Är du missnöjd med beslutet?

Kontakta oss om någonting är oklart i försäkringsavtalet eller om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut. Vi rättar beslutet om det visar sig vara felaktigt.

Vi handlägger årligen över 700 000 skadeanmälningar inom skadeförsäkringen, varav cirka 95 procent ersätts. Kunden är emellertid inte alltid nöjd med beslutet.

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller om du vill ha mer information om det, kontakta alltid först den ersättningshandläggare som fattade ersättningsbeslutet. Med ersättningshandläggaren kan du diskutera beslutet, grunderna till det och om fortsatta åtgärder. Då ni tillsammans går igenom ärendet, kan det komma fram ny information, som leder till en ändring av beslutet. Kontaktinformationen till ersättningshandläggaren finns i ersättningsbeslutet.

Om du efter diskussionen med ersättningshandläggaren  fortfarande är missnöjd med ersättningsbeslutet, kan du beroende på försäkringsgrenen också söka ändring på annat sätt. Se nedan anvisningar om möjligheter att söka ändring med olika försäkringar.

Du observerar väl att det finns en tidsgräns för att söka ändring på ett ersättningsbeslut. Tidsgränsen anges i de anvisningar för ansökan om ändring som bifogats med ersättningsbeslutet.

Kontakta vår kundtjänst, om det finns någonting oklart i försäkringsavtalet. Du kan sända oss ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, ringa servicenumret 0303 0303 eller besöka närmaste kontor. Du kan också ringa till den person som handlagt avtalet, om du har fått ett skriftligt beslut. I beslutet finns personens kontaktinformation.

Möjligheterna att ansöka om ändring i ersättningsbeslut avviker från varandra i lagstadgade och frivilliga försäkringar. Vid ansökan om ändring finns det också andra skillnader mellan olika försäkringsgrenar.

Med ersättningsbeslutet bifogas alltid anvisningar för ansökan om ändring, med detaljerad information om hur du kan söka ändring i beslutet.

Om du fortfarande är av avvikande åsikt om beslutet efter att du har talat med handläggaren, kontakta då kundombudsmannen.

Kundombudsmännen handlägger begäran om rättelse i anslutning till försäkringsavtalsärenden och ersättningsbeslut gällande frivilliga försäkringar och är då opartisk i förhållande till tidigare handläggare.

Kundombudsmannen kan inte handlägga begäran om rättelse av ersättningsbeslut gällande lagstadgade försäkringar, till exempel trafikförsäkringen eller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Sådana begäran om rättelse behandlas i andra besvärsorgan. I ärenden som gäller försäkrande kan kundombudsmannen handlägga ärenden i anslutning till alla försäkringar, också ärenden som gäller lagstadgade försäkringar.

Snabb och opartisk undersökning

Kundombudsmännen undersöker på kundens begäran, om ett ersättningsbeslut följer lagen, försäkringsvillkoren, försäkringsavtalet, rättspraxis och allmän ersättningspraxis. Då kundombudsmännen undersöker om ersättningen är korrekt är de opartiska i förhållande till ärendets tidigare behandling.

Tjänsten är avgiftsfri.

Utöver kundombudsmannen, eller i stället för, kan du om du så vill alltid kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen eller andra utomstående besvärsorgan.

Så gör du en begäran om rättelse av ett beslut

Fyll i och sänd en blankett med en begäran om rättelse via nätet. Du behöver inte sända några kvitton eller verifikat. Kundombudsmannen ber om dem vid behov. Kundombudsmannen undersöker alla handlingar i anslutning till din ersättningsbegäran och kontaktar dig.

I din begäran om rättelse ska du uppge

  • namn och kontaktinformation
  • personbeteckning eller FO-nummer
  • skadebeteckning
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • grunderna för ditt yrkande

Om kundombudsmannen anser att det är motiverat att ändra på beslutet enligt ditt yrkande, sänder han ärendet tillbaka till handläggningen. Om beslutet inte kan ändras, motiverar kundombudsmannen sitt beslut.

Du kan också sända din begäran om rättelse per post, e-post eller fax.

Se kontaktinformation

Om du inte är nöjd med kundombudsmannens beslut eller du inte vill söka rättelse via kundombudsmannen, kan du vända dig till andra besvärsorgan. Med ersättningsbeslutet bifogas en skriftlig redogörelse för de olika sätten att söka ändring.

Om ditt ärende inte klarnar hos oss, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). FINE ger oberoende av försäkringsgren råd till konsumenter gällande försäkringsärenden och ersättningar samt förhandlar vid behov om ditt ärende med försäkringsbolaget.

I anslutning till FINE fungerar Försäkringsnämnden, som behandlar beslut gällande frivilliga försäkringar och ger rekommendationer om dessa. Konsumenten kan alternativt be om ett utlåtande också av Konsumenttvistenämnden.
Trafikskadenämnden ger utlåtanden gällande ersättning av trafikskador.

Den första besvärsinstansen för skador som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt olycksfalls- och pensionsskyddet för idrottsutövare är besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Behandlingen av ett besvärsärende i ovan nämnda besvärsorgan är avgiftsfri.

Du kan också hänskjuta beslutet till en allmän domstol för avgörande. Det här gäller emellertid inte den lagstadgade olycksfallsförsäkringen eller olycksfalls- och pensionsskyddet för idrottsutövare.