keula

Kreditkostnadernas maximibelopp för OP:s kreditkort

Vi har förnyat uppföljningen av totalkostnaderna för nya kreditkort. Om kostnaderna för ditt kreditkort under ett år överskrider det s.k. kostnadstaket, gottgör vi den överskjutande delen. Vi följer automatiskt upp kostnaderna. Vi ser alltså ansvarsfullt till att kreditkortskostnaderna säkert hålls rimliga.

Vad är ett kostnadstak?

På kreditkortsavtal som ingås fr.o.m. 1.9.2019 tillämpas det nya s.k. kostnadstaket. I enlighet med konsumentskyddslagen har det för kreditkort fastställts ett maximibelopp för kreditkostnader som är bundet till kreditgränsen. 

Vi följer automatiskt för din räkning upp krediternas totalkostnader. De får uppgå till högst 150 euro per år per kredit. Det har också fastställts ett maximikostnadsbelopp som är bundet till kreditgränsen.

Förnyelsen gynnar särskilt de av våra kunder som ofta överför kredit till kontot eller tar ut kredit i automat. Vårt mål är att alltid hålla kostnaderna för alla krediter rimliga för alla våra kunder.

Enligt Konsumentskyddslagen får räntan på krediter och lån inte överskrida 20 %. De nya bestämmelserna påverkar inte räntorna på våra kreditkort, eftersom den nominella räntan på alla OP:s kreditkort är lägre än räntetaket.

 

Vilka kostnader beaktas i kostnadstaket?

Vid beräkningen av kostnadstaket beaktas som kreditkostnad sådana kostnader som är kända för kreditgivaren och som konsumenten ska betala med anledning av kreditförhållandet. Sådana är t.ex. kortets månadsavgift, kontoavgift, provisioner för överföring av kredit till konto, samt kostnader för uttag av kredit i automat i Finland och utomlands.

 

Varför syns det en gottgörelse på fakturan och hur fungerar gottgörelseprocessen?

Om kostnaderna för ditt kreditkort under ett år överskrider kostnadstaket, gottgör vi den överskjutande delen.

Den överskjutande delen gottgörs under samma faktureringsperiod eller senast under kreditens följande faktureringsperiod. Gottgörelsen görs på ditt kreditkonto, dvs. den syns bland kreditkontots transaktioner och på fakturan.