Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

TILLÄGG TILL PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) och OP Gruppen publicerade 9.3.2023 verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2022. Därför kompletterar OP prospektet för sitt obligationsprogram. Som en följd av att kompletteringen till prospektet offentliggörs, ges de som före 9.3.2023 tecknat lånet OP PlaceringsPlus Hälsa V/2023, OP PlaceringsPlus Hälsa VI/2023, OP Lång Ränta Obligation 5/2023, OP Sparobligation Europa 600 VII/2023, OP Sparobligation Räntekorridor 2 år VIII/2023, OP Företagsränta Europa I/2023, OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 år IX/2023, OP Bilar Autocall 7/2023 och OP Sparobligation Bilar X/2023 möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 artikel 1(8).

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 13.3.2023 klockan 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors 9.3.2023
OP Företagsbanken Abp