keula

Kreditkostnadernas maximibelopp för OP:s kreditkort

Kreditkorten omfattas av prisreglering och därför har det fastställts ett lagstadgat maximibelopp för kreditkostnaderna. Om kostnaderna för ditt kreditkort under ett år överskrider det s.k. kostnadstaket, gottgör vi den överskjutande delen.

Vad är ett kostnadstak?

På kreditkortsavtal som ingåtts sedan 1.9.2019 tillämpas ett kostnadstak. I enlighet med konsumentskyddslagen har det för kreditkort per avtalsår fastställts ett maximibelopp för kreditkostnader som är bundet till kreditgränsen.

Som totala kreditkostnader uppbär vi högst 150 euro per år per kredit. Det har också fastställts ett maximikostnadsbelopp som är bundet till kreditgränsen. Kostnadstaket påverkar särskilt sådana kunder som ofta överför kredit till kontot eller tar ut kredit i automat. 

Vilka kostnader beaktar vi i kostnadstaket?

Vid beräkningen av kostnadstaket beaktar vi till exempel kortets månadsavgift, kontoavgift, provisioner för överföring av kredit till konto, samt kostnader för uttag av kredit i automat. Räntan på krediten beaktas inte vid beräkningen av kostnadstaket.

Kostnaderna för användningen av krediten har specificerats på kreditkortsfakturan. Som månadsavgift för kortet har vi för OP Visa beaktat 2,95 €/mån. och för OP-Mastercard 4,00 €/mån.

Hur gottgör vi kostnaderna?

Om kostnaderna för ditt kreditkort under ett år överskrider kostnadstaket, gottgör vi automatiskt den överskjutande delen. Gottgörelsen görs på ditt kreditkonto, dvs. den syns bland kreditkontots transaktioner och på fakturan.