Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) publicerade 9.3.2021 bokslutet och verksamhetsberättelsen för tiden 1.1–31.12.2020. Därför kompletterar OP prospektet för sitt obligationsprogram. Till följd av att tillägget till prospektet offentliggjorts, ges de som före 10.3.2021 tecknat lånet OP Placeringsobligation Analysens Stjärnor II/2021, OP PlaceringsPlus Förnybar Energi III/2021, OP Megatrender Booster 5/2021, OP Ansvarsfulla Finland Airbag Autocall 6/2021, OP Goodyear Autocall 7/2021, OP Miljö Booster 8/2021 och OP Orion Autocall 9/2021 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 11.3.2021 klockan 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 9.3.2021
OP Företagsbanken Abp