Hemförsäkring för våningshus

Försäkring för lösöret och delarna av ett våningshus

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande

Välj enkelt ett skydd för ditt hem

Du kan välja mellan två alternativ: Omfattande eller Bas. När du väljer den omfattande hemförsäkringen får ditt hem det mest heltäckande skyddet för eventuella skador.

För lösöret och delarna av lägenheten

Med hemförsäkringen för våningshus skyddar du utom möblerna och det övriga lösöret i bostaden också den fasta inredningen, ytbeläggningarna samt de fasta vitvarorna och apparaterna i ditt hem. 

Utnyttja ägarkundens självriskförmån

Som ägarkund i andelsbanken kan du få självrisken som betalas vid brand-, brotts- och naturfenomenskada sänkt till noll euro.

Rabatt på vår hemförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår hemförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Vad ersätter hemförsäkringen för våningshus?

Med hemförsäkringen garderar du dig mot tråkiga överraskningar som kan drabba hemmet - från vitvaror som går sönder till brandskador. Med hemförsäkringen för våningshus skyddar du lösöret i ditt hem mot exempelvis stöld, plötslig läckageskada eller bräckage. Utöver lösöret kan du med försäkringen också skydda delarna av lägenheten, eftersom försäkringen för våningshus kan skräddarsys att omfatta den fasta inredningen samt de fasta möblerna, ytbeläggningarna, maskinerna, apparaterna och konstruktionerna. Du kan enkelt välja den omfattande hemförsäkringen för ditt hem i vår nätbutik.

Hemförsäkringen för våningshus ersätter skador på din egendom upp till högst den maximiersättning som du valt. Vi ersätter lösöre i hemmet i regel upp till 5 000 euro då de tillfälligt finns utanför hemmet.

Med maximiersättning avses det belopp som vid en skada högst kan betalas ur hemförsäkringen för våningshus. Definiera därför maximiersättningen så noggrant som möjligt enligt det verkliga värdet på lösöret i ditt hem och lägenhetens delar.

Försäkringen för våningshus tryggar också flyttningen

Du kan lugnt flytta från ditt gamla hem till ett nytt, eftersom hemförsäkringen för våningshus omfattar ditt lösöre också under flyttningen. Vi ersätter exempelvis om din tv-apparat, som ingår i flyttlasset, tappas och går sönder.

Du kommer väl ihåg att på förhand anmäla din flyttning också till oss, eftersom hemförsäkringen inte automatiskt överförs till den nya adressen. Du gör också klokt i att kontrollera omfattningen på din hemförsäkring, om värdet på din egendom förändras betydligt. Vi önskar dig en säker flyttning och lycka till i det nya hemmet!

 

Skydden i hemförsäkringen för våningshus

Skydd Vad ersätter vi? Självrisk
Skydd mot brand och naturfenomen Ur skyddet mot brand och naturfenomen ersätter vi skador som förorsakas av brand, sot, explosion, störtregn, stormvind, kraftig hagelskur, blixtnedslag eller tromb.

Ur skyddet ersätter vi också skador som orsakas av exceptionella översvämningar av vattendrag eller havsvatten.
150 - 1 000 euro

Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet mot brand- och naturfenomenskada, varvid din självisk kan vara så låg som 0 euro.
Skydd mot brott Ur skyddet mot brott ersätter vi skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

Ur skyddet ersätter vi också om exempelvis en trädgårdsmöbel, en barnvagn, en låst cykel eller en grill stjäls från din gård.
150 - 1 000 euro

Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet mot brott, varvid din självisk kan vara så låg som 0 euro.
Skydd för maskiner och anordningar Vi ersätter ur skyddet för maskiner och anordningar, om rörledningar eller ledningar, teknisk utrustning, maskiner i huset eller vitvaror går sönder utan yttre orsak till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. 150 - 1 000 euro
Skydd mot rörledningsläckage
 
Vi ersätter ur skyddet vid rörledningsläckage då t.ex. en fast rörledning eller en därtill ansluten hushållsmaskin i byggnaden går sönder och förorsakar en vattenskada på t.ex. parketten eller möbler. 150 - 1 000 euro
Skydd mot bräckage och förlust
 
Vi ersätter ur skyddet vid bräckage och förlust om din egendom går sönder eller förlorad till följd av en yttre händelse,t.ex. om en television faller i golvet när man flyttar den eller om man tappar en färgburkoch det stänker målarfärg på en tegelvägg. Ur skyddet ersätts inteskador som omfattas av övriga ovan nämnda skydd. 150 - 1 000 euro

 

Utöver de ovan nämnda skydden ingår alltid en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen för våningshus.

Visste du att om du gör exempelvis en köksrenovering kan du också försäkra skåp, hushållsmaskiner och ytmaterial?

Hannu Partanen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Den bästa försäkringen för såväl hyrestagaren som hyresgivaren

Hemförsäkringen är viktig för såväl hyrestagaren som för den privata hyresgivaren av bostaden som hyrs ut. Läs nedan mer om hur vår hemförsäkring för lägenhet i våningshus lämpar sig för dina behov, vare sig du är hyrestagare eller hyresgivare. 
 
Hyrestagaren. Det är lönt att ta en hemförsäkring som minst täcker ens egna ägodelar, dvs. lösöret, i bostaden. Dessutom ska hyrestagaren gärna avtala med hyresgivaren om vilkendera som ska försäkra hyresbostadens delar. Det är vanligen hyresgivaren som försäkrar ett våningshus, men som hyrestagare kan du också inkludera försäkringen för bostadens delar i din hemförsäkring för den händelse att hyresgivaren i en skadesituation kräver att du reparerar skadan som du har förorsakat.  
 
Hyresgivaren. Man gör klokt i att försäkra både lösöret och bostadens delar i en ägarbostad. Det är också viktigt att försäkra delar av en lägenhet i en bostad som du äger, om du är en privat hyresgivare. En privat hyresgivare gör också klokt i att alltid kräva att hyrestagaren tecknar en egen hemförsäkring, i vilken det ingår en ansvarsförsäkring. I vår hemförsäkring ingår alltid en ansvarsförsäkring som ersätter, om försäkringstagaren orsakar andra personer eller deras egendom skador för vilka den enligt lag är ersättningsskyldig. 

Vi rekommenderar att du försäkrar ditt lösöre, det vill säga utöver lösöret, också delar av lägenheten. Med delar av en lägenhet avses

  • fast installerade inventarier och fast inredning
  • fasta maskiner och anordningar, samt konstruktioner och
  • ytmaterial i golv, väggar och tak.

Bostadsbolagets fastighetsförsäkring ersätter de skador som förorsakas en aktielägenhet upp till en basnivå i enlighet med försäkringsvillkoren. Med basnivå avses i regel den utrustningsnivå som lägenheten hade då den blev färdig. I basnivån ingår också de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget.

Om en delägare eller en boende efter det att lägenheten färdigställts exempelvis i anslutning till en renovering har bytt ut ytmaterial mot bättre eller installerat nya delar av lägenheten, ingår de inte i basnivån. Av den här orsaken ska ombyggnads- och förbättringsarbeten försäkras med delägarens eller boendens egen hemförsäkring. 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

    

 

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar