Anmälan om misstänkt missbruk (Whistleblowing)

Whistleblowing-förfarandet handlar om att de som har misstankar om missbruk, observerar överträdelser eller verksamhet som strider mot bestämmelserna har tillgång till en tillförlitlig kanal via vilken de når en oberoende funktion. I OP Gruppen tar vi misstankar om missbruk på stort allvar och vi vill erbjuda en enkel och konfidentiell kanal för att föra fram dem.

Vilka fall ska jag anmäla och via vem eller vad?

Vi önskar att du ska föra fram eventuella misstankar om missbruk som du har. Sådana missbruk eller överträdelser kan vara exempelvis en tjänstemans bedrägliga, oärliga, olagliga eller oetiska verksamhet eller beteende eller övrig verksamhet som strider mot regler eller bestämmelser.

De anställda i OP Gruppen kan anmäla sina misstankar till chefen, områdets HR-chef eller den compliance-ansvariga. Det är även möjligt att anmäla misstankar via whistleblowing-kanalen, varvid anmälan är i princip anonym och styrs till den oberoende compliance-funktionen för att utredas. Det är inte nödvändigt för den som lämnar en anmälan att kunna bevisa misstanken, men en anmälan ska endast lämnas i god tro.

Whistleblowing-kanalen är avsedd endast för anmälan av misstänkt missbruk. Kanalen för anmälan är inte avsedd för att lämna kundrespons eller en reklamation.

Handläggning av anmälan och konfidentialitet

Vår Whistleblowing-kanal är anonym och baserar sig på en skyddad och krypterad tjänst. Inga sådana uppgifter sparas i kanalen som skulle göra det möjligt att identifiera personen som skickat meddelandet.

Det är endast bestämda, namngivna personer i OP Gruppens Compliance-funktion som handlägger anmälningar som mottagits i Whistleblowing-kanalen. De inleder nödvändiga utredningar och handläggningen sker konfidentiellt. Konfidentialitet tillämpas även i sådana fall när anmälaren själv uppger sin identitet.

I samband med att anmälaren lämnar sin anmälan tilldelas hen en fallspecifik användarkod och ett lösenord. Genom att logga in på sidan på nytt med dessa kan du fortsätta att kommunicera med handläggaren, ge ytterligare information på eget initiativ, svara på eventuella följdfrågor och få information om hur handläggningen fortskrider.

All information som hänvisar till personuppgifter raderas från systemet genast när handläggningen tillåter det. En person som varit föremål för en anmälan har inte rätt att granska uppgifterna. OP Gruppens dataskyddsombud kan på hens begäran granska uppgifternas lagenlighet.