Bolån

Sök bostadslån online och underteckna avtalen elektroniskt

 

 • Du får OP-bonus

  Dra nytta av upp till hundratals euro per år i OP-bonus för bolånet.

 • Räkna ut maxbeloppet på ditt lån och be om en preliminär låneoffert

  Du kan få en preliminär bolåneoffert bekvämt på nätet. Du kan också räkna ut maxbeloppet på ditt lån i en förifylld låneansökan.

 • Räntetak

  Förbered dig på räntehöjningar med ett räntetak.

 • Smidigt för alla bankers kunder

  Om du ännu inte är kund hos OP kan du ansöka om bolån också med nätbankskoder till andra banker. Kom ihåg att det inte kostar dig något att be om en låneoffert och att den inte binder dig att ta lån.


Börja ansökan om bolån på nätet

Ansök om bolån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om bolån?

Ge samtycke

Bolånräknare


Börja ansökan om bolån på nätet

Ansök om bolån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om bolån?

Ge samtycke

Stegen mot dina drömmars hem

 1. Låneansökan på nätet

 2. Preliminär låneoffert

 3. Låneförhandling per telefon, på nätet eller på kontoret

 4. Bostadsköp

 

I bolåneansökan kan du räkna ut ditt lånebelopp och be om en preliminär låneoffert

Försäkra dig redan innan du börjar gå på visningar om hur mycket bolån du får. I bolåneansökan kan du reda ut maximibeloppet på ditt bolån och få en preliminär låneoffert. Dessutom kan du underteckna låneavtalen elektroniskt med dina koder – till kontoret behöver du komma först för själva köpet. Du kan lämna en låneansökan via nätet också om du inte är kund hos OP.


Du behöver nätbankskoder för att ansöka om bolån. Om du inte har nätbankskoder till någon bank, kontakta kundtjänsten.


Välj ett lån som anpassar sig efter din livssituation

Ett bostadsköp är den största investeringen för många finländare. Hos oss får du ett tryggt bolån som anpassar sig efter din livssituation. Du kan vid behov ta en amorteringsfri period och till exempel spara för kommande inköp vid sidan av lånebetalningen.

Som ägarkund får du OP-bonus för ditt bolån

Fördelen med vårt bolån jämfört med andra bankers lån är att du som ägarkund hos oss samlar värdefull OP-bonus för ditt bolån. Till exempel kan ett lån på 250 000 euro ge bonus till ett värde på över 600 euro per år. Bonus används bland annat för att betala förmedlingsprovisionen – eller t.ex. för att kvitta försäkringsräkningen för ditt nya hem!

Ansök om bolån

Ansök om bolån

Du kan fylla i en låneansökan på nätet fastän du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i din bolåneansökan behöver du inte ännu exakt veta till exempel vilket pris den nya bostaden har. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

I låneansökan ställer vi frågor om bland annat:

 • inkomster, utgifter, skulder och månadskostnaderna för skulderna för dig och eventuella andra lånesökande.
 • uppgifter om din förmögenhet.

En förutsättning för att få lån är att betalningsförmågan är tillräcklig. Då du ansöker om lån kontrollerar vi dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

 

Bestämmelserna om maximal belåningsgrad för bolån trädde i kraft 1.7.2016. Den maximala belåningsgraden tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder och där bostaden lämnas som säkerhet för lånet. Vad bostaden används för har ingen betydelse, dvs. bestämmelserna gäller inte endast lån som tagits för den egna stadigvarande bostaden utan också lån som tagits för placeringsbostäder och fritidsbostäder.
 
Med belåningsgrad avses det lånebelopp som beviljas i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för lånet vid den tidpunkt då lånet beviljades. Vid beräkningen av belåningsgraden kan som säkerheter beaktas alla realsäkerheter som gäldenären pantsatt för sin eller en annan persons räkning, t.ex. bostäder, insättningar och värdepapper. Till exempel kan en personborgen inte beaktas för att beräkna belåningsgraden.

Den maximala belåningsgraden är ett makrotillsynsverktyg som gör det möjligt för myndigheterna att dämpa hushållens överskuldsättning, att förhindra att bostadspriserna stiger och bolånen ökar i en omfattning som bedöms som överstor eller att annars förhindra risker som äventyrar stabiliteten i finanssystemet.
 
I ett normalfall får det lånebelopp som beviljas utgöra högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna. Då ett lån tas för köp av en första bostad får belåningsgraden uppgå till 95 procent. Finansinspektionen får i syfte att begränsa en exceptionell ökning av risker som hotar den finansiella stabiliteten besluta sänka de belåningsgrader som nämns ovan med högst 10 procentenheter. 
 
Om till exempel den som köper en bostad endast ställer den bostad som förvärvas som säkerhet för sitt bolån, måste köparen nu ha minst 15 procent (första bostad 5 procent) egna besparingar. Man kan minska behovet av egna besparingar genom att som säkerhet för krediten utöver den bostad som köps ställa övriga realsäkerheter.
 
Den lagstadgade maximala belåningsgraden binder banken – den kan överskridas endast då Finansinspektionen tillåter det, till exempel tillfälligt vid byte av bostad. Utöver den maximala belåningsgraden kan beloppet av de säkerheter som krävs också påverkas av bankens krav på säkerheter.
 
Exempel på hur belåningsgraden räknas ut: Bostadens försäljningspris är 100 000 euro. Bostadsköparens självfinansieringsandel är 20 000 euro. Dessutom behövs 80 000 euro i bolån. Belåningsgraden för det här lånet är 80 % (80 000/100 000 *100), dvs. det motsvarar lagens krav.
 
