Är du missnöjd med den service du fått i bankärenden, kapitalförvaltningsärenden eller fastighetsförmedling?

Kontakta först din andelsbank eller den OPs tjänsteleverantör som betjänat dig. Om ärendet inte löser sig med banken eller OPs tjänsteleverantör kan du kontakta kundombudsmannen.

Om du är missnöjd med den produkt du erbjudits eller den betjäning du fått, ska du alltid först kontakta din andelsbank eller den OPs tjänsteleverantör som betjänat dig för att reda ut ärendet.

Om ärendet inte går att lösa via förhandlingar och du kräver att du av andelsbanken eller OPs tjänsteleverantör får en skriftlig lösning i ärendet, ska du framföra din yrkan jämte motiveringar skriftligen (t.ex. per brev eller e-post) och bifoga en eventuell tilläggsutredning.

Om du är missnöjd med andelsbankens eller OPs tjänsteleverantörs lösning kan du föra ditt ärende för fortsatt handläggning till OP Gruppens kundombudsman.

Kundombudsmannen

OPs kundombudsman handlägger begäran om rättelse i anslutning till bank- och kapitalförvaltningstjänster samt OP-Fastighetscentralernas förmedlingstjänster opartiskt i förhållande till tidigare handläggare. Kundombudsmannen undersöker om den lösning som andelsbanken eller OPs tjänsteleverantör gett på ditt kundklagomål följer lag, avtalsvillkor, rättspraxis och god bank-, försäkring- eller förmedlingsed. Kundombudsmannens tjänster omfattar dock inte handläggningen av reklamationsbeslut som gäller professionell placeringsverksamhet.

Kundombudsmannens tjänster är avgiftsfria. Den genomsnittliga tiden för handläggningen av en begäran om rättelse är tre veckor.

Du kan skicka begäran om rättelse skriftligen till kundombudsmannen på en nätblankett, per e-post eller per brev. I din begäran om rättelse ska du uppge

  • namn och kontaktinformation
  • personbeteckning eller FO-nummer
  • den andelsbank eller OPs tjänsteleverantör som begäran om rättelse gäller
  • namnet på den person som behandlat ärendet i andelsbanken eller hos OPs tjänsteleverantör
  • yrkandet
  • grunderna för ditt yrkande

OP, Kundombudsmannen
Gebhardsplatsen 1
00013 OP
asiakasasiamies@op.fi

Om du är missnöjd med kundombudsmannens beslut eller om du inte vill ansöka om rättelse via kundombudsmannen kan du om du så önskar också kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) eller hänskjuta ditt ärende för behandling till nedan nämnda nämnder eller till en domstol.

FINE ger avgiftsfritt opartiska råd och anvisningar till kunderna. FINEs Banknämnd och Investeringsnämnd ger också rekommendationer till avgöranden i tvister. FINE behandlar inte en tvist som är anhängig eller har behandlats hos konsumenttvistenämnden eller en domstol.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120
www.fine.fi

Konsumenttvistenämnden ger avgiftsfritt rekommendationer till avgöranden i tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning, den behandlar endast skriftliga klagomål (med undantag för ärenden som gäller placeringsprodukter). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska man kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 Helsingfors
Telefon 029 566 5200

Om du så vill kan du hänskjuta ärendet till tingsrätten i den domkrets där banken eller tjänsteleverantören har sin hemort eller där bankens förvaltning huvudsakligen sköts eller om den sakägande är en konsument till tingsrätten på konsumentens hemort eller stadigvarande hemvist.