupplevelsen samt att antalet ägarkunder ska öka till minst två miljoner. De här prioriteringarna stöds av två andra strategiska prioriteringar: att avkastningen på utvecklingen maximeras och att intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna.

Vi utvecklar tjänster och produkter smidigt så att de motser kundernas behov också vid snabba förändringar. Vi satsar årligen över 400 miljoner euro på utveckling av nya produkter och tjänster samt på att förnya tekniken. Vi engagerar på bred front våra kunder i vår produkt- och tjänsteutveckling. Vi utvidgar till nya affärsrörelser där det är naturligt och där det stärker kundupplevelsen.

OP Gruppens grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och våra kunder. Grunden för vår verksamhet ligger i våra värden, som är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

För att vi ska kunna genomföra vår strategi och grunduppgift så bra som möjligt och nå vårt framtidsmål har vi beslutat inleda en betydande förändring av vårt verksamhetssätt i OP Gruppens centralinstitut. Det nya smidiga verksamhetssättet ska betona att arbetet är betydelsefullt och öka trivseln i arbetet, vilket leder till att kundupplevelsen förbättras och effektiviteten i arbetet ökar och öppnar möjligheter till att minska kostnaderna.

Vårt kundlöfte lyder: “Vi finns till för våra kunder.” Det betyder att kundens bästa styr allt vad vi gör. Vi ägs av våra kunder och de påverkar vårt beslutsfattande och utvecklingen av vår verksamhet.

 

OP_ryhma_tietoa_ryhma¦êsta¦ê_op_lyhyesti_strategia_SV.svg

Finansbranschen omformas av flera megatrender och förändringsfenomen

Finansbranschen är mitt i en stark och snabb digital brytning. I och med brytningen får branschen hela tiden ny branschöverskridande konkurrens. Regleringen frigör konkurrens ännu mer och öppnar upp bankernas kunddata till tredje parter. När konkurrensen ökar och blir mer globaliserad, kräver kunderna en lika smidig och behändig tjänsteupplevelse som de har blivit vana vid då de använder de bästa internationella företagens tjänster. Då det gäller att erbjuda en kundupplevelse, konkurrerar OP inte längre med endast finansaktörer.

När kunderna får fler alternativ och det är lätt att byta tjänsteleverantör, förutsätter kunderna ännu smartare och mer proaktiv betjäning dygnet runt. Kunderna och övriga intressegrupper förväntar sig också att företagens verksamhet är ännu mer transparent och ansvarsfull. I sina val betonar kunderna sin egen värdegrund.

Finansbranschen utmanas också av en samhällelig brytning, som har att göra med till exempel en åldrande befolkning, befolkningsgruppernas olikvärdighet samt en långsam ekonomisk tillväxt. Tjänsteleverantörer ska kunna svara på olika kundsegmentens behov där kunderna befinner sig. Finansbranschen kan hitta nya källor för tillväxt genom att trygga välståndet, tillhandahålla hälsotjänster och erbjuda seniortjänster.

De megatrender och fenomen som styr utvecklingen har komplicerade kopplingar till varandra. OP följer proaktivt med förändringarna i omvärlden och söker modigt tillväxtmöjligheter på det förnyade finansfältet. Med vår nya strategi strävar vi efter att svara på omvärldens utmaningar och att ta del av de möjligheter som den erbjuder.