Eftersom banken i regel värderar en bostaden till 70 % av dess verkliga värde, återstår då bostaden pantsatts ett säkerhetsunderskott på 10 000 euro (80 000 – 70/100*100 000). För säkerhetsunderskottet behövs i regel en tilläggssäkerhet. Som tilläggssäkerhet kan användas till exempel Andelsbankens kreditgaranti.

För lånet behövs en säkerhet som tryggar återbetalningen. Den bostad som köps täcker största delen av lånet (vanligen 70 %). För resten kan det behövas tilläggssäkerhet.

Du kan ansöka om statsborgen för ditt bolån. Du kan också höra dig för om andelsbankens kreditgaranti eller be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Räntorna är för närvarande exceptionellt låga. Du kan förbereda dig på en räntestegring genom att avtala om t.ex. ett räntetak för ditt lån.

Lång fast ränta

Den långa fasta räntan är ett unikt skydd för bolånets ränta under hela lånetiden, för upp till 25 år. Den är endast tillgänglig för Andelsbankens ägarkunder. Om du vill, kan du återbetala ditt bolån med fast ränta i förtid utan extra kostnader.

Räntetak

Genom att ta ett räntetak för ditt lån försäkrar du dig om att den ränta som tas ut för lånet inte stiger över den avtalade gränsen. Trots det kan räntan på ditt lån sjunka, om räntorna sjunker allmänt. Du kan ansluta ett räntetak till både nya och gamla euriborbundna lån. För ett räntetak betalas en engångsavgift, vars storlek beror på lånebeloppet och läget på räntemarknaden samt på räntetakets nivå och giltighetstid.

Asuntolaina_1_SV.svg Asuntolaina_1_SV.svg
Lånekostnader Referensränta, marginal, lånebetalningskostnad, effektiv ränta

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Dessutom debiteras en expeditionsavgift i samband med att lånet tas ut.

Du kan dra av räntorna på bolånet i beskattningen, vilket minskar beloppet av den skatt som du betalar.

Då du funderar på lånebeloppet lönar det sig att utöver inköpspriset också räkna med eventuella övriga kostnader, såsom flyttkostnader och överlåtelseskatten för bostadsköpet. Till exempel uppbärs för bostadsköp i regel överlåtelseskatt (för bostadsaktier 2 % och för fastigheter 4 % av köpesumman).

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

Du kan genom OP-nättjänsten ansöka om amorteringsfrihet för ditt bolån och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan ansöka om ändring också i betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiterar banken en avgift enligt servicetariffen.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsposten. Den extra amortering som görs i lånet flyttar inte på följande betalningspost eller betalningsdag. Inga kostnader debiteras för extra amorteringar.*

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret hittar du i avsnittet Lån. Gå efter det till avsnittet Dagliga penningaffärer och "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens kontonummer eller IBAN". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen tas från ditt konto under samma dag. 

* Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

BSP-lån Statligt räntestöd, bosparpremiesystemet

BSP-systemet, dvs. bosparpremiesystemet, är ett system som staten skapat för att uppmuntra och göra det lättare för unga att köpa sin första egna bostad.  Med BSP får du en exceptionellt god ränta på dina bostadsbesparingar och ett lån på förmånliga villkor.

Staten kan bevilja BSP-lånet eller en del av det räntestöd i 10 års tid. Om låneräntan under räntestödsperioden överstiger 3,8 %, betalar staten 70 % av den överskridande räntan.  Det finns ortvisa maximibelopp för räntestödslånet.

Som säkerhet för BSP-lånet räcker oftast bostaden och statsborgen.

ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg
Bygglån Byggande, kostnadskalkyl, byggkostnader

Vi erbjuder ett flexibelt lån som vi skräddarsytt för dina behov då du bygger eget hem.

Bygglånet är ett normalt bolån, men till avvikelse från vanliga bolån är den primära säkerheten för byggobjektet i regel tomten. Byggnadens säkerhetsvärde ökar i takt med att byggarbetet framskrider, och lånet tas ut i mindre poster i relation till byggarbetet. Under byggtiden kan du betala bara ränta på lånet till exempel i ett års tid, varvid kostnaderna inte blir för stora.

Lånebetalning och tryggande av återbetalningen Lånetid, amorteringssätt, återbetalningsskydd

Amorteringssättet och månadsbetalningen avtalas så de passar dig. Den rekommenderade lånetiden för ett bolån är högst 20 år. Månadsbetalningen borde vara högst 35 % av dina månatliga nettoinkomster, och du borde också klara av en räntestegring. Det lönar sig att dimensionera månadsbetalningen så att du vid sidan av den kan spara för framtida behov. Vid behov kan du få en amorteringsfri period för lånet. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna på lånet.

Totalräntan på bolånet består av en referensränta och bankens avgift för lånet (marginalen). Om du som referensränta för ditt bolån väljer t.ex. 12 mån. euribor, vet du exakt hur stor totalräntan på ditt lån är ett år framåt.

De vanligaste amorteringssätten för lån är bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Tryggande av återbetalningen av lånet

Under en lång lånetid kan det hända vad som helst. Återbetalningsskydd för kredit är den viktigaste försäkringen för den som tar ett bolån.  Du kan få försäkringen för såväl nya som gamla lån – som individuellt skydd eller parskydd tillsammans med din lånepartner.

Försäkringen hjälper dig att klara av att betala lånets månadsbetalningar om du blir sjuk eller arbetslös. Försäkringen betalar hela det återstående lånet, om den försäkrade avlider.

Asuntolaina_2_SV.svg Asuntolaina_2_SV.svg
Vill du konkurrensutsätta ett nytt eller gammalt bolån? Läs mer om hur man kan konkurrensutsätta sitt bolån enkelt på nätet.

Som ägarkund samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Bolånet beviljas av andelsbanken.