Fullmakt för skötseln av bankärenden

Behöver du eller en närstående till dig hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer? Med en fullmakt går det att befullmäktiga en närstående person att sköta ärenden för an annan persons räkning. Det går enkelt att bevilja dispositionsrätt till ett konto via tjänsten op.fi.

I vilket syfte kan en fullmakt ges?

I en allmän fullmakt går det att själv skriva innehållet i samtycket eller befullmäktigan. I den allmänna fullmakten ska man noga specificera vilka bankärenden den närstående kan sköta med fullmakt.

Om man behöver hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer kan man ge en tillförlitlig närstående person dispositionsrätt till sitt konto. Denna fullmakt räcker till exempel för betalningen av återkommande betalningar.

Om man ger omfattande dispositionsrätt till ett konto, dvs. rätt att använda kontot i tjänsten op.fi, i OP-mobilen, i telefontjänsten och på OP:s kontor, kan den närstående till exempel ändra en faktura till en praktisk e-faktura.  Den som beviljas dispositionsrätt kan inte ändra kontots bruksgränser eller inställningar.

I tjänsten op.fi finns också till exempel en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en annan person att ta ut pengar från kontot. Fullmakten gäller ett uttag och/eller en saldoförfrågan.

Den som ger fullmakten ska övervaka användningen av kontot genom att följa upp transaktionerna regelbundet. Vid behov kan kontohavaren be banken om närmare upplysningar till exempel om hur en viss faktura har betalats.

Hur kan en fullmakt ges?

Den som har OP:s koder kan bevilja dispositionsrätt till sitt konto via tjänsten op.fi. Då träder dispositionsrätten genast i kraft. För att en person som befullmäktigas ska kunna sköta bankärenden på nätet ska också hen ha OP:s koder.

För att bevilja dispositionsrätt i tjänsten op.fi, gå till: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Logga in för att gå till kontouppgifter

Om det inte går att bevilja dispositionsrätt i tjänsten op.fi, kan man göra det genom att sända oss ett meddelande via OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet. Ange i meddelandet:

  • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
  • namn och personbeteckning för den som beviljas dispositionsrätt
  • dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information, 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information.

En person som har fått rätt att få information kan få uppgifter om kontot och beställa kontoutdrag på OP:s kontor, i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. En person som med stöd av fullmakt har omfattande dispositionsrätt och rätt att få information kan dessutom använda kontot, alltså ta ut pengar från kontot och göra gireringar.

Det går att fylla i Allmän fullmakt för bankärenden eller Fullmakt för uttag av medel från konto genom att logga in i tjänsten op.fi. Observera att det är bra att lämna en fullmakt i god tid. Handläggningen av blanketten tar alltid några bankdagar.

Logga in för att gå till fullmakter

Dispositionsrätten till ett konto gäller tills rätten avslutas. Fullmakterna förvaras i tjänsten 30 år. På sidan Fullmakter går det senare att avsluta fullmakten eller lägga till nya fullmakter.

De som inte har OP:s koder får hjälp av vår kundtjänst i fullmaktsfrågor.

Kontakta kundtjänsten