OP Gruppens databokslut

OP Gruppens databokslut beskriver på ett öppet och transparent sätt hanteringen, ledningen och användningen av information i Finlands största finansgrupp.

Affärsverksamhetens möjligheter och risker avgörs mer än någonsin tidigare av data. Därför förhåller man sig med samma allvar till att förbättra och skydda produktiviteten hos data som till att främja produktiviteten hos ekonomiskt och mänskligt kapital. Framgång förutsätter att kunderna, intressentgrupperna och samhället har förtroende för det företag som utnyttjar data samt för företagets målsättningar.

För att förstå och betjäna sina kunder bättre utnyttjar OP Gruppen sitt datakapital som hör till Finlands största. Med hjälp av det årliga databokslutet vill OP Gruppen vara en ansvarsfull föregångare inom behandlingen av information samt på ett öppet och transparent sätt beskriva ledningen och användningen av information.

En viktig del av vår ansvarsfulla verksamhet är att redogöra för hur vi utnyttjar data och skapar värde. Det är också ett sätt att svara upp mot kundernas och intressentgruppernas allt högre förväntningar. Det handlar även om förståelighet: Data och användningen av data kan te sig som något avlägset och abstrakt, och databokslutet gör ämnet bekantare.

Med informationen utvecklar OP Gruppen sina bank- och försäkringstjänster, förbättrar förståelsen av kundbehoven, hanterar risker samt tryggar hela det finländska finansieringssystemets säkerhet. Databokslutet beskriver hur gruppens strategi ur affärsrörelsens, kundnyttans och riskhanteringens synvinkel verkställs med hjälp av data. Rapporten klargör för kunderna och övriga intressentgrupper de centrala principer och rutiner som gäller för en ansvarsfull och säker behandling och användning av data.

År 2022 publicerade OP Gruppen sitt fjärde databokslut. Rapporten omfattar också de viktigaste händelserna under 2021 i anknytning till OP Gruppens digitala tjänster.