Fullmäktigeverksamheten i andelsbanken

I andelsbanken utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. Fullmäktigeledamöterna väljs i andelsbankernas fullmäktigeval som i regel förrättas vart fjärde år. Bankens ägarkunder kan ställa upp som kandidater i valet. Varje ägarkund har en röst med vilken de kan påverka fullmäktigesammansättningen i sin bank.

Fullmäktige sammanträder stadgeenligt i andelsbanken en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar. Fullmäktige godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. I fullmäktige går det också att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.

Varje ägarkund som har gott anseende, som är myndig, som använder andelsbankens tjänster, som har anslutit sig som ägarkund inom den tidsfrist som anges i andelsbankens valordning och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen kan ställa upp som kandidat i fullmäktigevalet. Anställda hos andelsbanken eller ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd kan inte kandidera. 

I banker som inte har fullmäktige utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman i vilken alla ägarkunder kan delta.  Andelsbankernas andelsstämma har samma beslutanderätt och uppgifter som fullmäktige.