Fullmakt för skötseln av bankärenden

Behöver du eller en närstående till dig hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer? Med en fullmakt går det att befullmäktiga en närstående person att sköta ärenden för an annan persons räkning. Det går att bevilja dispositionsrätt också med ett nätmeddelande.

I vilket syfte kan en fullmakt ges?

I en allmän fullmakt går det att själv skriva innehållet i samtycket eller befullmäktigan. I den allmänna fullmakten ska man noga specificera vilka bankärenden den närstående kan sköta med fullmakt.

Om man behöver hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer kan man ge en tillförlitlig närstående person dispositionsrätt till sitt konto. Denna fullmakt räcker till exempel för betalningen av återkommande betalningar.

Om man ger omfattande dispositionsrätt till kontot, dvs. rätt att använda kontot i tjänsten op.fi och på OP:s kontor, kan den närstående till exempel enkelt ändra en faktura till en e-faktura. Den som beviljas dispositionsrätt kan inte ändra kontots bruksgränser eller inställningar.

I tjänsten op.fi finns också till exempel en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en annan person att ta ut pengar från kontot. Fullmakten gäller ett uttag och/eller en saldoförfrågan.

Den som ger fullmakten ska övervaka användningen av kontot genom att följa upp transaktionerna regelbundet. Vid behov kan kontohavaren be banken om närmare upplysningar till exempel om hur en viss faktura har betalats.

Hur kan en fullmakt ges?

Det går att ge dispositionsrätt till ett konto med en elektronisk fullmakt eller genom att sända ett nätmeddelande om man har OP:s koder. För att en person som befullmäktigas ska kunna sköta bankärenden på nätet ska också hen ha OP:s koder.

Det går att fylla i Allmän fullmakt för bankärenden eller Fullmakt för uttag av medel från konto genom att logga in i tjänsten op.fi. Ett nätmeddelande kan sändas via OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Ur den allmänna fullmakten eller nätmeddelandet ska framgå:

  • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
  • namn och personbeteckning för den som beviljas dispositionsrätt
  • dispositionsrättens omfattning: rätt att använda kontot endast på OP:s kontor eller både på OP:s kontor och i tjänsten op.fi.

Dispositionsrätten till ett konto som getts med ett nätmeddelande eller fullmakt gäller tills rätten avslutas. Fullmakterna förvaras i tjänsten 30 år. På sidan Fullmakter går det senare att avsluta fullmakten eller lägga till nya fullmakter.

De som inte har OP:s koder får hjälp av vår kundtjänst i fullmaktsfrågor.

Observera att det är bra att lämna en fullmakt i god tid. Handläggningen av blanketten tar alltid några bankdagar.