Ge respons

Din respons är viktigt för oss. Vi använder responsen för att utveckla våra produkter och tjänster så att de blir ännu bättre.

Tänker du sköta bank- eller försäkringsärenden?

 

Kundrespons och tekniska problem

Vad ska jag göra om mitt kort eller mina koder blir stulna?

Misstänker du missbruk eller att ditt kort eller dina nätbankskoder har stulits? Ta kontakt per telefon. 

OP Spärrtjänstens kontaktinformation

Misstänker du nätbedrägeri?

Har du fått ett bluffmeddelande eller blivit utsatt för nätbedrägeri eller identitetsstöld?

Gör så här om du blivit lurad

Fick du ett felmeddelande i tjänsten?

Vid ett tekniskt problem i användningen av våra tjänster kan du först försöka uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Att tömma webbläsarens cacheminne kan också hjälpa.

Se webbläsarna som stöds

Så här tömmer du din webbläsares cacheminne

Ge respons eller rapportera ett tekniskt problem

Ge allmän respons eller rapportera ett tekniskt problem på följande blanketter. Observera att du inte kan sända order eller förfrågningar som gäller dina personliga ärenden med blanketterna.

Ge respons

  • Förmedla ditt tack.
  • Ditt utvecklingsförslag.
  • Vad kunde vi göra bättre?

Anmäl tekniskt fel

  • Fel och störningar i OP:s digitala tjänster


Mer information om behandlingen av respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym, om kunden inte lämnar sitt namn, sin adress eller annan kontaktinformation. För en kund som inte har loggat in sparas telefonnumret eller e-postadressen, om kunden vill bli kontaktad. Kundens namn och adress sparas, om hen lämnar de här uppgifterna för en smidigare behandling av responsen.

För en kund som har loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn, adress och den lokala andelsbank där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn, adress och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad per telefon eller e-post, sparas också kundens telefonnummer eller e-postadress. Vid behandlingen av responsen kan dessutom användas andra befintliga kunduppgifter om skötseln av ärendet förutsätter det.

I responssystemet sparas dessutom kundens respons, typen av respons och vad responsen gäller samt eventuellt område.

De insamlade personuppgifterna används endast för behandling av kundresponsen, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifterna behandlas i kundregistren hos OP Gruppens finansiella institut.

Då du ger respons till din andelsbank, är det i första hand din bank som reder ut frågan. Respons som ges via telefon- eller nättjänsten tas emot av vår riksomfattande kundtjänst. Beroende på responsen svarar din andelsbank eller vår kundtjänst genast på din respons eller förmedlar den vidare för utredning.

Behandlingstiden beror på vad responsen handlar om. Vi strävar efter att svara på responsen så snabbt som möjligt, ungefär inom tre vardagar, och på klagomål inom femton bankdagar.

Bank, kapitalförvaltning och fastighetsförmedling

Ta först kontakt via den allmänna responsblanketten. Om du fortfarande är missnöjd med betjäningen kan du kontakta din andelsbank eller den av OP:s tjänsteleverantörer som betjänat dig. Om ärendet inte löser sig med banken eller OP:s tjänsteleverantör, kan du läsa anvisningarna under Ansökan om ändring.

Försäkring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller om du vill ha mer information om det, kontakta först den person som har fattat beslutet. Anvisningar finns under Ansökan om ändring. I andra fall ska du först ta kontakt via den allmänna responsblanketten.

Bank, kapitalförvaltning och fastighetsförmedling

Kontakta först din andelsbank eller den OPs tjänsteleverantör som betjänat dig. Om ärendet inte löser sig med banken eller OPs tjänsteleverantör kan du kontakta kundombudsmannen.

OP:s kundombudsman handlägger begäranden om rättelse i anslutning till bank- och kapitalförvaltningstjänster samt fastighetsförmedlingstjänster opartiskt i förhållande till tidigare handläggare.

Kundombudsmannen undersöker om det svar du fått på ditt kundklagomål är förenligt med lag, avtalsvillkor och rättspraxis samt med god bank-, försäkrings- eller förmedlingssed. Kundombudsmannens tjänster omfattar inte handläggning av reklamationsbeslut som gäller professionell placeringsverksamhet.

Försäkring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller annat beslut om en försäkring eller om du vill ha mer information om det, kontakta först den person som har fattat beslutet. Du kan diskutera beslutet, dess grunder och de fortsatta åtgärderna med personen. Då ni tillsammans går igenom ärendet, kan det komma fram ny information, som leder till en ändring av beslutet. Personens kontaktinformation finns i det beslut som du har fått.

I frågor som gäller skadeförsäkringar kan du kontakta OP:s kundombudsmän, om du inte är nöjd med hur ditt ärende har avgjorts.

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE ger avgiftsfritt opartiska råd och anvisningar till kunderna. FINEs Banknämnd och Investeringsnämnd ger också rekommendationer till avgöranden i tvister. FINE behandlar inte en tvist som är anhängig eller har behandlats hos konsumenttvistenämnden eller en domstol.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120
www.fine.fi

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger avgiftsfritt rekommendationer till avgöranden i tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning, den behandlar endast skriftliga klagomål (med undantag för ärenden som gäller placeringsprodukter). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska man kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 Helsingfors
Telefon 029 566 5200

Innan du kan föra ett ärende till konsumenttvistenämnden ska du kontakta magistraternas konsumentrådgivning.

Domstolsförfarande

Om du så vill kan du hänskjuta ärendet till tingsrätten i den domkrets där banken eller tjänsteleverantören har sin hemort eller där bankens förvaltning huvudsakligen sköts eller om den sakägande är en konsument till tingsrätten på konsumentens hemort eller stadigvarande hemvist.

Webbplats för tvistlösning

Om du har problem med en vara eller tjänst som du har köpt på nätet, kan du försöka lösa ärendet via webbplatsen för tvistlösning i stället för en domstol. På webbplatsen ska du välja ett tvistlösningsorgan som ska handlägga klagomålet. Tvistlösningsorgan i Finland är de ovan nämnda Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) och konsumenttvistenämnden, och du kan också kontakta dem direkt.

 

Misstankar om överträdelser eller missbruk i verksamheten

Om du misstänker missbruk eller överträdelser i vår verksamhet, kan du ta kontakt via den konfidentiella whistleblowing-kanalen. 

Whistleblowing-kanalen är endast avsedd för misstankar om missbruk och överträdelser. Via den här kanalen kan du alltså inte anmäla störningar i tjänsterna, ge respons eller göra reklamationer. Du ska inte heller anmäla nätbedrägerier eller stölder via whistleblowing-kanalen.